Недействителен Договор Недействителен Договор за Кредит Нищожен Договор Незаконен Договор за Кредит Как да Разваля Договор за Кредит ? Незаконни Клаузи Незаконни Договори за Банкови Кредити. Унищожаване Разваляне Отмяна Прекратяване на Незаконен Договор за Кредит Ипотека Незаконни Лихви Искова молба
 
 
 
   

Всичко за сломяването на банкeрския произвол общо, специално и тотално сломяване . Народът отвръща на удара !!!

"Ако човек окраде банка, то той е бандит. Ако банкер окраде човеците, той е финансов гений ! Но попадне ли на мен - митът за гениалността му рухва !" Антибандит - П.Б.
 
 
> начало - вижте книгата

>

цялата книга

>

каква е целта на книгата

>

за кого е предназначена

>

как е написана книгата

>

 недействителна ипотека   ли е вашата ? проверете това

>  недействителен договор за кредит  ли е вашият ? проверете това

>

къде е вашият шанс, от къде идва

>

 как се използва книгата от вас 

> как още може да се използва книгата общо и изобщо
> банков вой и писъци

>

трябва ли ви безплатна консултация с адвокат

>

супер важно за вас заематели

>

какво почучавате и какво печелите?

>

колективни искове срещу банки
> цена на индивидуален иск

 цитати от книгата :

> таблица за кражбите на банкерите
> жалба до Главния прокурор против банкерските деяния
> създаване, защо, кога и как, и цитати
> кой има смелостта да напише книгата
> Лекции по право

>

Контакти с нас

>

 Поръчай книгата на промоционална цена 
   
 

Недействителен Договор Недействителен Договор за Кредит Нищожен Договор

 

Незаконен Договор за кредит ли е Вашият ?

Как да разберете това? Как да прочетете книгата ?

.
 1. Ако Вие сте юрист, започнете прочита й от самото начало .

 2. Ако Вие НЕ сте юрист , предполагайки, че нямате търпение да разберете дали „Вашият”, или на Вашите близки Договор за кредит е законен или не,  Ви препоръчвам да направите прочита на този том втори от книгата по следната последователност :

2.1. Прочетете най-напред: Договор за банков кредит  - стр. 44-52 . След това прочетете :

2.2. Приложените от мен перфектни съдебни решения по кредитни дела и по ипотечни дела – стр. 619 - 656 . Някои, от които стават за първи път из- вестни на широката общественост, както в целия им текст, така и по номера и датата на делото, по което са постановени и съответното отделение на ВКС . И да не разберете всичко от тях не се притеснявайте. От прочита на следващите части всичко ще Ви стане кристално ясно .

2.3. Нищожност на договор за банков кредит, поради противоречието му с закона - стр. 62- 78. Шедьовър” на човешката мисъл и логика .

"Нищожността на договорите се определя от закона като :

Общите основания за нищожност се съдържат в чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за Задълженията и договорите, които са с текст :

„Чл.26 ( 1 ) Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства.

(2) Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното.”

Приложното поле на това основание за нищожност на договора за кредит- противоречие със закона ( чл.26, ал.1, предположение първо от ЗЗД ) се отнася за случаите, в които засегнато се оказва самото съдържание на договора

Нищожен, поради противоречие със закона е всеки договор, чието съдържа- ние противоречи на императивни разпоредби на закона.

Именно такъв договор - със съдържание, което противоречи на императивни разпоредби на закона е атакуваният с тази искова молба така наречен „Договор за банков кредит ” .

Съдържанието му е противоречащо на закона, защото именно с това негово съдържание в отклонение с предписание на императивни разпоредби - са се уговорили за постигане противни на обществените интереси резултати. Като при това след неговото сключване и в действителност са постигнати тези уговорени и желани за постигане противни на обществените интереси резултати"

И след като този договор страда от следните пороци на съдържанието си ... (б.а. - описаните в супер исковата молба в книгата), то :

 • по смисъла на закона - този договор представлява един непозволен финансов продукт,  една непозволена заемна услуга, по същия този начин, по който непозволени продукти са например наркотиците, по същия начин, по който непозволени услуги са услугите, с които се извършват забранени дейности, като :  финансиране на контрабанда, финансиране на  наркотрафик и терор,  услуги за изпиране на пари,  услуги за укриване на данъциуслуги за подкупване на политици и магистрати,  услуги за купуване на гласове по време на избори,  и прочие подобни "финансови" услуги (продукти).

