Съдебни Решения Срещу Банки Защита на Банкови Клиенти Защита от Банки Изпълнителни Дела Срещу Банки Жалби Срещу Банки Адвокат Адвокати Безплатни Правни Консултации Как да се Защитя от Банки Мога ли да съдя банка Адвокат Адвокати София Варна Пловдив Бургас Русе
 
 
 
   

Всичко за сломяването на банкeрския произвол общо, специално и тотално сломяване . Народът отвръща на удара !!!

"Ако човек окраде банка, то той е бандит. Ако банкер окраде човеците, той е финансов гений ! Но попадне ли на мен - митът за гениалността му рухва !" Антибандит - П.Б.
 
 
> начало - вижте книгата

>

цялата книга

>

каква е целта на книгата

>

за кого е предназначена

>

как е написана книгата

>

 недействителна ипотека   ли е вашата ? проверете това

>  недействителен договор за кредит  ли е вашият ? проверете това

>

къде е вашият шанс, от къде идва

>

 как се използва книгата от вас 

> как още може да се използва книгата общо и изобщо
> банков вой и писъци

>

трябва ли ви безплатна консултация с адвокат

>

супер важно за вас заематели

>

какво почучавате и какво печелите?

>

колективни искове срещу банки
> цена на индивидуален иск

 цитати от книгата :

> таблица за кражбите на банкерите
> жалба до Главния прокурор против банкерските деяния
> създаване, защо, кога и как, и цитати
> кой има смелостта да напише книгата
> Лекции по право

>

Контакти с нас

>

 Поръчай книгата на промоционална цена 
   
 

Как бихте могли да използвате книгата ? И как може да се използва книгата общо и изобщо ?

ВСЯКАК, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПСИХО- И  ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ТЕСТОВЕ ПРИ ПОДБОРА НА КАДРИ ЗА СЪДЕБНАТА И БАНКОВАТА СИСТЕМА !

Уважаеми сънародници,

Когато през 2010 г. реших да Ви „въоръжа” с този противобанков-юмрук имах намерение да го създам по такъв начин, че след като смените на точно оп- ределени и посочени Ви от мен места имената на „героите” с Вашите и с имена- та на „Вашата” банка, номерата и датите на описаните в нея документи, то така намиращата се в нея супер-искова молба до съда и жалба до прокуратурата да станат Вашите искови молби до съда и Вашите жалби до прокуратурата срещу „Вашата” си банка .

Впоследствие, обаче загубих много време за пропуснатото да бъде направено по време на следването и досегашната им работа професионално обучение на  две непознаващи ме -също като банкерите преди тях -провинциални Районни съдийки, за чиито конктретни успехи като ученични, студентки, стажове и за- нимания по време на следванията им,  евентуални издържани от тях психо-тес- тове за морална и  волева устойчивост, издръжливост за работа при високо нап- режение,  възможности, способности и причини за назначаването им в съдеб- ната система  АЗ не можах да открия абсолютно никаква информация.

А понеже също така  информацията за свързаността им - тяхната лична и / или на техните близки лица със-, и / или зависимоста им – тяхната лична и / или на техни близки лица от „банката и застрахователя”-герои на книгата   (като с депо- зити, застраховки и заеми от тях) остана дълбоко пазена тайна, поради което бях принуден да ги отведа и да направя необходимите постъпки  за увол- ненията им, за да не се измъчват с мен и с такива - явно  непосилни за тях мои искови молби .

И сега се чудя  дали  да довърша започнатото от мен начинание за уволне- нието им от тази система, заради невероятните - в моя живот - рекорди, ко- ито тези две провинциални Райнни съдийки поставиха, да заведа ли срещу тях някое дело пред чуждестранни съдилища, където имунитетът им в България (а защо имат такъв? имунитет трябва на бандитите, не на съдиите) няма да им върши никаква работа,  или пък да вземат да си отстанат (засега) в тази система, за да не ми се налага в близко бъдеще да правя нови , невъзвра- щаеми инвестиции за професионалното обучение на други  желаещи да заемат тези сладки - в дълбоката провинция - магистратски длъжности.

Многострадалният ми опит показва, че (засега) на мястото на всеки прекратил, заради мен власт-имащата си кариера гражданин идва друг,  изпълняващ съ- щата длъжност катастрофално по-зле от предидущия.  (Ще ми трябва Вашето мнение по този въпрос .)

Но, пък от друга страна погледнато, то ако не беше срещата ми с тези две провинциални съдийки , то:

 • нямаше да напиша тази книга така, че да стане изключително обстой- на и лесно разбираема не само от лица, причините, за чиято трудова де- ятелност в съдебната система са ми дълбоко неизвестни

ами и от всеки гражданин, който може да чете,  дееспособен е,  не е под запрещение и не е отвикнал да мисли.

 • И докато губих жестоко много време за „професионалното обучение”  на двете провинциални съдийки първоначалният ми план взе да ми се вижда много бавен за осъществаване, т.е. – започнах да си мисля, че ако се придържам към него, може да Ви снабдя с противо-банковия юмрук, когато вече ще е твърде късно .

Но, тъй пък като не мога да работя по друг начин, освен по тоталния такъв, този противо-банков юмрук в крайна сметка след срещата ми с тези две съдийки, пак го направих така, както желаех в началото. Т.е. - може да свърши по пред- варително планирания ми начин чудесна работа на всеки, който има „взе- мане- даване” с банки .

