Съдебна Практика Решение на ВКС Решения на Върховния Касационен съд Определения на ВКС Сборник Съдебна Практика по Кредитни дела Съдебна Практика по Ипотечни дела Тълкувателни Решения на Върховния съд Касациовна жалба Лекции по Право Юридическа литература
 
 
 
   

Всичко за сломяването на банкeрския произвол общо, специално и тотално сломяване . Народът отвръща на удара !!!

"Ако човек окраде банка, то той е бандит. Ако банкер окраде човеците, той е финансов гений ! Но попадне ли на мен - митът за гениалността му рухва !" Антибандит - П.Б.
 
 
> начало - вижте книгата

>

цялата книга

>

каква е целта на книгата

>

за кого е предназначена

>

как е написана книгата

>

 недействителна ипотека   ли е вашата ? проверете това

>  недействителен договор за кредит  ли е вашият ? проверете това

>

къде е вашият шанс, от къде идва

>

 как се използва книгата от вас 

> как още може да се използва книгата общо и изобщо
> банков вой и писъци

>

трябва ли ви безплатна консултация с адвокат

>

супер важно за вас заематели

>

какво почучавате и какво печелите?

>

колективни искове срещу банки
> цена на индивидуален иск

 цитати от книгата :

> таблица за кражбите на банкерите
> жалба до Главния прокурор против банкерските деяния
> създаване, защо, кога и как, и цитати
> кой има смелостта да напише книгата
> Лекции по право

>

Контакти с нас

>

 Поръчай книгата на промоционална цена 
   
 

Съдебна Практика Решение на ВКС Решения на Върховния Касационен съд

Къде е Вашият шанс ? От какво е породен той ?
.

На първо място това е Алчността, която всъщност е един от двигатели- те на човешкия прогрес, но която е заслепила до такава степен значи- телна част от банкерите, че те напълно са подценили съпротивителни- те сили на българския народ ;  

 • в това свое безпаметно - от алчност - умопомрачение и подценяване на българския народ, тази част от банкерите (неблестяща с някакъв осо- бено висок интелект) е извършила серия фатални грешки  .

Тази част от банкерите е наела на работа на едни от най-отговорните постове в банките им - също неблестящи с особено висок интелект и морал служители,  чието предназначение явно е било да изпълнява без- ропотно и безцеремонно волята, желанията и разпорежданията на управля- ващите (визираните банки) банкери, без оглед на това дали със своята дей- ност не нарушават грубо и брутално българското законодателство , морал и традиции .

И тези няколко обстоятелства :

 • умопомпрачителната , безсрамната алчност на значителна част от бан- керите, самонадеяност - неподплатена с кой знае, какъв интелект и способности, собствено-ръчно създали си "ореол от слава" за своята изключителност и непогрешимост (но по същество едни средностатис- тически чиновници, имали шанса да се доберат - по неведоми за нас пътища - до тези високи нива на управление) и

 • банкови служители - в значителна част - също неправещи впечатление с някакъв висок морал и неправещи впечатление с някакви кой знае, какви професионални способности  са :

 • довели до това, че са сътворили в огромната им част-едни нищож- ни (абсолютно незаконни) договори за кредит и нищожни (абсо- лютно незаконни) договори за учредяване на  ипотеки (договори - представляващи еманация, върховни постижения на човешката простотия в областта на правото) , чиято :

абсолютна противозаконност лесно се вижда, констатира и доказва пред съда от всеки почтен, несвързан с банките среднокомпетен юрист (стига да отдели толкова много време за "разнищването" на банкер- ските деяния, колкото време тези банкери в съдружие със своите служите- ли - съучастници са отделили за сътворяването на своите схеми и алгоритми за неправомерното „обедняване” на българския народ.)

Да, наистина има съвършени неправомерни ”обеднявания” и съвършени неп- равомерни „обогатявания” на извършителите на обедняванията, но те явно не са по силите на тази част от банкерите, които са извършили това на терито- рията на България. Както се казва, ами, че то за извършването на такива съвършени деяния се изискват такива високи интелектуални заложби, каквито явно визираната част от банкерите не притежават .

