Кредит Ипотечен Кредит Ипотечен Договор за Ипотечен Кредит Ипотечни Кредити Погасителни Вноски Месечни Вноски Погасителен План Потребителски Кредит Жилищен Жилищни Кредити
 
 
 
   

Всичко за сломяването на банкeрския произвол общо, специално и тотално сломяване . Народът отвръща на удара !!!

"Ако човек окраде банка, то той е бандит. Ако банкер окраде човеците, той е финансов гений ! Но попадне ли на мен - митът за гениалността му рухва !" Антибандит - П.Б.
 
 
> начало - вижте книгата

>

цялата книга

>

каква е целта на книгата

>

за кого е предназначена

>

как е написана книгата

>

 недействителна ипотека   ли е вашата ? проверете това

>  недействителен договор за кредит  ли е вашият ? проверете това

>

къде е вашият шанс, от къде идва

>

 как се използва книгата от вас 

> как още може да се използва книгата общо и изобщо
> банков вой и писъци

>

трябва ли ви безплатна консултация с адвокат

>

супер важно за вас заематели

>

какво почучавате и какво печелите?

>

колективни искове срещу банки
> цена на индивидуален иск

 цитати от книгата :

> таблица за кражбите на банкерите
> жалба до Главния прокурор против банкерските деяния
> създаване, защо, кога и как, и цитати
> кой има смелостта да напише книгата
> Лекции по право

>

Контакти с нас

>

 Поръчай книгата на промоционална цена 
   
 

Ипотечен Кредит Договор за Ипотечен Кредит

Как започна всичко това и как бе създаден този пореден, народополезен труд ?

  

БАНКЕРИТЕ ! ! !  Мит ,  Мечта или Реалност ?

Какви качества и способности  трябват , за да бъде  човек успешен и "Велик" банкер ?

Ум, природна интелигентност, късмет , находчивост, изобретателност, хитрост, или заболявания, водещи до пълна невъзможност за живот без лъжи и измами   ???

Събираме мнения и предложения :)

След Вашите ще изложим нашите мнения и предположения ! :)

А ето ги нашите новини :

1. Днес 22 октомври 2010 г . е "черен" ден за бан- керите в България !

2. Срещу огромна банка, опериращата територията на България , бе подадена огромна и адекватна на банкерските деяния искова молба, състоящата се от 354 (триста петдесет и четери ) страници , с акуратно приложени към нея писмени доказателства . С  който огромен труд е обяснено изключително пункуално на западно-европейските и българските управници и юристи на тази банка, какво всъщност представляват деянията на лица, на които банката е възложила извършването на дейността й като банка,  от гледната точка на българското законодателство.

 • Разследвана е - алгоритмично осъществяваната им, по предварително направен план -  банкерска  дейност за последните пет години !

Исковата молба бе заведена с входящ ZZZZ / 22.10.2010 г.  в съд ( Хикс) от ищец (Игрек) , по която бе образувано гр. дело № ХХХ / 2010 г . по описа на съд (Хикс) .

Ищецът твърди , че банката  с изключителен цинизъм,  дързост , наглост , бруталност , упоритост и продължителност и по предварително, старател- но подготвени схеми и планове е увредила непозволено   множество свои клиенти .

Ищецът предентира, че е увреден от лица , на които банката е възложила извършването на дейността й като банка .

Претенциите са , че тези  (банкерски)  лица многократно са го увредили Непозволено  с - с извършени от обективна страна - изпълнителни деяния на следните престъпления :

1. Измама - (общо деветнадесет  броя отделни измами)  ;

2. Изнуднаване (рекет) - (многократно ) ;

2. Самоуправство - (многократно ) ;

4. Публична Обида - (многократно ) ;

5 .Хулиганство  - (многократно ) ;

7. Общо-стопански престъпления - многократно .

6. Въвличане - от страна на банката - в схеми за осъществяване на данъчни измами , чрез така наречените от ищеца "измамнически" договори (противоречащи на- и заобикалящи закона договори - една, от чиито непозволени цели е именно измамата на държавния бюджет)

Ищецът е заявил :

 • Ако банкерите проявявят упорство - следващият - подготвен им - иск - ще е колективен, от страна на всички сключили този вид договори , които ищецът е посочил в исковата си молба .