 • А защо в конктретните случаи и кога общо и изобщо съдържанието на един договор- наименуван, наречен "договор за банков кредит" про- тиворечи на закона - повече за това, може да прочетете в Супер иско- вата молба в книгата.

2.4. Нищожност на договор за банков кредит, тъй като му липсва пред- писаната от закона форма (в него липсват задължителни реквизите от съ- държанието на един - по смисъла на закона -  договор за банков кредит)   - стр. 80 – 102 .

 • Повече и за това:   в Супер исковата молба в книгата .

2.5. Нищожност на договор за банков кредит, тъй като е договор който заобикаля закона, с него са търсени за постигане и са постигнати мно- жество непозволени цели . субективно са търсени за постигане и обект- ивно са постигнати множество отделни измами, а измамите са непозволени цели ..„Любимата” ми тема - стр . 102-167.

 • Двете основания за нищожност - противоречие със закона и зао- бикаляне на закона са много сходни, доколкото са случаи на несъот- ветствие на сделка с императивна (повелителна) правна норма, или несъ- отвествие на сделка с правен принцип. Съществуват обаче и значителни различия, даващи основание за обособяването и разграничаването на заобикалянето на закона, като отделно основание за нищожност.

  При заобикалянето на закона, за разлика от противоречието със зако- на, в разрез с императивните (повелителните) изисквания влиза не съдър- жанието на самата сделка, а преследвания с нея правен резултат .

  При заобикалянето на закона няма прикрита цел, сделка, която да не е позволена ( нито пък прикрита, макар и позволена) . Има непозволена цел, която не се осъществява формално с позволената сделка (клаузи) , а със система от позволени сделки (клаузи ) .

  Приложното поле на това основание за нищожност – заобикаляне на закона (чл.26, ал.1, предположение второ от ЗЗД ) се отнася за слу -чаите, в които засегнато се оказва не самото съдържание на договора , не самото съдържание на сделката , а преследвания с нея правен резултат .

 • И в случая, освен, че е нищожен, поради своето, противоречащо на императивни норми на закона съдържание, така нареченият договор за банков кредит е нищожен и поради обстоятелтвото, че в противоречие с императивни изисквания на закона (и в противоречие с правни принципи) влизат преследваните и постигнатите с него правни резултати (цели) .

  В разрез с императивни изисквания на закона (и в противоречие с правни принципи) влизат търсените и постигнатите с него непозволени цели .

  - Кои са непозволените цели, непозволените правни резултати, преследвани и постигнатнати с него ?

  - Преследвани са и са постигнати като резултати  множество непозволени цели, постигнати са множество измами, а измамите са непозволени цели .

  Търсени са и са постигнати 11 ( единанадесет ) броя отделни из- мами , като повечето от тях са сложно-съставни измами , тоест това са измами, включващи в състава си съвкупност от измами .

 • Повече и за това:   в Супер исковата молба в книгата .

2.6. Нищожност на договор за банков кредит”, тъй като е договор който накърнява добрите нрави.

По нашето право санкционирането с нищожност на сделката при на- кърняване на добрите нрави е следствие от чл. 9 ЗЗД, който изисква съдър- жанието на договора да не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

 • Чл. 9 ЗЗД . Страните могат да определят съдържанието на дого- вора,  доколкото то не противоречи на повелителни норми на закона и на добрите нрави .

Добрите нрави са морални норми с нравствено-етично съдържание, които законът въздига в критерий за оценка на сделките. Тези норми не са правни, най-често не са писани и конкретизирани, а съществуват като общи принципни неписани положения на обществения живот или произтичат от таки- ва.

По нашето право санкционирането с нищожност на сделката при накърня- ване на добрите нрави е следствие от чл. 9 ЗЗД, който изисква съдържанието на договора да не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

Санкцията в чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 9  ЗЗД е един от случаите, в които гражданското право юридизира определени морални норми, вече утвърдени в обществото и придобили  характера на правила за поведение на неговите членове.