Като при все това, то пък няма как банкерското неправомерно „обедня- ване” на българския народ да бъде извършено със законосъобразни договори и способи. Извършването на това неправомерно „обедняване” мо- же да стане само с противозаконни способи - един, от които е сътворяване- то и използването на такива абсолютно незаконни договори .

 • Като пък след сътворяването и "пускането" в действие на тези свои договори (тези банкерски услуги и продукти), то тези организирани - в някои банки - противозаконно действуващи (престъпни) групи, отново по едни абсолютно незаконни начини са продължили и продължават „обедняването” на своите кредитни клиенти  . 

И именно в тази нищожност (абсолютна незаконност) на огромна част от договорите за кредит и за учредяването на ипотеки е Вашият огромен шанс :

 • да се избавите от банкерския произвол и от „капана” , в който са Ви вкарали ;

 • да спасите Вашия живот, здраве,  пари и имущества ;

 • като при това следва да Ви бъдат заплатени и полагащите ви се обез- щетения, за причинените Ви - чрез използването на тези абсолютно не- законни (нищожни) договори - вреди .

И в допълнение към всичко това имате и възможността, освен матери- ално обезщетение да получите и морално удовлетворение като отпра- вите към прокуратурата вкупом и в цялост – причинителите на Вашето неправомерно „обедняване”, та прокуратурата да ги изправи на подсъ- димите скамейки за осъществяването и на тяхната наказателна отго- ворност.

Супер важно за всички Вас заематели !

Ако не беше така тъжно, че бе позволено поредното, безнаказано „обедня- ване” на огромна част от българския народ (подобно на извършеното през 96-97 г. от тогавашните банки и банкери),  то щеше да е смешен, комично смешен - простоватият, просташкият със своята грандиозна некомпетент- ност и очевадна противозаконност начин, по който се върши и продължа- ва да се извършва всичко това .

Четете много внимателно следващите редове !

Авторът на  тази книга е прочел огромен брой така наречени договори за банкови кредити, като независимо от всички други (противозаконни) „де- феекти”, от които страдат тези договори, и които други „дефекти”  (поро- ци) също напълно ги дисквалифицират като правно валидни договори, то също така :

 • нито един от тях не бе НЕпротиво-законен договор за банков кре- дит по смисъла на закона, независимо, че така са наречени -"договори за банкови кредити".

Поради абсолютната професионална непригодност и огромната самонадея- ност на поръчителите и съставителите на прочетените от автора огромен брой договори, то :

 • "сътворените" от "банкреския ум" договори не отговорят на пос- тавените от закона  условия

на които трябва да отговаря един договор, за да може той да бъде определен и квалифициран като "договор за банков кредит" .

Може да сте смаяни, но е така . Сътворените от тези субекти договори, не са договори за банков кредит, а са едни обикновени договори за (лихвар- ски) заеми .

Да , но :

 • разликата между договорите за заем и договорите за банков кредит никак не са малки, като при това банките нямат право да скючват договори за заеми ,

имат право да сключват само договори за банкови кредити, каквито договори за банкови кредити тези субекти не са успяли (или умишлено- с цел неправомерното  „обедняване”  българските граждани и фирми)  - не са искали да съставят .

В нито един от прочетените от автора така наречени договори за бан- ков кредит - не е ..... (целия текст може да го прочетете в книгата . )

Така, използваните в тяхната (банкерската им) дейност договори , то по смисъла на закона не са договори за банкови кредити , защото проти- воречат на изискванията на закона, които изисквания той е поставил по отношение на договора за банков кредит. (Поради, което пищят и врещят сега в съдилищата , когато срещу им са такива като мен , въоръжени с този противо-банков юмрук .)

И така, тези използвани - от страна на значителна част от банките за „обедняването”  на българския народ - договори не отговарят на изис- кванията на закона .

 • Тоест те са едни абсолютно противозаконни (нищожни) договори, които като такива нищожни не съществуват за правото . (Същест- вуват само като листове хартия, но не и като правно валидни догово- ри.)

А като са нищожни, самите така наречени договори за банков кредит, то са недействителни (нищожни) и несъществуващи за правото и учредените за тях- ното обезпечение ипотеки . Ясно,  нали ?

 • Няма (законен) договор за банков кредит, няма договор за ипотека ! Няма ипотека, нямат право да Ви взимат имотите !