От всички огромен брой причини, поради които един договор за банков кредит и следващият го ипотечен такъв могат да бъдат напълно „противозаконни” (нищо- жни) в този този том  втори на книгата са изложени  92% (деветдесет и два про- цента от тях) .

А останалите 8 % (осем процента) – представляващи само още 4 (четери) причи- ни за пълната „противозаконност” (нищожност, недействителност) на използва- ните в България договори за банкови кредити и учредяваните ипотеки СА ИЗ- ЛОЖЕНИ по същия безупречен начин в използвания вече и също влязъл в  употреба ТОМ ІV на тази книга. 

 • С който също, пак чрез съдилища бяха хванати в „железни клещи” проявили безумие да използат и тези други 4-ри противоправни спо- соби банки, които са „героите” на  ТОМ ІV  . 

И с него – всички, без изключение дръзнали да използват, който и каквито и да са противоправни способи банки са сложени през „дулото”  на така създаде- ния с четерите тома на тази книга „противо-банков юмрук” - едно съвършено „оръжие” за масово – 100% (сто процентово) „поразяване” на всеки един банков субект, проявил  самонадеяност, цинизъм и наглост,  като си е позволил да използва в Родината ни противоправни способи  за „забогатителните” си це- ли .

И сега , още в началото искам да Ви кажа това, което съм Ви го казал и в края на книгата :

 • „При наличието на такива съдебни решения по „ипотечно-кредитни” дела, които аз съм приложил към този том , повечето постановени от самите първоинстанционни  и въззивни съдилища и впоследствие оставени в сила от Върховния Касационен Съд

 • и при наличието на този противо-банков юмрук , който аз създадох,

 • то всеки, който продължава да търпи банкерския произвол, вместо да да- де веднага банкерите ВЕДНО с банките им на съд  - може би изпитва „удоволствие” от изтърпяването на банкерския произвол, от което  „удо- волствие” не може да се откаже .

Нещо като при тютюнопушенето . Повечето пушачи знаят, че пушенето им вреди, но все отлагат момента – да кажат „СТИГА ОЩЕ ! ”

 • ТУК ВЕДНАГА ИСКАМ ДА ДАМ НАДЕЖДА И ЖАЖДА ЗА ЖИВОТ на вси- чки тези, които вече са претърпяли ужасите и бедствията на банковия произвол и може би вече са загубили своите имоти, били ипотекирани в полза на банки .

О, О О О О  !  Нищо не е приключило  и във Вашите трагични случаи, ако имотите Ви са били продадени от банки вследствие на ипотеки, които са били противо- законни (недействителни), каквито са повече от 80 % (осем- десет) процента от ипотеките в България . 

 • Нищо не е приключило, дори обратното. В тези случаи печелившите сега ще се окажат не банките, а  самите Вие !

Защото , ако от томовете на тази книга разберете, че ипотеките са били противо- законни (недействителни), то няма никакъв ограничителен срок, в който да поискате от съда установяване противозаконността (недействител -ността) на тези ипотеки, при уважаване на които Ви искове:

 •  ще искате съдът да осъди банката (може и ведно с банкерите) да Ви върне не само парите, с които тя (те) се е (са се) сдобили от продажбата на имота Ви, но и законните лихви върху тези пари, и още повече:

 •  ще искате от съда да осъди банката да Ви върне не само тези пари, но и да Ви заплати обезщетения за така наречените неимуществени вреди, които са Ви причинени :

 • изтезанията, мъченията, униженията, болките и страданията, които сте преживяли и продължавате да преживявате следствие противо- законното Ви лишаване (въз основа на недействителни ипотеки) от Вашия имот .

А обезщетенията за неимуществените вреди често са по-голями, отколкото са обезщетенията за причинените Ви имуществени вреди .

 • Това - да лишиш един човек от имота му, въз основа на противо- за- конна (недействителна) ипотека е едно от най-ужасните противо-чо- вешки, често почти смъртоносни деяния .

Така, че дори за тези от Вас, които са преживяли ужасите, мъченията, страда- нията, жестоките изтезания, бедствията на такива произволи нищо не е прик- лючило, а дори напротив – в случай, че ипотеките са били противозаконни (не- действителни, а авторът на книгата все още не е виждал законни такива) СЕГА ПРЕД  ВАС СЕ ОТКРИВА ЕДИН НОВ ШАНС ЗА НОВО НАЧАЛО В ЖИВОТА ВИ И ЗА СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДИЕ  НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА БЕДИТЕ ВИ .

 • В Родината ни може и да има НЕпротивозаконни договори за банкови кредити и НЕпротивозаконни ипотеки, но досега аз не съм срещал такива.  Запознал съм се с огромен брой такива и досега не срещнах НЕпро- тивозаконни .

Но с огромна доза сигурност може да се приеме, че има около 18 % (осем- надесет процента) законни такива, каквито законни аз все още досега не срещ- нахи 82 % (осемдесет и два процента) противозаконни .