Накърняването на добрите нрави също по правило е обективно ос- нование, не е необходимо страните да съзнават естеството на нравствено-етичните правила, които нарушават, нито да целят това .

Накърване на добрите нрави по смисъла на закона е налице при наличието на една от трите хипотези :

·   когато самото съдържание на договора противоречи на добрите нрави

·   когато договорените и / или постигнатите цели противоречат на добрите нрави и също така

·   накърняване на добрите нрави в обществото като основание за нищожност на договора е налице, когато независимо от нарушението на конкретна нормативна разпоредба,

начинът на извършване и целите на сделката я правят несъвмести- ма с :

 • обществената представа за рав-нопоставеност на страните в гражданския оборот ..

Пример за наличието на първата хипотеза – протироречащо на добрите нрави съдържание на договор - е, ако в самия договор е написано, че една страна срещу заплащане поема задължение да осакати трето лице - да му счупи крак, ръка и пр.. Това съдържание противоречи на добрите нрави, освен това и целите на този противоречат на добрите нрави .

Целите му може да противоречат на добрите нрави и без самото му съдържание да противоречи на добрите нрави . Съдържанието може само по себе си да не противоречи на добрите нрави, но целта, която се преслед- ва със това съдържание – да  накърнява  добрите нрави .

Например в договор може да е поето задължение срещу заплащане едната страна да отиде в точно определен ден на екскурзия в далечна страна . Но, ако в същия този ден тази страна е трябвало  да участвува в състезание по вдигане на тежести, на което с оглед нейните възможности е било доста вероятно тя да го спечели, то с договора, с който тя се задължава да отиде на почивка (екскурзия) – значи се е уговорило тя да не спечели това спортно състезание, така, че с тази сделка също се накърняват добрите нрави, макар нейното съдържание да е напълно благоприлично и обществено приемливо .

Наличието на един порок, може да обуславя едновременно няколко основания за нищожност на даден договор .

 • Скандализиращ обществото и морала начин за сключването му  - като даването на пари в заеми на лица без доходи, при това и с подвеждащи и неотговарящи на обективната истината реклами, които, ако са сполу- чили - представляват напълно осъществени от гледната точка на наказателното право измами - използване на неопитносттта и въвеждане в заблуждение на търсещия пари в заем човек, които сполучили измами водят до тежки имуществени и неумуществени вреди за заемателя ;

 • и още и още ....като и съдържащи се в договора - неравнопоставени клаузи , и още..  и още - не са предвидени никакви санкции за самата банка, ако тя не изпълнява договорните си отношения,  но пък са предвидени неморални по вида и по  грандиозните си разме- ри  всевъзможни санкции за заемателя, каквито размери на сан- кциите и размери на лихвите - възнаградителни и наказателни (за просрочие) -  съдебната практика (т.е.- законът забранява) ,

 • по българското право тези ново-европейски ново-измислици с не- равнопоставените клаузи, с които чиновниците (политиците) от Брюк- сел симулират някаква дейност за оправдание на баснословните си заплати - повече от столетие се нарича нееквивалентност на преста- циите, превръщащи договор в "ултиматум", което противоречи на добрите нрави и на морала, така, че не ни трябва да чакаме "Европата"  да ни дават акъл, кога един договор е нищожен, поради накърняването на добрите нрави и морала и що е  то неравнопоставеност. В огромен брой съдебни решение на ВКС е казано и е  обяснено подробно това.

 • и още шест посочени в книгата фактически основания Съвършено обстойно „разнищена” от мен тема по начин, по който никой друг досега не си бе направил труда да го направи   -  стр. 167 - 173 .

 • Повече и за това :   в Супер исковата молба в книгата

2.7. Нищожност на договор за банков кредит, тъй като е договор, на който му липсва основание (кауза)  - стр.181 .

 • Повече и за това :  в Супер исковата молба в книгата

2.8.Нищожност на договор за банков кредит , тъй като този договор е при- виден., т.е. не е договор за банков кредит по смисъла за закона- стр.182 -184

 • Повече и за това :   в Супер исковата молба в книгата .