Ако банкерите проявявят упорство - подготвеният превод на исковата молба ще бъде изпратен на собствениците - акционерите на банката - с искане да вземат да сменят членовете на управителните органи на банката, ако не желаят да загубят огромни суми пари от обезценяването на акциите им , обезценяване - предизвикано от незаконното водене на делата на банката им в България .

 • Ако банкерите продължават да проявявят упорство и след това - тук ще бъде изписано името на банката им  и ще бъде публикувана цяла- та искова молба, с копията от нея до различните други правоохрани- телни, правораздавателни и контролни органи .

Ицецът е предупредил висшестоящите банкери със следното :

ПРОЧЕТЕТЕ СИ ЛИЧНО ВСИЧКО !!!

Не се доверявяйте на адвокати, юристконсули и прочие Ваш обслужващ персонал, защото не те, а Вие ще отговаряте в условията на солидарна отговорност в следващите съдебни искове  за вредите причинени от банката на нейни клиенти , та като загубите съдебните дела, не от парите на банката, които всъщност са пари на потърпевшите от действията й клиенти, а от Вашето лично имущество да бъдат удоволетворени ищците в колективните искови, които ще бъдат предявявани след изтичането на този даден Ви от мен 15-дневен срок , който ще го Ви дам в удобен за мен и неудобен за Вас момент .

 • Не адвокати и юристконтсули ще се срещат с съдии, прокурори , следователи, данъчни власти  и прочие – да дават обяснение за деянията на банката, а лично Вие ще сте тези  - които ще се срещат с посочените органи  .

Не се доверявайте на посочените и обслужвали ви досега видове юристи и, защото, ако бяха толкова много способни, нямаше да сте стигнали до това положение, пълномощникът ми (храбър, способен и безкомпромисен антибандит , посветил живота си на човешкото добро) да се занимава с деянията на банката Ви !

 • Ищецът твърди, че исковата молба е изготвена от НАЙ-СПОСОБ- НИЯТ  в момента НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ  В ПРОТИВО-ИЗМАМНИЧЕСКАТА СФЕРА .

Ищецът твърди, че именно по изготвен от съставителя на исковата му молба,  огромен доклад от 886 (осемстотин осемдесет и шест страници )- непосилен за никой друг , живеещ на територията на България труд  - до Европейската комисия през 2003 г.  бяха наложени предпазните клаузи на България по правосъдие и вътрешен ред !

Който, съставител на исковата молба е заявил на банкерите  следното :

 • „Аз изчетох Вашите и на чуждестранните Ви колеги от управлението на банката автобиографии и никакви впечатляващи постижения не можах да забележа в тях . 

Така, че според моята преценка банката Ви е обречена на пълен провал ."

ПРОГНОЗА : Началото на края на банковия произвол в България !

а , ето и някои интересни цитати от исковата молба :)

1 . страница 95 от нея :

" Аз успях да установя 19 (деветнадесет) броя отделни измами извършени от страна на банката .

Уважаеми съдии,

Аз съм прочел всички публикувани в сборниците със съдебната практика решения на Върховния Съд и Върховния Касационен Съд по наказателни дела от 1951 до 2007 г, по повод, многобройни, бандитски деяния на български- те власти . С колички ми ги носеха тези сборници в Националната библиотека „Кирил и Методий” в гр. София !

В тези решения – в диспозитивите и в мотивите им - съм видял образци на съвършенство и изящност за  точното,  ясното и по спартански краткото  изразяване на човешката мисъл .

На мен този кратък стил ми е неприсъщ, но ако се опитвам да му подражавам, то тогава за ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ ........................." трябва да кажа :

НЕГОВАТА ЦЕЛ Е ИЗМАМА, А ИЗМАМАТА Е ЗАБРАНЕНА ЦЕЛ !

ИЗМАМАТА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА !

И ТАЗИ ЦЕЛ - ИЗМАМАТА Е ПОСТИГНАТА, ЧРЕЗ ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА ЗАКОНА !

С тези измами се достига до противоречие не само с конкретна императивна (повелителна) норма, но и с правни принципи . И това е едно от най-силните и безспорни основание за нищожността, породена от тези измами – достига- нето до противоречия с правни принципи .

Като пък вече самата измама – от гледна точка на закона – се извършва, чрез заобикаляне на закона, което заобикаляне се осъществява , чрез поредица от клаузи .

При заобикалянето на закона няма прикрита цел, сделка, която да не е позволена ( нито пък прикрита, макар и позволена) . Има непозволена цел, която не се осъществява формално с позволената сделка (клаузи) , а със система от позволени сделки (клаузи ) .