И, след като са абсолютно незаконни - тези така наречени договори за бан- кови кредити - абсолютно незаконни,  тъй като не са договори за банков кредит, то :

 • няма съд, дори и в най-корумпираните африкански държави, който да не обяви (който да не констатира с решението си) тяхната нищожност и недействителността на ипотеките сключени за обезпечаването им ,

всичко, което означава, че Вие лесно и безпроблемно може да се отър- вете и избавите от банкерския произвол и от капана, в който са Ви вкарали  .

И на други места в този сайт съм казал следното :

ПРЕД  ВАС СЕ ОТКРИВА ЕДИН НОВ ШАНС ЗА НОВО НАЧАЛО В ЖИВОТА ВИ И ЗА СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДИЕ  НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА БЕДИТЕ ВИ .

 • В Родината ни може и да има НЕпротивозаконни договори за банкови кредити и НЕпротивозаконни ипотеки, но досега аз не съм срещал такива.  Запознал съм се с огромен брой такива и досега не срещнах НЕпро- тивозаконни .

Но с огромна доза сигурност може да се приеме, че има около 18 % (осем- надесет процента) законни такива, каквито законни аз все още досега не срещ- нахи 82 % (осемдесет и два процента) противозаконни .

Нали виждате, че най-високопоставените държавни чиновници (колкото по-прост, толкова на по-висок пост - казвам аз, и в това е нашият шанс) с претенции за незаменимост, недостижима уникалност, с безкрайно високи заплати – не можели един НЕпротивозаконен акт за глобявянето на енерго-разпределителните дружества да напишат, та

 •  всички те „падали” в съда, не защото не са били извършени наруше- ния от енергоразпределителите,

а защото незаменимите, недостижимите ни, свръх-умните ни държавни управи- тели, които заради тази си „ученост” и „недостижимост” взимат бонуси и премии от стотици хиляде левове,  така са учили и са толкова подготвени и  компе- тентни, че един елементарен акт не могат да съставят по предвидения от зако- на за това ред . 

 • Е, в банките да не са са подбирали персоналите си от клошарите.И там разбира се, работят такива свръх-умни и свръх-компетентни - като висшите ни държавни управи- тели - хора .

И, чрез използването на статистически методи за анализ и научни способи за проучване с огромна доза сигурност може да се направи заключението, че НЕпротиво-законните договори за кредити и НЕпротивозаконните ипотеки са не повече от 18-20 % от всички, А ОСТАНАЛИТЕ 80-82% ОТ ВСИЧКИ СА ПРОТИВО-ЗАКОННИ.

Този отговор го дава не само направеното от мен проучване (при което все пак не открих законни ипотечни и кредитни договори, такъв ми е късметът), а и едни съвременни научни способи, които се изучават старателно от хора  като мен : „ГЕНЕТИКА, ПОВЕДЕНИЕ, ОТГОВОРОСТ” , които доказват, че 18 % от хората са абсолютно добросъвестни, които по никакъв начин и повод не биха използвали противо- правни способи за постигане на целите си .

 • - Е, толкова – 18 % от всички банково-кредитни и банково-ипотечни  договори може да се предположи, че са напълно перфектни, напъл- но непротивозаконни . 

И този висок процент може да бъде  достигнат само, ако по един равноме- рен начин така се е разпределила работната ръка в България,

 • че и в банките, както общо за цялата ни икономика работят толкова – 18% процента абсолютно добросъвестни личности, които по ника- къв начин и повод не биха използвали противо- правни способи за постигане на целите си .

Който доста голям процент – 18% процента абсолютно добросъвестни личности - на мен лично ми се струва доста голям по отношение на сега наличните банкови субекти.

 • Там като, че ли този процент умишлено е доведен до  два-три пъти по-ма- лко от средностатистическия , а другият  процент – този на абсолютно недобросвестните, които пък при никакви обстоятелства не биха си служили със законни способи за постигане на целите си  – е по-ви- сок  от средностатистическия .

Та така, че тази наука дава ясни и точни отговори и обяснения  на явлени- ята и проявленията на човешката дейност. Същата тази наука учи, че:

 •  пък други 18 % от хората са абсолютно недобросъвестни (закононару- шители, бандити по рождение, така да се каже), които при никакви обстоя- телства не биха спазвали закона .