2.9. Нищожност на договор за банков кредит, тъй като  с него предвари- телно са уговорени начини за удовлетворяване на кредиторите, различ- ни от тези, които са предвидени в закона - стр. 165-189.

 • Повече и за това :   в Супер исковата молба в книгата .

2.11. Нищожност на договор за банков кредит, тъй като с него се предот- вратява, ограничава и нарушава свободната конкуренция - стр.193-199.

 • Повече и за това :   в Супер исковата молба в книгата .

2.12. Жалбата до прокуратурата - стр. 664 -735, за прецените дали някои от описаните в нея банкерски деяния са налице и във Вашия случай

2.12. След това започвате да четете от стр. 24 и стигате до края. При който вече цялостен прочит, ще прочете повторно прочетените вече от Вас части, след което вече ще сте наясно с  противоправните способи, използвани от банкерите в България, които водят до това, че лесно може да се „отър- вете” от банките и от банкерите им, ако сте от небанковата страна на „бариерата” . Както се казва " Хитрата сврака, пада в капана с двата си крака".

И сега - по-долу - можете да се запознаете в резюме с цялото съдържание на книгата !

Всичко за сломяването на банковия произвол общо, специално и тотално сломяване

Първи законен противо-банков юмрук.

Най-добрата книга за Вашия живот, имот, здраве и пари .

Теоретическо и практическо ръководство,  и алгоритъм за защита от банковия призвол по адекватния и безотказен за това начин .

Съдържание на Том ІІ

страница

 

 

 

Увод - упътване

 

 

 

За кого е предназначена тази книга

12

 

 

Каква е целта на книгата

13

 

 

Как е написана книгата

13

 

 

Как да прочетете книгата

13

 

 

Как може да се използва книгата

14

 

 

Примерен Вариант №1

18

 

 

Примерен Вариант №2

19

 

 

Имате ли нужда от консултация с адвокат

20

 

 

 

 

СУПЕР-ИСКОВА МОЛБА ПРОТИВ БАНКА

24

 

 

 

 

Част І. Изясняване на предварителните въпроси

27

 

 

1.

Посочване името и адреса на ищеца 

27

 

2.

Посочване името и адреса на ответника (банката)

27

 

3.

Определяне ( посочване) на съда

28

 

 

3.1. Местно компетентния съд

28

 

 

3.2. Родово компетентния съд

28

 

 

3.3.Наличност на условията за съединяването на всички искове

29

 

4.

Определяне и посочване цената на иска

29

 

5.

Определяне на държавната такса

30

 

6.

Давностни срокове за констатиране и обявяване нищожността на договора за банков кредит и договора за учредяване на ипотека

30

 

7.

 Давностен срок за разваляне и/или отмяна на договора за ипотека

30

 

8.

Давностен срок за унищожаване на договора за ипотека

30

 

 

 

 

 

Част ІІ. Петитум – формулиране на исканията

               в какво се състои искането

32

 

І.

Иск за установяване недействителността на договорна ипоте-  ка и  установяване нищожността на договора за ипотека

32

 

1.

Иск за нищожност на договора за ипотека на следното правно основа- ние: невъзможен предмет на ипотечния договор, ПОРАДИ НИЩОЖНОСТ- ТА НА ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

33

 

 

1.1.

Иск за установяване нищожността на договора за банков кредит, предявен на следните основания :

33

 

 

 

1.1.1.

този договор противоречи на закона

34

 

 

1.1.2.

на този договор му липса предписаната от закона форма

 34

 

 

1.1.3.

този договор заобикаля закона

34

 

 

1.1.4.

този договор накърнява добрите нрави

34

 

 

1.1.5.

на този договор му липса основание

34

 

 

1.1.6.

този договор е привиден

34

 

 

1.1.7.

с този договор предварително са уговорени начини за удов- летворяване на кредиторите, различни от тези, които са пред- видени в закона

34

 

 

1.1.8.