И тази непозволена цел - измамата, с която по един хитър начин се ощетява фиска (държавния бюджет и не само него), както вече казах, се извършва в противоречия с правни принципи .

Веднага се обосновавам с блестящата за случая съдебна практика :

„Основание за нищожност е противоречието не само с конкретна императивна норма, но и с правен принцип . (Решение 4366 -01 г.- I, Върховен Административен Съд ; Решение 4595 -99.- I , ВАС )

„Не е необходимо принципът да е изрично възпроизведен в правна разпоредба, стига наличието му да може да бъде обосновано . (Решение 542-88- I г.о , Върховен съд ) .”

- А за противоречие с кои правни принципи става въпрос ?

- За принципите на данъчното облагане и за принципите на лоялната конкуренция !

И така стигам до въпроса :

- Измама на кой, кога , къде и по какъв начин ?

Тези измами, не могат да бъдат прозряни / осъзнати от  обичайните клие- нти на банката ! Тези измами, могат да бъдат прозряни / осъзнати от такива като мен (професионални анти-бандити) , които имат специални умения и познания, даващи им възможност за всеобхватен поглед върху съвкупността на цялото ни законодателство в неговата взаимосвързаност в единнната система на гражданското , а и на наказателното ни право

1.1.

 

ИЗМАМА НА КОЙ ?

 • На фиска (държавния бюджет, държавата )  – ИЗМАМА № 1 ;

 •  На клиентите на банката – ИЗМАМИ № 2, №3 , №4, №5 , №6 и № 7 ;

 • Лихвените измами - ИЗМАМА № 8 ;

 • Измамите на ипотекарните длъжници и поръчителите - измами № 9, 10.,11.,12 ...;

 • На конкуренцията, на другите банки и ......... – ИЗМАМА №№ 13, 14, 15 .... ;

1.2.

ПО КАКЪВ НАЧИН СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ТЕЗИ ИЗМАМИ ?

 

3. страница 104 от исковата молба :

ТЕХНОЛОГИЯТА, СХЕМАТА, АЛГОРИТЪМЪТ НА ИЗМАМАТА НА ФИСКА (Държавния бюджет и Държавата)  СА ЯСНИ КАТО СЛЪНЦЕ НАД ПУСТИНЯ !

4. страница 106 от исковата молба ........................

............И така ще си се извършват едни източвания, измамвания на фиска (бюджета) безкрайно .
 

 • Как така не са се сетили - подгонваните от закона и неорганизирани в банки лихвари - за тези схеми за измами , не ми е ясно .

Явно лихварите нямат банкерски образования от престижни университети, където са учили и тези банкери, които приложиха всевъзможни схеми за измами на цели държави, както бандитски  банки в САЩ наскоро, за поре- ден път окрадоха целия свят. Ние  мислехме, че те били финансови гении в САЩ, а то се оказаха просто поредните - със световен размах на действията си - измамници .

 

5. Страница 219 от исковата молба .............

Пък да не би тази банка само в района на Вашия съд да е извършила тези деяния ? Охо, във всички съдебни райони има множество точно такива деяния сътворени от нея  и от лицата , на които тя е възложила извършването на работа (извършването на непозволените увреждания).

Не се знае какво ще решат съдилищата в другите съдебни райони !

Статистически е доказано, че 58 (петдесет и осем)  процента от съдиите в Окръжните съдилища мислят точно като мен, 76 (седемдесет и шест процента ) от съдиите в Апелативните съдилища мислят като мен, и  и 82 (осемдесет и два) процента от върховните съдии - в двата върховни съда – касационния и административния - винаги са споделяли моята логика и изводите ми направени въз основа на логиката ми .

Но, каквото и да решите Вие по отношение на размерите на обезщетенеията,

 • то мисля, че самата банка и управлявалите я до настоящия момент лица -  чужди граждани и българските им колеги – са обречени на неуспех , ако не продължават да водят дейността на банката по подобен на досегашния начин

Ако продължават, както досега, то като нищо ще стигнат  до това положение, до което  банката им е довела немалка част от българските си клиенти .