 • И останалите 64 % от хората имат поведение според обстоятелствата. Ако считат, че едно или друго тяхно противоправно деяние няма да бъдат разкрито и те няма да бъдат наказани - ще извършат  противоправното деяние. Ако обаче считат, че противо- правното им деяние ще  бъде раз- крито, а те наказани – няма да го извършат.

На мен ми се струва, че  във висшите „ложи” на банките опериращи в България, с един или друг подхилкващ ни се от телевизионния екран банкер,  няма много-мното от първите 18 % .  (Поговорката казва така : „Богатите могат да живеят законно, ама не искат, бедните искат, ама не могат .)

 • Немалък брой от всички банкери ми се виждат като да са от вторите  18 % процента, които при никакви остоятелства НЕ БИХА използвали законни способи и голям брой от тях ми се виждат да са от тези 64 % , които , ако считат , че за противозаконните си деяния няма да бъдат наказани - ще ги извършат .

Така, че както проведените емпирични изследвания, така и логиката, и науката сочат, че не повече от 18-20 % от банково-кредитните и банково- ипотечните договори са законни, а 80-82 % са противозаконните .

Кой има смелостта да каже всичко това ? Кой е авторът на тази книга ?
 

НЕправителствен Антибандит № 1. Щракнете тук и прочете повече за автора !

 

И сега - по-долу - можете да се запознаете в резюме с цялото съдържание на книгата !

Всичко за сломяването на банковия произвол общо, специално и тотално сломяване

Първи законен противо-банков юмрук.

Най-добрата книга за Вашия живот, имот, здраве и пари .

Теоретическо и практическо ръководство,  и алгоритъм за защита от банковия призвол по адекватния и безотказен за това начин .

Съдържание на Том ІІ

страница

 

 

 

Увод - упътване

 

 

 

За кого е предназначена тази книга

12

 

 

Каква е целта на книгата

13

 

 

Как е написана книгата

13

 

 

Как да прочетете книгата

13

 

 

Как може да се използва книгата

14

 

 

Примерен Вариант №1

18

 

 

Примерен Вариант №2

19

 

 

Имате ли нужда от консултация с адвокат

20

 

 

 

 

СУПЕР-ИСКОВА МОЛБА ПРОТИВ БАНКА

24

 

 

 

 

Част І. Изясняване на предварителните въпроси

27

 

 

1.

Посочване името и адреса на ищеца 

27

 

2.

Посочване името и адреса на ответника (банката)

27

 

3.

Определяне ( посочване) на съда

28

 

 

3.1. Местно компетентния съд

28

 

 

3.2. Родово компетентния съд

28

 

 

3.3.Наличност на условията за съединяването на всички искове

29

 

4.

Определяне и посочване цената на иска

29

 

5.

Определяне на държавната такса

30

 

6.

Давностни срокове за констатиране и обявяване нищожността на договора за банков кредит и договора за учредяване на ипотека

30

 

7.

 Давностен срок за разваляне и/или отмяна на договора за ипотека

30

 

8.

Давностен срок за унищожаване на договора за ипотека

30

 

 

 

 

 

Част ІІ. Петитум – формулиране на исканията

               в какво се състои искането

32

 

І.

Иск за установяване недействителността на договорна ипоте-  ка и  установяване нищожността на договора за ипотека

32

 

1.

Иск за нищожност на договора за ипотека на следното правно основа- ние: невъзможен предмет на ипотечния договор, ПОРАДИ НИЩОЖНОСТ- ТА НА ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

33

 

 

1.1.

Иск за установяване нищожността на договора за банков кредит, предявен на следните основания :

33

 

 

 

1.1.1.

този договор противоречи на закона

34

 

 

1.1.2.

на този договор му липса предписаната от закона форма

 34

 

 

1.1.3.

този договор заобикаля закона

34

 

 

1.1.4.

този договор накърнява добрите нрави

34

 

 

1.1.5.

на този договор му липса основание

34

 

 

1.1.6.

този договор е привиден

34

 

 

1.1.7.