с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

34

 

2.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека  НЕ Е ПОСОЧЕНО ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

34

 

3.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН  ПАДЕЖЪТ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМА- НЕ

34

 

4.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН РАЗМЕРЪТ НА ЛИХВИТЕ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТАКИВА СА УГОВОРЕНИ

35

 

5.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН КРЕДИТОРЪТ

35

 

6.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА РАЗМЕРА НА СУМАТА, ЗА КОЯТО СЕ УЧРЕДЯВА ИПОТЕКАТА

 35

 

7.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ТЪЖДЕСТВОТО НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

35

 

8.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание : в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ЛИЧНОСТТА НА КРЕДИТОРА

35

 

9.

иск за нищожността на договора за ипотека със следното правно осно- вание : невъзможен предмет на ипотечния договор, тъй като вземане- то, за чието обезпечаване е учредена ипотеката не е съществувало, не съществува, не може да съществува и не може да възникне в бъдеще, тъй като описаният в договора за ипотека ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ НЕ СЪЩЕСТВУВА (дори на хартиен носител), НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ  В МАТЕРИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (дори на хартиен носител), НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И В БЪДЕЩЕ

35

 

 

9.1.

 

Иск за установяване несъществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК) наречено „Договор за банков кредит” на основание: отрицателния факт , че такъв договор не е сключен 

36

 

 

ІІ.

Иск за разваляне на  договора за ипотека

36

 

ІІІ.

Иск за отмяна на  договора за ипотека

36

 

ІV.

Иск за унищожение на договора за ипотека, поради  девет- надесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката

36

 

V.

Иск за установяване несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото взе- мане не се дължи  на банката .

36

 

VІ.

Иск : като правна последица от уважаването на някой от предно-предявените искове, съдът с диспозитива на решени- ето си да постанови заличаване вписването на договорната ипотека - иск по смисъла на чл. 179 , ал.1 от ЗЗД

37

 

VІІ.

 Иск за тълкуване на договора за ипотека 

37

 

 

VІІІ.

Искания във връзка с разглеждането на делото...

38

 

ІХ.

Искания във връзка с решаването на делото

39

 

Х.

Разяснения във връзка с вписването на исковата молба..

40

 

ХІ.

Приложения към петитума

41

 

 

1.

Нотариален акт  за учредяване на договорна ипотека

42

 

 

2.

Договор за банков кредит

44

 

 

3.

 Удостоверение за данъчната оценка на ипотекирания имот

52

 

 

4.

Скица на ипотекирания имот

54

 

 

5.

Описания на следващото петитума съдържание на исковата молба

56

   

Част ІІІ. Изложение на обстоятелствата, на които

                 се основават исковете.

58

 

 

Дял І.

Изложения на обстоятелствата, на които се осно- вава искът за установяване недействителността на договорната ипотека и установяване нищож- ността на договора за ипотека

58

 

Глава І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установяване и обявяване нищожността на Договора за банков кредит

58

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор противоречи на закона

62

 

Първо фактическо основание

63

 

Второ фактическо основание

77

 

Трето фактическо основание

78

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на договора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липсва предписаната от закона форма

80

 

Първо фактическо основание

80

 

Второ фактическо основание

99

 

Трето фактическо основание.

99

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор заобикаля закона

102

 

Първо фактическо основание – постигната Непозволена цел №1 Измама №1  – Измамата на фиска  

106

 

Второ фактическо основание – постигната Непозволена цел №2 Даване на пари в заем на лице, на което банката няма право да даде пари , чрез договор за банков кредит (може чрез дарение)

126

 

Трето фактическо основание – постигната Непозволена цел №3 Измама №2  – Измамата на държавата като контролен орган

131

 

Четвърто фактическо основание – постигната Непозволена цел №4 Измама №3  – Измамата на акционерите и депозитантите

136

 

Пето фактическо основание – постигната Непозволена цел №5 Измама №4  – Измамата на конкуренцията - другите банки

144

 

Шесто фактическо основание – постигната Непозволена цел №6 Измама №5 – Измамата на ипотекарните длъжници и поръчителите

153

 

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор накърнява добрите нрави

167

 

Първи шест фактически основания

168

 

Седмо фактическо основание

173

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липса основание

181

 

Първо фактическо основание

181

 