Нали виждате, че най-високопоставените държавни чиновници (колкото по-прост, толкова на по-висок пост - казвам аз, и в това е нашият шанс) с претенции за незаменимост, недостижима уникалност, с безкрайно високи заплати – не можели един НЕпротивозаконен акт за глобявянето на енерго-разпределителните дружества да напишат, та

 •  всички те „падали” в съда, не защото не са били извършени наруше- ния от енергоразпределителите,

а защото незаменимите, недостижимите ни, свръх-умните ни държавни управи- тели, които заради тази си „ученост” и „недостижимост” взимат бонуси и премии от стотици хиляде левове,  така са учили и са толкова подготвени и  компе- тентни, че един елементарен акт не могат да съставят по предвидения от зако- на за това ред . 

 • Е, в банките да не са са подбирали персоналите си от клошарите.И там разбира се, работят такива свръх-умни и свръх-компетентни - като висшите ни държавни управи- тели - хора .

И, чрез използването на статистически методи за анализ и научни способи за проучване с огромна доза сигурност може да се направи заключението, че НЕпротиво-законните договори за кредити и НЕпротивозаконните ипотеки са не повече от 18-20 % от всички, А ОСТАНАЛИТЕ 80-82% ОТ ВСИЧКИ СА ПРОТИВО-ЗАКОННИ.

Този отговор го дава не само направеното от мен проучване (при което все пак не открих законни ипотечни и кредитни договори, такъв ми е късметът), а и едни съвременни научни способи, които се изучават старателно от хора  като мен : „ГЕНЕТИКА, ПОВЕДЕНИЕ, ОТГОВОРОСТ” , които доказват, че 18 % от хората са абсолютно добросъвестни, които по никакъв начин и повод не биха използвали противо- правни способи за постигане на целите си .

 • - Е, толкова – 18 % от всички банково-кредитни и банково-ипотечни  договори може да се предположи, че са напълно перфектни, напъл- но непротивозаконни . 

И този висок процент може да бъде  достигнат само, ако по един равноме- рен начин така се е разпределила работната ръка в България,

 • че и в банките, както общо за цялата ни икономика работят толкова – 18% процента абсолютно добросъвестни личности, които по ника- къв начин и повод не биха използвали противо- правни способи за постигане на целите си .

Който доста голям процент – 18% процента абсолютно добросъвестни личности - на мен лично ми се струва доста голям по отношение на сега наличните банкови субекти.

 • Там като, че ли този процент умишлено е доведен до  два-три пъти по-ма- лко от средностатистическия , а другият  процент – този на абсолютно недобросвестните, които пък при никакви обстоятелства не биха си служили със законни способи за постигане на целите си  – е по-ви- сок  от средностатистическия .

Та така, че тази наука дава ясни и точни отговори и обяснения  на явлени- ята и проявленията на човешката дейност. Същата тази наука учи, че:

 •  пък други 18 % от хората са абсолютно недобросъвестни (закононару- шители, бандити по рождение, така да се каже), които при никакви обстоя- телства не биха спазвали закона .

 • И останалите 64 % от хората имат поведение според обстоятелствата. Ако считат, че едно или друго тяхно противоправно деяние няма да бъдат разкрито и те няма да бъдат наказани - ще извършат  противоправното деяние. Ако обаче считат, че противо- правното им деяние ще  бъде раз- крито, а те наказани – няма да го извършат.

На мен ми се струва, че  във висшите „ложи” на банките опериращи в България, с един или друг подхилкващ ни се от телевизионния екран банкер,  няма много-мното от първите 18 % .  (Поговорката казва така : „Богатите могат да живеят законно, ама не искат, бедните искат, ама не могат .)

 • Немалък брой от всички банкери ми се виждат като да са от вторите  18 % процента, които при никакви остоятелства НЕ БИХА използвали законни способи и голям брой от тях ми се виждат да са от тези 64 % , които , ако считат , че за противозаконните си деяния няма да бъдат наказани - ще ги извършат .

Така, че както проведените емпирични изследвания, така и логиката, и науката сочат, че не повече от 18-20 % от банково-кредитните и банково- ипотечните договори са законни, а 80-82 % са противозаконните .

След тази надявам се полезна за Вас информация, мога да се върна на темата :

Как исках да може да бъде използван този том от книгата и как той и в действителност може да бъде използван ?

Първо : прочете на спокойствие еднократно или двукратно книгата

Второ: прочетете Вашия договор за кредит. Ако кредитът е обезпечен с ипо- тека, то прочетете и договора за учредяване на ипотека .

Трето : от прочита на книгата и договорите разбирате кои от всички възможни увреждащи Ви банкерски деяния са налице във Вашия случай, като например увреждания – от обективна страна – извършени с изпълнителните деяния на следните престъпления :

Измами - многократно. ( Всички  измами, включително измамите , чрез което сте били склонени да сключите договор за кредит и включително и лихвените измами от страна на банката. В книгата са описани деветнадесет броя такива )  ;

Повишаването на лихвите без да са налице съответните договорни пред- поставки за това, или повишавнето им в размер по-голям от договорира- ния и повишаването им в моменти, когато всъщност те трябвало да бъдат намалени  и взимането им в този недължим по-голям размер  представля- ва извършване от обективна страна на серия престъпления ;

 1. Обикновена - имуществената измама - въвеждане в заблуждение , че се дължат по-високи лихви , чрез която измама на жертвите се причиняват огромни вреди ;

 2. Изнуднаване (рекет)  - многократно, чрез изпълнителното деяния на което престъпление, банковите жертви биват принуждавани да плащат тези недължимо по-високи лихви ;