с този договор предварително са уговорени начини за удов- летворяване на кредиторите, различни от тези, които са пред- видени в закона

34

 

 

1.1.8.

с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

34

 

2.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека  НЕ Е ПОСОЧЕНО ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

34

 

3.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН  ПАДЕЖЪТ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМА- НЕ

34

 

4.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН РАЗМЕРЪТ НА ЛИХВИТЕ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТАКИВА СА УГОВОРЕНИ

35

 

5.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН КРЕДИТОРЪТ

35

 

6.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА РАЗМЕРА НА СУМАТА, ЗА КОЯТО СЕ УЧРЕДЯВА ИПОТЕКАТА

 35

 

7.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ТЪЖДЕСТВОТО НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

35

 

8.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание : в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ЛИЧНОСТТА НА КРЕДИТОРА

35

 

9.

иск за нищожността на договора за ипотека със следното правно осно- вание : невъзможен предмет на ипотечния договор, тъй като вземане- то, за чието обезпечаване е учредена ипотеката не е съществувало, не съществува, не може да съществува и не може да възникне в бъдеще, тъй като описаният в договора за ипотека ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ НЕ СЪЩЕСТВУВА (дори на хартиен носител), НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ  В МАТЕРИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (дори на хартиен носител), НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И В БЪДЕЩЕ

35

 

 

9.1.

 

Иск за установяване несъществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК) наречено „Договор за банков кредит” на основание: отрицателния факт , че такъв договор не е сключен 

36

 

 

ІІ.

Иск за разваляне на  договора за ипотека

36

 

ІІІ.

Иск за отмяна на  договора за ипотека

36

 

ІV.

Иск за унищожение на договора за ипотека, поради  девет- надесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката

36

 

V.

Иск за установяване несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото взе- мане не се дължи  на банката .

36

 

VІ.

Иск : като правна последица от уважаването на някой от предно-предявените искове, съдът с диспозитива на решени- ето си да постанови заличаване вписването на договорната ипотека - иск по смисъла на чл. 179 , ал.1 от ЗЗД

37

 

VІІ.

 Иск за тълкуване на договора за ипотека 

37

 

 

VІІІ.

Искания във връзка с разглеждането на делото...

38

 

ІХ.

Искания във връзка с решаването на делото

39

 

Х.

Разяснения във връзка с вписването на исковата молба..

40

 

ХІ.

Приложения към петитума

41

 

 

1.

Нотариален акт  за учредяване на договорна ипотека

42

 

 

2.

Договор за банков кредит

44

 

 

3.

 Удостоверение за данъчната оценка на ипотекирания имот

52

 

 

4.

Скица на ипотекирания имот

54

 

 

5.

Описания на следващото петитума съдържание на исковата молба

56

   

Част ІІІ. Изложение на обстоятелствата, на които

                 се основават исковете.

58

 

 

Дял І.

Изложения на обстоятелствата, на които се осно- вава искът за установяване недействителността на договорната ипотека и установяване нищож- ността на договора за ипотека

58

 

Глава І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установяване и обявяване нищожността на Договора за банков кредит

58

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор противоречи на закона

62

 

Първо фактическо основание

63

 

Второ фактическо основание

77

 

Трето фактическо основание

78

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на договора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липсва предписаната от закона форма

80

 

Първо фактическо основание

80

 

Второ фактическо основание

99

 

Трето фактическо основание.

99

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор заобикаля закона

102

 

Първо фактическо основание – постигната Непозволена цел №1 Измама №1  – Измамата на фиска  

106

 

Второ фактическо основание – постигната Непозволена цел №2 Даване на пари в заем на лице, на което банката няма право да даде пари , чрез договор за банков кредит (може чрез дарение)

126

 

Трето фактическо основание – постигната Непозволена цел №3 Измама №2  – Измамата на държавата като контролен орган

131

 

Четвърто фактическо основание – постигната Непозволена цел №4 Измама №3  – Измамата на акционерите и депозитантите

136

 

Пето фактическо основание – постигната Непозволена цел №5 Измама №4  – Измамата на конкуренцията - другите банки

144

 

Шесто фактическо основание – постигната Непозволена цел №6 Измама №5 – Измамата на ипотекарните длъжници и поръчителите