Второ фактическо основание

181

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор е привиден

182

 

Първо фактическо основание

182

 

Второ фактическо основание

184

 

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че с то- зи договор предварително са уговорени начини за удовлетворява- не на кредиторите, различни от тези, които са предвидени в закона

185

 

Първо фактическо основание

185

 

Второ фактическо основание

189

Раздел VІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

193

 

Първо фактическо основание

194

 

Второ фактическо основание

197

 

Глава ІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не недействителността на договорната ипотека и устано- вяване нищожността на договора за ипотека, предявен на специалните за това основание по чл. 167 и  170 от ЗЗД

199

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че : в договора за ипотека  не е посочено (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  -  обезпеченото взе- мане

200

 

Обуславящите този иск 5 (пет) броя положителни факти

206

 

Обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни фак- ти

207

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни факти

227

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е посочен (по смисъла на чл.167, ал.1 и 2 от ЗЗД) - падежът на обезпе- ченото вземане

313

 

Обуславящите този иск 19 броя отрицателни факти

315

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 19 броя отри- цателни факти

317

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - размерът на лихвите, въпреки, че такива са уговорени

345

 

Обуславящите този иск 17 броя отрицателни факти

345

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 17 броя отри- цателни факти

348

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - кредиторът

387

 

Обуславящите този иск 9 броя факти

387

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за размера на сумата, за която се учредява ипотеката

391

 

Фактическата и юридичеката обстановка, обуславящи този иск

393

 

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за тъждеството (съвпаде- нието) на обезпеченото вземане

415

 

Обуславящите този иск 58 (петдесет и осем) броя факти - 58 броя не- съвпадения

415

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че : в ипо- течния договор съществува неизвестност за личността на кредитора

434

 

Глава ІІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява-  не нищожността на договора за ипотека, предявен на осно- вание : невъзможен предмет на договора за ипотека, тъй като вземането, за чието обезпечаване е учредена ипотека- та не е съществувало, не съществува, не може да съществу- ва и не може да възникне в бъдеще, тъй като описания в договора за ипотека договор за банков кредит не същест- вува (дори на хартиен носител), никога не е съществувал  в материалната действителност (дори на хартиен носител) и не може да съществува и в бъдеще

438

Раздел  І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- съществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК ) – наречено „Договор за банков кредит”

438

 

Обуславящата този иск фактическа обстановка

439

 

Глава ІV.

Обстоятелства, на които се основава искът за разваляне на договора за ипотека

443

Раздел  І.

Общата юридическа обстановка, обуславяща този иск

443

Раздел  І І.

Изложение на  фактическата обстановка, обуславяща този иск

 

1.

Фактическото основание на този иск - противоправното (по кримина- лен способ) променяне от страна на банката на същността, състава, характера и размера на обезпеченото вземане

446

2.

Специалната юридическа обстановка, обуславяща този иск. Изясня- ване на правната материя – юридическата обстановка, на които се основа- ва този иск за разваляне на договора за ипотека

446

 

Брой, вид и характер на ипотечните договори

447

А.

Според времето, когато възниква вземането, за чието обезпечаване се сключва договора за ипотека

447

а1.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които са възникнали преди сключването на ипотечния договор до- говори за ипотеки за гарантиране връщането на вече дадени в заем пари

447

а2.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които евентуално могат да възникнат в бъдеще време, след сключ- ването на ипотечния договор- договори за ипотеки за гарантиране връ- щането на пари по заеми, които ще бъдат дадени в бъдеще време

447

Б.

Според начина, по който кредиторът се сдобива с ипотечното право върху недвижимия имот

447

б1.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се „подарява” (дава се, отстъпва се, учредява се) безвъзмездно в полза  на кредитора

447

б2.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се продава (се учредява) от собственика на имота на кредитора (в полза на кредитора) срещу опредена сума пари и / или  срещу друга някаква нас- рещна престация

448

2.1.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека „ИЗЧЕЗВА”

454

2.2.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека МОЖЕ ДА се запази

454

2.3.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека се запазва

454

3.

Обуславящите иска за разваляне на ипотечния договор 7 (седем) броя факти

472

4.