Те – банките и лицата , на които е възложена работата - със средствата на непозволените увреждания са причинили толкова беди и страдания на българските граждани, че сега пък аз

 •  със средствата на „позволеното предпазване”

смели и честни съдебни процеси, свободното слово и  мощта на Интернет – (където също съм сред най-добрите оптимизатори”), ще сведа техните деяния до знанието на всеки всеки един гражданин на България и Европа.

 • Няма да ми е за първи път , реализирането на такива огромни по обема им начинания , а също така ще сведа техните деяния специално и до знанието на акционерите (собствениците на банката) .

Акциите им на борсата могат да рухнат и всеки, който залага срещу тях - срещу курса на акциите на тази банка ще спечели.

6. страница 233 от исковата молба ....................

Е, разбира се, банката може и да не признае основателността на иска и на размера на обезщетението за причинените от нея вреди вреди !

То характерното за множество от банките чуство за непогрешимост – неведнъж ги е докарвала до фалити и просешки тояги , и при евентуално проявление на такава самонадеяност от страна на банката, то какво може да я чака ? – Ами фалит, крах !

 • Да я видя, как тя ще се справи с моите анти-бандитски – схеми и алгоритми за противодействие, и сломяване на организираЛИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕПОЗВОЛЕНИ УВРЕЖДАНИЯ ГРУПИ ХОРА , които мои схеми и алгоритми (б.а – на пишещият иска пълномощник )-  при това са напълно законни , и винаги досега са били и съвършено успешни .

А,  преди да фалира, да вземем да залагаме срещу понижаващи- те се курсове на акциите на тази банка . 

По-добре няколко фалирали заради  беззакониятА си банки, отколкото фалита на цял един народ и цяла държава  ( като банкрута през 95-97 г.) .

ДА Й понижавамЕ Курса на акциите- със законно допустимите способи за това ( те- законните способи - са твърде много, с оглед деянията на тази банка ) - дотогава, ДОКАТО от състава й не бъде уволнено и евентуално упътено към затвора и последното лице, извършвало Противоправни деяния, които банката му ги е възложила за извършване, ако разбира се фалитът й не бъде по-ранното събитие от двете .

"Банка и муха се трепят с вестник ", а приготвеният за тази банка вестник ( искова молба ) е от цели 354 (триста петдесет и четери страници )

7. страница 237 от исковата молба ....

Като също така, ако за каквато и да е част или общо за размера на обезщетението на имуществените и неимуществените вреди, банката – ответник – направи , каквото и да е било възражение и не приеме без резерви и без оспорвания така посочения размер, то тогава искам, освен свидетелските показания  и приложените писмени доказателства, то да бъдат назначени екпертизи – с предмет – точното определяне на всяка една от посочените имуществени вреди.

( При условие, че дотогава, банката не е фалирала, и не е изчезнала от правния мир - вледствие на самонадеяната си упоритост .

Или при условие, че дотогава, не е все още предявен колективния иск, в който може да се включа, за по-лесно за мен и по-трудно за банката и по-трудно за лицата , на които тя е възложила извършването на работата, извършването на измамите, кражбите и злоупотребите. 

ИЛИ ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ДОТОГАВА – САМИЯТ АЗ – ПИШЕЩИЯТ ТАЗИ ИСКОВА МОЛБА ПЪЛНОМОЩНИК, НЕ БЪДА НАЗНАЧЕН – ЗА ЕДИН ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ БАНКАТА ОТ НЕЙНИТЕ АКЦИОНЕРИ, НА МЯСТОТО НА ДОСЕГАШНИТЕ ТАКИВА УПРАВЛЯВАЩИ Я, ЗА :

 • ДА ВЪВЕДА В ЗАКОНОСЪОБРАЗНО РУСЛО НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ И ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛНИ ИСКОВЕТЕ И ПРЕТЕНЦИИТЕ НА ВСИЧКИ ПОТЪРПЕВШИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЯНИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

КАКВОТО ИСКАНЕ СЪМ ПОДГОТВИЛ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА .

И ТОВА Е ЕДНО ОТ УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЕВЕНТУ- АЛНА СЪДЕБНА ИЛИ ИЗВЪНСЪДЕБНА СПОГОДБА ЗА

 • ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОТЪРПЕВШИ ОТ ДЕЯНИЯТА Й БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ЗА СПАСЯВАНЕ ПО ТОЗИ НАЧИН НА БАНКАТА ОТ КРАХ , ДО КОЙТО КРАХ ТЯ НЕМУНУЕМО ЩЕ СТИГНЕ , ЗАРАДИ

незаконните си мероприятия, по-точно казано – ексцесии - каквито неза- конни екцесии тази банка вече извърши спрямо българските си клиенти .