153

 

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор накърнява добрите нрави

167

 

Първи шест фактически основания

168

 

Седмо фактическо основание

173

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липса основание

181

 

Първо фактическо основание

181

 

Второ фактическо основание

181

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор е привиден

182

 

Първо фактическо основание

182

 

Второ фактическо основание

184

 

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че с то- зи договор предварително са уговорени начини за удовлетворява- не на кредиторите, различни от тези, които са предвидени в закона

185

 

Първо фактическо основание

185

 

Второ фактическо основание

189

Раздел VІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

193

 

Първо фактическо основание

194

 

Второ фактическо основание

197

 

Глава ІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не недействителността на договорната ипотека и устано- вяване нищожността на договора за ипотека, предявен на специалните за това основание по чл. 167 и  170 от ЗЗД

199

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че : в договора за ипотека  не е посочено (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  -  обезпеченото взе- мане

200

 

Обуславящите този иск 5 (пет) броя положителни факти

206

 

Обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни фак- ти

207

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни факти

227

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е посочен (по смисъла на чл.167, ал.1 и 2 от ЗЗД) - падежът на обезпе- ченото вземане

313

 

Обуславящите този иск 19 броя отрицателни факти

315

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 19 броя отри- цателни факти

317

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - размерът на лихвите, въпреки, че такива са уговорени

345

 

Обуславящите този иск 17 броя отрицателни факти

345

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 17 броя отри- цателни факти

348

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - кредиторът

387

 

Обуславящите този иск 9 броя факти

387

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за размера на сумата, за която се учредява ипотеката

391

 

Фактическата и юридичеката обстановка, обуславящи този иск

393

 

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за тъждеството (съвпаде- нието) на обезпеченото вземане

415

 

Обуславящите този иск 58 (петдесет и осем) броя факти - 58 броя не- съвпадения

415

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че : в ипо- течния договор съществува неизвестност за личността на кредитора

434

 

Глава ІІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява-  не нищожността на договора за ипотека, предявен на осно- вание : невъзможен предмет на договора за ипотека, тъй като вземането, за чието обезпечаване е учредена ипотека- та не е съществувало, не съществува, не може да съществу- ва и не може да възникне в бъдеще, тъй като описания в договора за ипотека договор за банков кредит не същест- вува (дори на хартиен носител), никога не е съществувал  в материалната действителност (дори на хартиен носител) и не може да съществува и в бъдеще

438

Раздел  І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- съществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК ) – наречено „Договор за банков кредит”

438

 

Обуславящата този иск фактическа обстановка

439

 

Глава ІV.

Обстоятелства, на които се основава искът за разваляне на договора за ипотека

443

Раздел  І.

Общата юридическа обстановка, обуславяща този иск

443

Раздел  І І.

Изложение на  фактическата обстановка, обуславяща този иск

 

1.

Фактическото основание на този иск - противоправното (по кримина- лен способ) променяне от страна на банката на същността, състава, характера и размера на обезпеченото вземане

446

2.

Специалната юридическа обстановка, обуславяща този иск. Изясня- ване на правната материя – юридическата обстановка, на които се основа- ва този иск за разваляне на договора за ипотека

446

 

Брой, вид и характер на ипотечните договори

447

А.

Според времето, когато възниква вземането, за чието обезпечаване се сключва договора за ипотека

447

а1.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които са възникнали преди сключването на ипотечния договор до- говори за ипотеки за гарантиране връщането на вече дадени в заем пари

447

а2.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които евентуално могат да възникнат в бъдеще време, след сключ- ването на ипотечния договор- договори за ипотеки за гарантиране връ- щането на пари по заеми, които ще бъдат дадени в бъдеще време

447

Б.

Според начина, по който кредиторът се сдобива с ипотечното право върху недвижимия имот

447

б1.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се „подарява” (дава се, отстъпва се, учредява се) безвъзмездно в полза  на кредитора

447

б2.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се продава (се учредява) от собственика на имота на кредитора (в полза на кредитора) срещу опредена сума пари и / или  срещу друга някаква нас- рещна престация

448

2.1.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека „ИЗЧЕЗВА”

454

2.2.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека МОЖЕ ДА се запази

454

2.3.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека се запазва

454

3.