 3. Самоуправство - (многократно), чрез което престъпление- банките, не по предвидения от закона ред,  при едно оспорвано от жертви- те им право -  правото им да взимат тези недължими по-високи лихви - взимат (крадат) от сметките на жертвите си  техните пари за едни такиви недължими в по-висок размер  лихви  ;

 4. Общи стопански преспъпления  - подкоповане кредита на дове- рие в банката ;

А с отказите на банките да водят преговори и търговски диалози за преустано- вяване на противоправната им дейност , с мотиви за тяхната "непогрешимост" и т.н. се извършват и следните други престъпления : 

 1. Публична Обида - многократно. ( Вулгарното, безпардонното и прене- брежителното отношение на банкерите към кредитните им клиенти, от- насяйки се към тях, като към някакви по-малко умни и по-нископоставе- ни от тях човешки същества , от обективна страна е изпълнителното деяния на престъплението обида извършено в идеална съвкупност от обективна страна и с изпълнителното деяния на престъплението хули- ганство ) ;

 2. Хулиганство  - многократно  ;

Също така : от прочита на книгата и договорите разбирате и от кои от всички възможни дефекти (пороци) страда Вашия договор за кредит и за ипотека, "де- фекти" ,правещи ги абсолютно незаконни (нищожни) и благодарение, на които им "дефекти" можете да се отървете бързо и лесно от банковото робство.

И така, възможни са два варианта !

Вариант № 1

Аз го използвах този вариант №1 и го наричам „блокировка на противо-прав- но мислещи мозъци”. (Той води до умопомрачаване на банкерските умове и до умопомрачаване на банкерските "наемници" и ситуациите в съдилищата ста- ват смешни и комични. Чуват се банкерски писъци и вой , че в предвидения от закона срок не може да се отговори на такива грандиозни искови молби. 

А питат ли ме мен,  колко време ми трябваше, за да разнищя всичко изма- мническо що е сътворил същият този сега  "пищящ" банкерски ум. И в умо- помрачението си улесняват много съдебните дела - тъй като с неадекватното си поведение - и с "бисери" съперничищи по глупост на тези, които четем при някои кандидат-студентски изпити - нагледно, пряко и непосредствено демонст- рират на съдиите как са измамили жертвите си, по същия който начин наи- вно се опитват да измамят и съдиите, и молят като малки деца съдиите да спират делата срещу бандитиращите им банки .

Ако Вашият случай е напълно идентичен на описания (такъв са огромен брой от кредитите), то водейки се от дадения (в книгата действителен) пример ::

 1. попълвате - намиращата се в тази книга - искова молба с Вашите данни : имена, адрес, наименование, номер и дата на договора за кредит, данните на договора за ипотека (ако имате такъв) и данните на „обедняващата” Ви банка. Това може да го направите, като просто подмените тези листо- ве, в които се съдържат съответните данни  ;

 2. попълвате по описания в предната точка начин и съпровождаща иско- вата Ви молба жалба до прокуратурата, в която жалба е обяснено защо съответните банкерски деяния представляват особено тежки престъпле- ния според българското законодателство, ако са извършени умишлено, като някои от тях са престъпления дори да са извършени и неумишлено ;

 3. попълвате адресираното до „обедняващата” Ви банка писмо , с което ще са са направени следните от Вас искания .

 • в срок до 1 (един) месец броен от датата на получването на писмото  :

 • да Ви бъдат заплатени полагащите Ви се обезщетения ;

 • да бъдат прекратени договорните Ви отношения  по кредитния и ипотеч- ния договор ;

 • да бъде заличена учредената в полза на банката ипотека ( ако кредитът Ви е гарантиран с ипотека ) .

И с което писмо са направени и следните предупреждения към банката, управляващите и представляващите я лица, а именно :

 • че, ако в така дадения й едномесечен срок не изпълни Вашите искания, то исковата молба ще бъде подадена до съответния Окръжен съд, а придру- жаващата исковата молба жалба ще бъде изпратена на съответната Ок- ръжна прокуратура , с копие до Върховната Касационна Прокуратура.

(Ако случаят Ви е същият като описания в този том, но не можете сам да си съставите такова писмо пишете ми, да Ви изпратя използваното от мен прид- ружаващото исковата молба и жалбата писмо ) .

 1. Изпращате на "обедняващата" Ви банка така попълненото придружител- но писмо, с приложените към него един брой копие от исковата Ви молба и един брой копие от жалбата Ви .

Вариант № 2

Ако Вашият случай е не е напълно идентичен на конкретно дадения пример, то тъй като той е всеобхватен, то пак водейки се от дадения пример :

 1. попълвате - намиращата се в тази книга - искова молба с Вашите данни : имена, адрес, наименование, номер и дата на договора за кредит, данните на договора за ипотека (ако имате такъв) и данните на „обедняващата” Ви банка. Това може да го направите, като просто подмените тези листо- ве, в които се съдържат съответните данни  ;;

 2. попълвате по описания в предната точка начин и съпровождаща иско- вата Ви молба жалба до прокуратурата, в която жалба е обяснено защо съответните банкерски деяния представляват особено тежки престъпле- ния според българското законодателство, ако са извършени умишлено, като някои от тях са престъпления дори да са извършени и неумишлено ;

 3.  
 4. попълвате адресираното до „обедняващата” Ви банка писмо , с което ще са са направени следните от Вас искания .