8.. страница  237 от исковата молба :

И това обезщетение банката ми го дължи заедно със законните за това лихви .

Също така се надявам :

 • пълномощникът ми да успее да възнагради злото и злините на тази добре организирана за извършването на непозволени увреждания  - група – със справедливостта, която всеки един от тази група заслу- жава.

За да изпитам моралното удоволетворение от заслуженото им и по закон даденото им възмездие.  

НАДЯВАМ СЕ, СЪЩО ТАКА, ПЪЛНОМОЩНИКЪТ МИ  ДА „УРЕДИ” ИЗЛИЗА- НЕТО, ИЗМЪКВАНЕТО ИМ ОТ ВСИЧКО ТОВА , ОТ ВСИЧКИ ТЕЗИ ИЗВЪР- ШЕНИ С БЕЗКРАЙНА НАГЛОСТ, ПЕРФИДЕН ЦИНИЗЪМ И ДЪРЗОСТ, И не- вероятна бруталност  ЗЛОДЕЯНИЯ :

 • ПРЕЗ ИЗХОДНИТЕ ВРАТИ НА ЗАТВОРИТЕ, СЛЕД ЗАСЛУЖЕНИЯ ИМ ПРЕСТОЙ ТАМ .

И Пълномощникът ми - да  СЛОЖИ - ПО ЗАКОННИЯ ЗА ТОВА НАЧИН – КРАЙ НА КАРИЕРИТЕ ИМ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ .  

И така малко, по малко - за две години време - бе създаден поредния тотален, народополезен труд - този уникален противо-банков иск - наме- рил своя напълно завършен вид в тази книга "Всичко за сломяването на  банковия произвол - общо, специално и тотално сломяване !"

И сега - по-долу - можете да се запознаете в резюме с цялото съдържание на книгата !

Всичко за сломяването на банковия произвол общо, специално и тотално сломяване

Първи законен противо-банков юмрук.

Най-добрата книга за Вашия живот, имот, здраве и пари .

Теоретическо и практическо ръководство,  и алгоритъм за защита от банковия призвол по адекватния и безотказен за това начин .

Съдържание на Том ІІ

страница

 

 

 

Увод - упътване

 

 

 

За кого е предназначена тази книга

12

 

 

Каква е целта на книгата

13

 

 

Как е написана книгата

13

 

 

Как да прочетете книгата

13

 

 

Как може да се използва книгата

14

 

 

Примерен Вариант №1

18

 

 

Примерен Вариант №2

19

 

 

Имате ли нужда от консултация с адвокат

20

 

 

 

 

СУПЕР-ИСКОВА МОЛБА ПРОТИВ БАНКА

24

 

 

 

 

Част І. Изясняване на предварителните въпроси

27

 

 

1.

Посочване името и адреса на ищеца 

27

 

2.

Посочване името и адреса на ответника (банката)

27

 

3.

Определяне ( посочване) на съда

28

 

 

3.1. Местно компетентния съд

28

 

 

3.2. Родово компетентния съд

28

 

 

3.3.Наличност на условията за съединяването на всички искове

29

 

4.

Определяне и посочване цената на иска

29

 

5.

Определяне на държавната такса

30

 

6.

Давностни срокове за констатиране и обявяване нищожността на договора за банков кредит и договора за учредяване на ипотека

30

 

7.

 Давностен срок за разваляне и/или отмяна на договора за ипотека

30

 

8.

Давностен срок за унищожаване на договора за ипотека

30

 

 

 

 

 

Част ІІ. Петитум – формулиране на исканията

               в какво се състои искането

32

 

І.

Иск за установяване недействителността на договорна ипоте-  ка и  установяване нищожността на договора за ипотека

32

 

1.

Иск за нищожност на договора за ипотека на следното правно основа- ние: невъзможен предмет на ипотечния договор, ПОРАДИ НИЩОЖНОСТ- ТА НА ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

33

 

 

1.1.

Иск за установяване нищожността на договора за банков кредит, предявен на следните основания :

33

 

 

 

1.1.1.

този договор противоречи на закона

34

 

 

1.1.2.

на този договор му липса предписаната от закона форма

 34

 

 

1.1.3.

този договор заобикаля закона

34

 

 

1.1.4.