Обуславящите иска за разваляне на ипотечния договор 7 (седем) броя факти

472

4.

Обяснение на значението на обуславящите този иск 7 броя факти

474

5.

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КРАЖБИ ОТ БАНКАТА

510

 

 

6.

Девет броя доказателствени искания  към този иск

512

 

7.

Приложения към  този иск

516

 

 

1.

Писмо от банката до кредитополучателя  от 13 ноември 2008 г.

517

 

 

2.

Второ писмо до кредитополучателя, с което е уведомен, че по кримина- лен способ лихвата е увеличена за пореден път

518

 

 

3.

Трето писмо до кредитополучателя, с което е уведомен по какъв начин е извършено криминалното увеличение на възнаградителната годишна лихва

519

 

 

4.

Първата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

520

 

 

5.

Втората страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

521

 

 

6.

Третата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

522

 

 

7.

Четвъртата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

523

 

Глава V.

Обстоятелства, на които се основава искът за ОТМЯНА на договора за ипотека

524

 

Обуславящите този иск 3 броя факти и обяснение на значението им

524

 

Глава VІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за унищожава-  не на договора за ипотека, поради  деветнадесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката..

532

 

Обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

533

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

564

 

Глава VІ І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото вземането не се дъл- жи на банката

573

 

Първо фактическо основание

573

 

Второ фактическо основание

577

 

Трето фактическо основание

579

 

Четвърто фактическо основание

582

 

Пето фактическо основание

582

 

А) Приложения към исковата молба - съставени от ищеца

1.

Молба за освобождаване от държавна такса и разноски по производството

584

2.

Декларация за семейното ми положение, материалното и имотното ми състояние

585

3.

Начин на съединяване на предявените искове в случай, че не бъда осво- боден от заплащане на държавната такса

586

4.

Подробни обяснения за определянето цената на исковете, държавната такса и родово компетенния  съд

589

5.

Допълнителни разяснения за допустимостта (позволеността) на иска за разваляне на ипотечния договор и за евентуалната му прекфалификация от страна на съда като иск за отмяна на договора за ипотека

601

 

Б) Приложена към исковата молба практика на ВС и ВКС

1.

ВСИЧКИ ФУНДАМЕНТАЛНИ за сломяването на банкерския произвол РЕШЕ- НИЯ, съотносими за настоящия случай на „ипотечно–кредитни” измами. ОГРОМЕН брой решения на ВС и ВКС

След „ипотечно-кредитните” решения са приложени още :

619

2.

Определението за определянето на родово компетентия съд по общата цена на предявени в условия на обективна кумулативност исковете – Определение № 308 / 2009 г. по ч. т. д. 148 от 2009 г.., ВКС, І т.о.

642

3.

Определението за определянето на родово компетентия съд по индивидуалната цената на най-скъпия иск при предявени в условия на обективна кумулатив- ност искове - Определение № 1424 / 2011 г. по гр.д. № 722 / 2011 , ВКС, ІІІ г.о.

647

4.

Решение № 8 по гр.д. № 1011 / 2011 г. ВКС , ІV г. о. - при обективно съединя- ване на искове, някой от които е подсъден на окръжен съд и производството не може да бъде разделено, производството по всички искове следва да се разглежда като родово подсъдно на окръжния съд

649

5.

Как се описва недвижим имот - за улеснение на съдията по вписванията, при вписването на исковата ми молба : Определение № 531 / 2010 г. на ВКС по гр. д. № 402 / 2010 г., I  г. о. 

652

6.

Определението за освобождаване от такси и разноски на „сиромаси” – Опреде- ление № 133 / 2010 г. по ч. гр. д. № 60 / 2009 г.  ВКС, Първо г.о. 

655

 

В) 

Жалба до Главния Прокурор за преценка за съставомер- ността (престъпността) на огромното множество проти- во-правни банкерски деяния и за евентуалния арест на виновните от управляващите банката лица                                  657

1.