 • в срок до 1 (един) месец броен от датата на получването на писмото  :

 • да Ви бъдат заплатени полагащите ви се обезщетения ;

 • да бъдат прекратени договорните Ви отношения по кредитния и ипотеч- ния договор ;

 • да бъде заличена учредената в полза на банката ипотека ( ако кредитът Ви е грантиран с ипотека ) .

И с което писмо са направени и следните предупреждения към банката, управляващите и представляващите я лица, а именно :

 • че, ако в така дадения й едномесечен срок не изпълни Вашите искания, то исковата молба ще бъде подадена до съответния Окръжен съд, а придру- жаващата исковата молба жалба ще бъде изпратена на съответната Ок- ръжна прокуратура , с копие до Върховната Касационна Прокуратура..

 1. Като в придружителното писмо също така,  пишете :

За в моя случай са налице всички обстоятелства, факти и увреждащите ме банкерски деяния описани в том втори на книгата  „Всичко за сломяване- то на банкерския призвол - общо, специално и тотално сломяване ” , с из- ключение на посочените в :

 • глава № ., част № .. точка № .. от намиращата се в книгата искова молба ;

 • глава № ., част № .. точка № .. от намиращата се в книгата искова молба ;

 • глава № ., част № .. точка № .. от намиращата се в книгата искова молба ;

и с изключение на посочените в :

 • глава № ., част № .. точка № ..от намиращата се в книгата жалба до проку- ратурата  ;

 • глава № ., част № .. точка № ..от намиращата се в книгата жалба до проку- ратурата  ;

 • глава № ., част № .. точка № ..от намиращата се в книгата жалба до проку- ратурата  ;

 1. Изпращате на "обедняващата"  Ви банка така попълненото придружител- но писмо, с приложените към него един брой копие от исковата Ви молба и един брой копие от жалбата ви .

И сега - по-долу - можете да се запознаете в резюме с цялото съдържание на книгата !

Всичко за сломяването на банковия произвол общо, специално и тотално сломяване

Първи законен противо-банков юмрук.

Най-добрата книга за Вашия живот, имот, здраве и пари .

Теоретическо и практическо ръководство,  и алгоритъм за защита от банковия призвол по адекватния и безотказен за това начин .

Съдържание на Том ІІ

страница

 

 

 

Увод - упътване

 

 

 

За кого е предназначена тази книга

12

 

 

Каква е целта на книгата

13

 

 

Как е написана книгата

13

 

 

Как да прочетете книгата

13

 

 

Как може да се използва книгата

14

 

 

Примерен Вариант №1

18

 

 

Примерен Вариант №2

19

 

 

Имате ли нужда от консултация с адвокат

20

 

 

 

 

СУПЕР-ИСКОВА МОЛБА ПРОТИВ БАНКА

24

 

 

 

 

Част І. Изясняване на предварителните въпроси

27

 

 

1.

Посочване името и адреса на ищеца 

27

 

2.

Посочване името и адреса на ответника (банката)

27

 

3.

Определяне ( посочване) на съда

28

 

 

3.1. Местно компетентния съд

28

 

 

3.2. Родово компетентния съд

28

 

 

3.3.Наличност на условията за съединяването на всички искове

29

 

4.

Определяне и посочване цената на иска

29

 

5.

Определяне на държавната такса

30

 

6.

Давностни срокове за констатиране и обявяване нищожността на договора за банков кредит и договора за учредяване на ипотека

30

 

7.

 Давностен срок за разваляне и/или отмяна на договора за ипотека

30

 

8.

Давностен срок за унищожаване на договора за ипотека

30

 

 

 

 

 

Част ІІ. Петитум – формулиране на исканията

               в какво се състои искането

32

 

І.

Иск за установяване недействителността на договорна ипоте-  ка и  установяване нищожността на договора за ипотека

32

 

1.

Иск за нищожност на договора за ипотека на следното правно основа- ние: невъзможен предмет на ипотечния договор, ПОРАДИ НИЩОЖНОСТ- ТА НА ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

33

 

 

1.1.

Иск за установяване нищожността на договора за банков кредит, предявен на следните основания :

33

 

 

 

1.1.1.

този договор противоречи на закона

34

 

 

1.1.2.

на този договор му липса предписаната от закона форма

 34

 

 

1.1.3.

този договор заобикаля закона

34

 

 

1.1.4.

този договор накърнява добрите нрави

34

 

 

1.1.5.

на този договор му липса основание

34

 

 

1.1.6.

този договор е привиден

34

 

 

1.1.7.

с този договор предварително са уговорени начини за удов- летворяване на кредиторите, различни от тези, които са пред- видени в закона

34

 

 

1.1.8.

с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

34

 

2.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека  НЕ Е ПОСОЧЕНО ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

34

 

3.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН  ПАДЕЖЪТ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМА- НЕ

34

 

4.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН РАЗМЕРЪТ НА ЛИХВИТЕ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТАКИВА СА УГОВОРЕНИ

35

 

5.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН КРЕДИТОРЪТ

35

 

6.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА РАЗМЕРА НА СУМАТА, ЗА КОЯТО СЕ УЧРЕДЯВА ИПОТЕКАТА

 35

 

7.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ТЪЖДЕСТВОТО НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

35

 

8.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание : в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ЛИЧНОСТТА НА КРЕДИТОРА

35

 

9.