този договор накърнява добрите нрави

34

 

 

1.1.5.

на този договор му липса основание

34

 

 

1.1.6.

този договор е привиден

34

 

 

1.1.7.

с този договор предварително са уговорени начини за удов- летворяване на кредиторите, различни от тези, които са пред- видени в закона

34

 

 

1.1.8.

с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

34

 

2.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека  НЕ Е ПОСОЧЕНО ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

34

 

3.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН  ПАДЕЖЪТ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМА- НЕ

34

 

4.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН РАЗМЕРЪТ НА ЛИХВИТЕ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТАКИВА СА УГОВОРЕНИ

35

 

5.

иск за нищожност на договора за ипотека на следното основание: в до- говора за ипотека НЕ Е ПОСОЧЕН КРЕДИТОРЪТ

35

 

6.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА РАЗМЕРА НА СУМАТА, ЗА КОЯТО СЕ УЧРЕДЯВА ИПОТЕКАТА

 35

 

7.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание: в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ТЪЖДЕСТВОТО НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ

35

 

8.

иск за установяване недействителността на договорната ипотека, на следното основание : в ипотечния договор СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ ЗА ЛИЧНОСТТА НА КРЕДИТОРА

35

 

9.

иск за нищожността на договора за ипотека със следното правно осно- вание : невъзможен предмет на ипотечния договор, тъй като вземане- то, за чието обезпечаване е учредена ипотеката не е съществувало, не съществува, не може да съществува и не може да възникне в бъдеще, тъй като описаният в договора за ипотека ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ НЕ СЪЩЕСТВУВА (дори на хартиен носител), НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ  В МАТЕРИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (дори на хартиен носител), НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И В БЪДЕЩЕ

35

 

 

9.1.

 

Иск за установяване несъществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК) наречено „Договор за банков кредит” на основание: отрицателния факт , че такъв договор не е сключен 

36

 

 

ІІ.

Иск за разваляне на  договора за ипотека

36

 

ІІІ.

Иск за отмяна на  договора за ипотека

36

 

ІV.

Иск за унищожение на договора за ипотека, поради  девет- надесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката

36

 

V.

Иск за установяване несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото взе- мане не се дължи  на банката .

36

 

VІ.

Иск : като правна последица от уважаването на някой от предно-предявените искове, съдът с диспозитива на решени- ето си да постанови заличаване вписването на договорната ипотека - иск по смисъла на чл. 179 , ал.1 от ЗЗД

37

 

VІІ.

 Иск за тълкуване на договора за ипотека 

37

 

 

VІІІ.

Искания във връзка с разглеждането на делото...

38

 

ІХ.

Искания във връзка с решаването на делото

39

 

Х.

Разяснения във връзка с вписването на исковата молба..

40

 

ХІ.

Приложения към петитума

41

 

 

1.

Нотариален акт  за учредяване на договорна ипотека

42

 

 

2.

Договор за банков кредит

44

 

 

3.

 Удостоверение за данъчната оценка на ипотекирания имот

52

 

 

4.

Скица на ипотекирания имот

54

 

 

5.

Описания на следващото петитума съдържание на исковата молба

56

   

Част ІІІ. Изложение на обстоятелствата, на които

                 се основават исковете.

58

 

 

Дял І.

Изложения на обстоятелствата, на които се осно- вава искът за установяване недействителността на договорната ипотека и установяване нищож- ността на договора за ипотека

58

 

Глава І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установяване и обявяване нищожността на Договора за банков кредит

58

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор противоречи на закона

62

 

Първо фактическо основание

63

 

Второ фактическо основание

77

 

Трето фактическо основание

78

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на договора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липсва предписаната от закона форма

80

 

Първо фактическо основание

80

 

Второ фактическо основание

99

 

Трето фактическо основание.