Доводи и контра-доводи за извършени престъпления по служба – преви- шаване на власт и права

659

2.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извършени многократно „Данъчни измами” - данъчни престъпления по :

 • чл. 253 , ал.1 и ал.2 от  НК, чл. 255 , ал.1,  т. 2, т. 5 и т.6 от  НК,  чл. 255 ”а”  и  чл. 256 , ал.1 НК

664

3.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършена многократно имуществена (обикновена) „Измама” - престъпление по :

 • чл. 209  , чл. 210 и чл. 211 от НК

701

4.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извърше- ни  многократно общо-стопански престъления -  престъпления по :

 • чл. 219, ал.4 НК

Пълно подкоповане на кредита на доверие в банката с противо-правните си деяния, предизвикали серия съдебни процеси срещу банката

711

5.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Самоуправство” - престъпление по:

 •  чл. 323 , ал.1 от НК

713

6.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Изнудване” („Рекет”)  - престъпление по:

 • по чл.214 ал.1 и ал.2  НК, извършено при условията на чл. 213 „а” , ал.2 и ал. 3 НК

713

 

В1) Приложения към жалбата до Главния Прокурор

 

 

1.

Автентичната рекламна брошура на банката, с която тя пропагандираше бюджето- измамническия ефект на своите „творения” и НАГЛО  обяснява механизма, по който със сключването на договора за кредит ще бъде из- мамен бюджета .

С която брошура в допълнение на това са извършени още 10 броя измами.

664

2.

Автентично удостоверение,  с което съучастникът на банката в организи- рането и извършването на данъчните измами- застрахователят,  затаява истини от значение за целите на данъчното облагане

668

3.

Автентичен- официален отговор на банката, с който се признава противо- правното ( криминалното ) увеличение на лихвите по кредитите

734

 

Вместо епилог - Разделяй и Владей (Кради) !

736

 

Допълнително към книгата, след нейния прочит, при необходимост и желание за това може да бъдат предоставени по споразумение още и  използваните от самия автор на книгата следни други :

Приложения :

1. Затвор или свобода? Банкери, изберете сами !

Адресирано до обиращата Ви банка писмо (придружаващото исковата молба и жалбата до прокуратурата писмо ) с :

разяснения на същността и характера на банкерските деяния и вредните последици от тях ;

предложение за сключване на извънсъдебна спогодба за прекратяване на договорните отношения , заличаване на ипотеката и изплащането на пола- гащите се обезщетения от страна на банката ;

разяснения на последиците за банката и за представляващите и управля- ващите я лица (неминуем затвор и финансов крах) в случай на отказ от извън- съдебна спогодба .

ІІ. Договор за спогодба с банката за :
 

заплащане на полагащите Ви се обезщетения ;

 

прекратяване договорните Ви отношения ;

 

заличаване на учредената в полза на банката ипотека .

 

0000

 
  начало - вижте книгата

 
резюме на цялата книга

 
цел и задача на книгата


ипотечен договор незаконна ипотека ли е вашата? разберете това


договор за кредит незаконен договор ли е вашият ? разберете това


 
за кого е предназначена


как е написана книгата

от кое , как и защо печелите

 
как се използва книгата от вас

 

писък и вой на банките за спиране на делата

 
безплатна консултация с адвокат


супер важно за вас заематели

 

какво получавате и какво печелите

 

съдебни дела срещу банки

цена на индивидуално съдебно дело срещу банка

цитати от книгата :

незаконни лихви на банките

жалба до Главния прокурор срещу банкерските деяния

 

кога и как бе създаден този труд

 


кой има смелостта да напише книгата

Лекции по право

 Поръчай книгата на промоционална цена 

 

 
 

 Цялата книга  Цел и задача на книгата  За кого е предназначена  Как е написана  Къде е вашият шанс  Как се използва  Безплатни консултации  Контакт

 Онлайн проверка - недействителна ипотека ли е вашата  Онлайн проверка - незаконен  кредит ли е вашият  включете се в съдебни дела срещу банките  

 Супер важно за вас заематели  Какво получавате и какво печелите  Колективни искове срещу банки  Кога, защо и как бе създадена, цитати  Поръчай книгата

 
241 245

Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата

0

Реклама:    Всичко за обучение на кучета | Дресиране на куче | Трюфели | Кучета за трюфели | Куче за трюфели | Как да обуча куче за търсене на трюфели  

 

Обратно към върха на страницата