Обяснение на значението на обуславящите този иск 7 броя факти

474

5.

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КРАЖБИ ОТ БАНКАТА

510

 

 

6.

Девет броя доказателствени искания  към този иск

512

 

7.

Приложения към  този иск

516

 

 

1.

Писмо от банката до кредитополучателя  от 13 ноември 2008 г.

517

 

 

2.

Второ писмо до кредитополучателя, с което е уведомен, че по кримина- лен способ лихвата е увеличена за пореден път

518

 

 

3.

Трето писмо до кредитополучателя, с което е уведомен по какъв начин е извършено криминалното увеличение на възнаградителната годишна лихва

519

 

 

4.

Първата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

520

 

 

5.

Втората страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

521

 

 

6.

Третата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

522

 

 

7.

Четвъртата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

523

 

Глава V.

Обстоятелства, на които се основава искът за ОТМЯНА на договора за ипотека

524

 

Обуславящите този иск 3 броя факти и обяснение на значението им

524

 

Глава VІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за унищожава-  не на договора за ипотека, поради  деветнадесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката..

532

 

Обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

533

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

564

 

Глава VІ І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото вземането не се дъл- жи на банката

573

 

Първо фактическо основание

573

 

Второ фактическо основание

577

 

Трето фактическо основание

579

 

Четвърто фактическо основание

582

 

Пето фактическо основание

582

 

А) Приложения към исковата молба - съставени от ищеца

1.

Молба за освобождаване от държавна такса и разноски по производството

584

2.

Декларация за семейното ми положение, материалното и имотното ми състояние

585

3.

Начин на съединяване на предявените искове в случай, че не бъда осво- боден от заплащане на държавната такса

586

4.

Подробни обяснения за определянето цената на исковете, държавната такса и родово компетенния  съд

589

5.

Допълнителни разяснения за допустимостта (позволеността) на иска за разваляне на ипотечния договор и за евентуалната му прекфалификация от страна на съда като иск за отмяна на договора за ипотека

601

 

Б) Приложена към исковата молба практика на ВС и ВКС

1.

ВСИЧКИ ФУНДАМЕНТАЛНИ за сломяването на банкерския произвол РЕШЕ- НИЯ, съотносими за настоящия случай на „ипотечно–кредитни” измами. ОГРОМЕН брой решения на ВС и ВКС

След „ипотечно-кредитните” решения са приложени още :

619

2.

Определението за определянето на родово компетентия съд по общата цена на предявени в условия на обективна кумулативност исковете – Определение № 308 / 2009 г. по ч. т. д. 148 от 2009 г.., ВКС, І т.о.

642

3.

Определението за определянето на родово компетентия съд по индивидуалната цената на най-скъпия иск при предявени в условия на обективна кумулатив- ност искове - Определение № 1424 / 2011 г. по гр.д. № 722 / 2011 , ВКС, ІІІ г.о.

647

4.

Решение № 8 по гр.д. № 1011 / 2011 г. ВКС , ІV г. о. - при обективно съединя- ване на искове, някой от които е подсъден на окръжен съд и производството не може да бъде разделено, производството по всички искове следва да се разглежда като родово подсъдно на окръжния съд

649

5.

Как се описва недвижим имот - за улеснение на съдията по вписванията, при вписването на исковата ми молба : Определение № 531 / 2010 г. на ВКС по гр. д. № 402 / 2010 г., I  г. о. 

652

6.

Определението за освобождаване от такси и разноски на „сиромаси” – Опреде- ление № 133 / 2010 г. по ч. гр. д. № 60 / 2009 г.  ВКС, Първо г.о. 

655

 

В) 

Жалба до Главния Прокурор за преценка за съставомер- ността (престъпността) на огромното множество проти- во-правни банкерски деяния и за евентуалния арест на виновните от управляващите банката лица                                  657

1.