иск за нищожността на договора за ипотека със следното правно осно- вание : невъзможен предмет на ипотечния договор, тъй като вземане- то, за чието обезпечаване е учредена ипотеката не е съществувало, не съществува, не може да съществува и не може да възникне в бъдеще, тъй като описаният в договора за ипотека ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ НЕ СЪЩЕСТВУВА (дори на хартиен носител), НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ  В МАТЕРИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (дори на хартиен носител), НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И В БЪДЕЩЕ

35

 

 

9.1.

 

Иск за установяване несъществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК) наречено „Договор за банков кредит” на основание: отрицателния факт , че такъв договор не е сключен 

36

 

 

ІІ.

Иск за разваляне на  договора за ипотека

36

 

ІІІ.

Иск за отмяна на  договора за ипотека

36

 

ІV.

Иск за унищожение на договора за ипотека, поради  девет- надесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката

36

 

V.

Иск за установяване несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото взе- мане не се дължи  на банката .

36

 

VІ.

Иск : като правна последица от уважаването на някой от предно-предявените искове, съдът с диспозитива на решени- ето си да постанови заличаване вписването на договорната ипотека - иск по смисъла на чл. 179 , ал.1 от ЗЗД

37

 

VІІ.

 Иск за тълкуване на договора за ипотека 

37

 

 

VІІІ.

Искания във връзка с разглеждането на делото...

38

 

ІХ.

Искания във връзка с решаването на делото

39

 

Х.

Разяснения във връзка с вписването на исковата молба..

40

 

ХІ.

Приложения към петитума

41

 

 

1.

Нотариален акт  за учредяване на договорна ипотека

42

 

 

2.

Договор за банков кредит

44

 

 

3.

 Удостоверение за данъчната оценка на ипотекирания имот

52

 

 

4.

Скица на ипотекирания имот

54

 

 

5.

Описания на следващото петитума съдържание на исковата молба

56

   

Част ІІІ. Изложение на обстоятелствата, на които

                 се основават исковете.

58

 

 

Дял І.

Изложения на обстоятелствата, на които се осно- вава искът за установяване недействителността на договорната ипотека и установяване нищож- ността на договора за ипотека

58

 

Глава І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установяване и обявяване нищожността на Договора за банков кредит

58

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор противоречи на закона

62

 

Първо фактическо основание

63

 

Второ фактическо основание

77

 

Трето фактическо основание

78

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на договора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липсва предписаната от закона форма

80

 

Първо фактическо основание

80

 

Второ фактическо основание

99

 

Трето фактическо основание.

99

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор заобикаля закона

102

 

Първо фактическо основание – постигната Непозволена цел №1 Измама №1  – Измамата на фиска  

106

 

Второ фактическо основание – постигната Непозволена цел №2 Даване на пари в заем на лице, на което банката няма право да даде пари , чрез договор за банков кредит (може чрез дарение)

126

 

Трето фактическо основание – постигната Непозволена цел №3 Измама №2  – Измамата на държавата като контролен орган

131

 

Четвърто фактическо основание – постигната Непозволена цел №4 Измама №3  – Измамата на акционерите и депозитантите

136

 

Пето фактическо основание – постигната Непозволена цел №5 Измама №4  – Измамата на конкуренцията - другите банки

144

 

Шесто фактическо основание – постигната Непозволена цел №6 Измама №5 – Измамата на ипотекарните длъжници и поръчителите

153

 

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор накърнява добрите нрави

167

 

Първи шест фактически основания

168

 

Седмо фактическо основание

173

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липса основание

181

 

Първо фактическо основание

181

 

Второ фактическо основание

181

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор е привиден

182

 

Първо фактическо основание

182

 

Второ фактическо основание

184

 

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че с то- зи договор предварително са уговорени начини за удовлетворява- не на кредиторите, различни от тези, които са предвидени в закона

185

 

Първо фактическо основание

185

 

Второ фактическо основание

189

Раздел VІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

193

 

Първо фактическо основание

194

 

Второ фактическо основание

197

 

Глава ІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не недействителността на договорната ипотека и устано- вяване нищожността на договора за ипотека, предявен на специалните за това основание по чл. 167 и  170 от ЗЗД

199

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че : в договора за ипотека  не е посочено (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  -  обезпеченото взе- мане

200

 

Обуславящите този иск 5 (пет) броя положителни факти

206

 

Обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни фак- ти

207

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни факти

227

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е посочен (по смисъла на чл.167, ал.1 и 2 от ЗЗД) - падежът на обезпе- ченото вземане

313

 

Обуславящите този иск 19 броя отрицателни факти

315

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 19 броя отри- цателни факти

317

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - размерът на лихвите, въпреки, че такива са уговорени

345

 

Обуславящите този иск 17 броя отрицателни факти

345

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 17 броя отри- цателни факти

348

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - кредиторът

387

 

Обуславящите този иск 9 броя факти

387

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за размера на сумата, за която се учредява ипотеката

391

 

Фактическата и юридичеката обстановка, обуславящи този иск

393

 

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за тъждеството (съвпаде- нието) на обезпеченото вземане

415

 

Обуславящите този иск 58 (петдесет и осем) броя факти - 58 броя не- съвпадения

415

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че : в ипо- течния договор съществува неизвестност за личността на кредитора

434

 

Глава ІІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява-  не нищожността на договора за ипотека, предявен на осно- вание : невъзможен предмет на договора за ипотека, тъй като вземането, за чието обезпечаване е учредена ипотека- та не е съществувало, не съществува, не може да съществу- ва и не може да възникне в бъдеще, тъй като описания в договора за ипотека договор за банков кредит не същест- вува (дори на хартиен носител), никога не е съществувал  в материалната действителност (дори на хартиен носител) и не може да съществува и в бъдеще

438

Раздел  І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- съществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК ) – наречено „Договор за банков кредит”

438

 

Обуславящата този иск фактическа обстановка

439

 

Глава ІV.

Обстоятелства, на които се основава искът за разваляне на договора за ипотека

443

Раздел  І.

Общата юридическа обстановка, обуславяща този иск

443

Раздел  І І.

Изложение на  фактическата обстановка, обуславяща този иск

 

1.

Фактическото основание на този иск - противоправното (по кримина- лен способ) променяне от страна на банката на същността, състава, характера и размера на обезпеченото вземане

446

2.

Специалната юридическа обстановка, обуславяща този иск. Изясня- ване на правната материя – юридическата обстановка, на които се основа- ва този иск за разваляне на договора за ипотека

446

 

Брой, вид и характер на ипотечните договори

447

А.

Според времето, когато възниква вземането, за чието обезпечаване се сключва договора за ипотека

447

а1.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които са възникнали преди сключването на ипотечния договор до- говори за ипотеки за гарантиране връщането на вече дадени в заем пари

447

а2.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които евентуално могат да възникнат в бъдеще време, след сключ- ването на ипотечния договор- договори за ипотеки за гарантиране връ- щането на пари по заеми, които ще бъдат дадени в бъдеще време

447

Б.

Според начина, по който кредиторът се сдобива с ипотечното право върху недвижимия имот

447

б1.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се „подарява” (дава се, отстъпва се, учредява се) безвъзмездно в полза  на кредитора

447

б2.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се продава (се учредява) от собственика на имота на кредитора (в полза на кредитора) срещу опредена сума пари и / или  срещу друга някаква нас- рещна престация

448

2.1.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека „ИЗЧЕЗВА”

454

2.2.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека МОЖЕ ДА се запази

454

2.3.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека се запазва

454

3.

Обуславящите иска за разваляне на ипотечния договор 7 (седем) броя факти

472

4.

Обяснение на значението на обуславящите този иск 7 броя факти

474

5.

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КРАЖБИ ОТ БАНКАТА

510

 

 

6.

Девет броя доказателствени искания  към този иск

512

 

7.

Приложения към  този иск

516

 

 

1.

Писмо от банката до кредитополучателя  от 13 ноември 2008 г.

517

 

 

2.

Второ писмо до кредитополучателя, с което е уведомен, че по кримина- лен способ лихвата е увеличена за пореден път

518

 

 

3.

Трето писмо до кредитополучателя, с което е уведомен по какъв начин е извършено криминалното увеличение на възнаградителната годишна лихва

519

 

 

4.

Първата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

520

 

 

5.

Втората страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

521

 

 

6.

Третата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

522

 

 

7.

Четвъртата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

523

 

Глава V.

Обстоятелства, на които се основава искът за ОТМЯНА на договора за ипотека

524

 

Обуславящите този иск 3 броя факти и обяснение на значението им

524

 

Глава VІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за унищожава-  не на договора за ипотека, поради  деветнадесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката..

532

 

Обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

533

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

564

 

Глава VІ І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото вземането не се дъл- жи на банката

573

 

Първо фактическо основание

573

 

Второ фактическо основание

577

 

Трето фактическо основание

579

 

Четвърто фактическо основание

582

 

Пето фактическо основание

582

 

А) Приложения към исковата молба - съставени от ищеца

1.

Молба за освобождаване от държавна такса и разноски по производството

584

2.

Декларация за семейното ми положение, материалното и имотното ми състояние

585

3.

Начин на съединяване на предявените искове в случай, че не бъда осво- боден от заплащане на държавната такса

586

4.

Подробни обяснения за определянето цената на исковете, държавната такса и родово компетенния  съд

589

5.

Допълнителни разяснения за допустимостта (позволеността) на иска за разваляне на ипотечния договор и за евентуалната му прекфалификация от страна на съда като иск за отмяна на договора за ипотека

601

 

Б) Приложена към исковата молба практика на ВС и ВКС

1.

ВСИЧКИ ФУНДАМЕНТАЛНИ за сломяването на банкерския произвол РЕШЕ- НИЯ, съотносими за настоящия случай на „ипотечно–кредитни” измами. ОГРОМЕН брой решения на ВС и ВКС

След „ипотечно-кредитните” решения са приложени още :

619

2.

Определението за определянето на родово компетентия съд по общата цена на предявени в условия на обективна кумулативност исковете – Определение № 308 / 2009 г. по ч. т. д. 148 от 2009 г.., ВКС, І т.о.

642

3.

Определението за определянето на родово компетентия съд по индивидуалната цената на най-скъпия иск при предявени в условия на обективна кумулатив- ност искове - Определение № 1424 / 2011 г. по гр.д. № 722 / 2011 , ВКС, ІІІ г.о.

647

4.