Доводи и контра-доводи за извършени престъпления по служба – преви- шаване на власт и права

659

2.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извършени многократно „Данъчни измами” - данъчни престъпления по :

 • чл. 253 , ал.1 и ал.2 от  НК, чл. 255 , ал.1,  т. 2, т. 5 и т.6 от  НК,  чл. 255 ”а”  и  чл. 256 , ал.1 НК

664

3.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършена многократно имуществена (обикновена) „Измама” - престъпление по :

 • чл. 209  , чл. 210 и чл. 211 от НК

701

4.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извърше- ни  многократно общо-стопански престъления -  престъпления по :

 • чл. 219, ал.4 НК

Пълно подкоповане на кредита на доверие в банката с противо-правните си деяния, предизвикали серия съдебни процеси срещу банката

711

5.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Самоуправство” - престъпление по:

 •  чл. 323 , ал.1 от НК

713

6.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Изнудване” („Рекет”)  - престъпление по:

 • по чл.214 ал.1 и ал.2  НК, извършено при условията на чл. 213 „а” , ал.2 и ал. 3 НК

713

 

В1) Приложения към жалбата до Главния Прокурор

 

 

1.

Автентичната рекламна брошура на банката, с която тя пропагандираше бюджето- измамническия ефект на своите „творения” и НАГЛО  обяснява механизма, по който със сключването на договора за кредит ще бъде из- мамен бюджета .

С която брошура в допълнение на това са извършени още 10 броя измами.

664

2.

Автентично удостоверение,  с което съучастникът на банката в организи- рането и извършването на данъчните измами- застрахователят,  затаява истини от значение за целите на данъчното облагане

668

3.

Автентичен- официален отговор на банката, с който се признава противо- правното ( криминалното ) увеличение на лихвите по кредитите

734

 

Вместо епилог - Разделяй и Владей (Кради) !

736

 

Допълнително към книгата, след нейния прочит, при необходимост и желание за това може да бъдат предоставени по споразумение още и  използваните от самия автор на книгата следни други :

Приложения :

1. Затвор или свобода? Банкери, изберете сами !

Адресирано до обиращата Ви банка писмо (придружаващото исковата молба и жалбата до прокуратурата писмо ) с :

разяснения на същността и характера на банкерските деяния и вредните последици от тях ;

предложение за сключване на извънсъдебна спогодба за прекратяване на договорните отношения , заличаване на ипотеката и изплащането на пола- гащите се обезщетения от страна на банката ;

разяснения на последиците за банката и за представляващите и управля- ващите я лица (неминуем затвор и финансов крах) в случай на отказ от извън- съдебна спогодба .

ІІ. Договор за спогодба с банката за :
 

заплащане на полагащите Ви се обезщетения ;

 

прекратяване договорните Ви отношения ;

 

заличаване на учредената в полза на банката ипотека .

 

0000

 
  начало - вижте книгата

 
резюме на цялата книга

 
цел и задача на книгата


ипотечен договор незаконна ипотека ли е вашата? разберете това


договор за кредит незаконен договор ли е вашият ? разберете това


 
за кого е предназначена


как е написана книгата

от кое , как и защо печелите

 
как се използва книгата от вас

 

писък и вой на банките за спиране на делата

 
безплатна консултация с адвокат


супер важно за вас заематели

 

какво получавате и какво печелите

 

съдебни дела срещу банки

цена на индивидуално съдебно дело срещу банка

цитати от книгата :

незаконни лихви на банките

жалба до Главния прокурор срещу банкерските деяния

 

кога и как бе създаден този труд

 


кой има смелостта да напише книгата

Лекции по право

 Поръчай книгата на промоционална цена 

 

 
 

 Цялата книга  Цел и задача на книгата  За кого е предназначена  Как е написана  Къде е вашият шанс  Как се използва  Безплатни консултации  Контакт

 Онлайн проверка - недействителна ипотека ли е вашата  Онлайн проверка - незаконен  кредит ли е вашият  включете се в съдебни дела срещу банките  

 Супер важно за вас заематели  Какво получавате и какво печелите  Колективни искове срещу банки  Кога, защо и как бе създадена, цитати  Поръчай книгата

 
241 245

Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата

0

Реклама:    Всичко за обучение на кучета | Дресиране на куче | Трюфели | Кучета за трюфели | Куче за трюфели | Как да обуча куче за търсене на трюфели  

 

Обратно към върха на страницата