Решение № 8 по гр.д. № 1011 / 2011 г. ВКС , ІV г. о. - при обективно съединя- ване на искове, някой от които е подсъден на окръжен съд и производството не може да бъде разделено, производството по всички искове следва да се разглежда като родово подсъдно на окръжния съд

649

5.

Как се описва недвижим имот - за улеснение на съдията по вписванията, при вписването на исковата ми молба : Определение № 531 / 2010 г. на ВКС по гр. д. № 402 / 2010 г., I  г. о. 

652

6.

Определението за освобождаване от такси и разноски на „сиромаси” – Опреде- ление № 133 / 2010 г. по ч. гр. д. № 60 / 2009 г.  ВКС, Първо г.о. 

655

 

В) 

Жалба до Главния Прокурор за преценка за съставомер- ността (престъпността) на огромното множество проти- во-правни банкерски деяния и за евентуалния арест на виновните от управляващите банката лица                                  657

1.

Доводи и контра-доводи за извършени престъпления по служба – преви- шаване на власт и права

659

2.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извършени многократно „Данъчни измами” - данъчни престъпления по :

 • чл. 253 , ал.1 и ал.2 от  НК, чл. 255 , ал.1,  т. 2, т. 5 и т.6 от  НК,  чл. 255 ”а”  и  чл. 256 , ал.1 НК

664

3.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършена многократно имуществена (обикновена) „Измама” - престъпление по :

 • чл. 209  , чл. 210 и чл. 211 от НК

701

4.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извърше- ни  многократно общо-стопански престъления -  престъпления по :

 • чл. 219, ал.4 НК

Пълно подкоповане на кредита на доверие в банката с противо-правните си деяния, предизвикали серия съдебни процеси срещу банката

711

5.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Самоуправство” - престъпление по:

 •  чл. 323 , ал.1 от НК

713

6.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Изнудване” („Рекет”)  - престъпление по:

 • по чл.214 ал.1 и ал.2  НК, извършено при условията на чл. 213 „а” , ал.2 и ал. 3 НК

713

 

В1) Приложения към жалбата до Главния Прокурор

 

 

1.

Автентичната рекламна брошура на банката, с която тя пропагандираше бюджето- измамническия ефект на своите „творения” и НАГЛО  обяснява механизма, по който със сключването на договора за кредит ще бъде из- мамен бюджета .

С която брошура в допълнение на това са извършени още 10 броя измами.

664

2.

Автентично удостоверение,  с което съучастникът на банката в организи- рането и извършването на данъчните измами- застрахователят,  затаява истини от значение за целите на данъчното облагане

668

3.

Автентичен- официален отговор на банката, с който се признава противо- правното ( криминалното ) увеличение на лихвите по кредитите

734

 

Вместо епилог - Разделяй и Владей (Кради) !

736

 

Допълнително към книгата, след нейния прочит, при необходимост и желание за това може да бъдат предоставени по споразумение още и  използваните от самия автор на книгата следни други :

Приложения :

1. Затвор или свобода? Банкери, изберете сами !

Адресирано до обиращата Ви банка писмо (придружаващото исковата молба и жалбата до прокуратурата писмо ) с :

разяснения на същността и характера на банкерските деяния и вредните последици от тях ;

предложение за сключване на извънсъдебна спогодба за прекратяване на договорните отношения , заличаване на ипотеката и изплащането на пола- гащите се обезщетения от страна на банката ;

разяснения на последиците за банката и за представляващите и управля- ващите я лица (неминуем затвор и финансов крах) в случай на отказ от извън- съдебна спогодба .

ІІ. Договор за спогодба с банката за :
 

заплащане на полагащите Ви се обезщетения ;

 

прекратяване договорните Ви отношения ;

 

заличаване на учредената в полза на банката ипотека .

 

0000

 
  начало - вижте книгата

 
резюме на цялата книга

 
цел и задача на книгата


ипотечен договор незаконна ипотека ли е вашата? разберете това


договор за кредит незаконен договор ли е вашият ? разберете това


 
за кого е предназначена


как е написана книгата

от кое , как и защо печелите

 
как се използва книгата от вас

 

писък и вой на банките за спиране на делата

 
безплатна консултация с адвокат


супер важно за вас заематели

 

какво получавате и какво печелите

 

съдебни дела срещу банки

цена на индивидуално съдебно дело срещу банка

цитати от книгата :

незаконни лихви на банките

жалба до Главния прокурор срещу банкерските деяния

 

кога и как бе създаден този труд

 


кой има смелостта да напише книгата

Лекции по право

 Поръчай книгата на промоционална цена 

 

 
 

 Цялата книга  Цел и задача на книгата  За кого е предназначена  Как е написана  Къде е вашият шанс  Как се използва  Безплатни консултации  Контакт

 Онлайн проверка - недействителна ипотека ли е вашата  Онлайн проверка - незаконен  кредит ли е вашият  включете се в съдебни дела срещу банките  

 Супер важно за вас заематели  Какво получавате и какво печелите  Колективни искове срещу банки  Кога, защо и как бе създадена, цитати  Поръчай книгата

 
241 245

Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата

0

Реклама:    Всичко за обучение на кучета | Дресиране на куче | Трюфели | Кучета за трюфели | Куче за трюфели | Как да обуча куче за търсене на трюфели  

 

Обратно към върха на страницата