99

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор заобикаля закона

102

 

Първо фактическо основание – постигната Непозволена цел №1 Измама №1  – Измамата на фиска  

106

 

Второ фактическо основание – постигната Непозволена цел №2 Даване на пари в заем на лице, на което банката няма право да даде пари , чрез договор за банков кредит (може чрез дарение)

126

 

Трето фактическо основание – постигната Непозволена цел №3 Измама №2  – Измамата на държавата като контролен орган

131

 

Четвърто фактическо основание – постигната Непозволена цел №4 Измама №3  – Измамата на акционерите и депозитантите

136

 

Пето фактическо основание – постигната Непозволена цел №5 Измама №4  – Измамата на конкуренцията - другите банки

144

 

Шесто фактическо основание – постигната Непозволена цел №6 Измама №5 – Измамата на ипотекарните длъжници и поръчителите

153

 

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор накърнява добрите нрави

167

 

Първи шест фактически основания

168

 

Седмо фактическо основание

173

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че на този договор му липса основание

181

 

Първо фактическо основание

181

 

Второ фактическо основание

181

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че този договор е привиден

182

 

Първо фактическо основание

182

 

Второ фактическо основание

184

 

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за банков кредит предявен на правното основание, че с то- зи договор предварително са уговорени начини за удовлетворява- не на кредиторите, различни от тези, които са предвидени в закона

185

 

Първо фактическо основание

185

 

Второ фактическо основание

189

Раздел VІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за банков кредит предявен на правното основание, че с този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията

193

 

Първо фактическо основание

194

 

Второ фактическо основание

197

 

Глава ІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не недействителността на договорната ипотека и устано- вяване нищожността на договора за ипотека, предявен на специалните за това основание по чл. 167 и  170 от ЗЗД

199

Раздел І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че : в договора за ипотека  не е посочено (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  -  обезпеченото взе- мане

200

 

Обуславящите този иск 5 (пет) броя положителни факти

206

 

Обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни фак- ти

207

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 61 (шестдесет и един) броя отрицателни факти

227

Раздел ІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на до- говора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е посочен (по смисъла на чл.167, ал.1 и 2 от ЗЗД) - падежът на обезпе- ченото вземане

313

 

Обуславящите този иск 19 броя отрицателни факти

315

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 19 броя отри- цателни факти

317

 

Раздел ІІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека  не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - размерът на лихвите, въпреки, че такива са уговорени

345

 

Обуславящите този иск 17 броя отрицателни факти

345

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 17 броя отри- цателни факти

348

Раздел ІV.

Обстоятелствата, на които се основава искът за нищожност на дого- вора за ипотека на основание, че: в договора за ипотека не е по- сочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - кредиторът

387

 

Обуславящите този иск 9 броя факти

387

Раздел V.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за размера на сумата, за която се учредява ипотеката

391

 

Фактическата и юридичеката обстановка, обуславящи този иск

393

 

Раздел VІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че: в ипо- течния договор съществува неизвестност за тъждеството (съвпаде- нието) на обезпеченото вземане

415

 

Обуславящите този иск 58 (петдесет и осем) броя факти - 58 броя не- съвпадения

415

Раздел VІІ.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- действителността на договорната ипотека на основание, че : в ипо- течния договор съществува неизвестност за личността на кредитора

434

 

Глава ІІІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява-  не нищожността на договора за ипотека, предявен на осно- вание : невъзможен предмет на договора за ипотека, тъй като вземането, за чието обезпечаване е учредена ипотека- та не е съществувало, не съществува, не може да съществу- ва и не може да възникне в бъдеще, тъй като описания в договора за ипотека договор за банков кредит не същест- вува (дори на хартиен носител), никога не е съществувал  в материалната действителност (дори на хартиен носител) и не може да съществува и в бъдеще

438

Раздел  І.

Обстоятелствата, на които се основава искът за установяване не- съществуването на правното отношение (по смисъла на чл.124 ГПК ) – наречено „Договор за банков кредит”

438

 

Обуславящата този иск фактическа обстановка

439

 

Глава ІV.

Обстоятелства, на които се основава искът за разваляне на договора за ипотека

443

Раздел  І.

Общата юридическа обстановка, обуславяща този иск

443

Раздел  І І.

Изложение на  фактическата обстановка, обуславяща този иск

 

1.

Фактическото основание на този иск - противоправното (по кримина- лен способ) променяне от страна на банката на същността, състава, характера и размера на обезпеченото вземане

446

2.

Специалната юридическа обстановка, обуславяща този иск. Изясня- ване на правната материя – юридическата обстановка, на които се основа- ва този иск за разваляне на договора за ипотека

446

 

Брой, вид и характер на ипотечните договори

447

А.

Според времето, когато възниква вземането, за чието обезпечаване се сключва договора за ипотека

447

а1.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които са възникнали преди сключването на ипотечния договор до- говори за ипотеки за гарантиране връщането на вече дадени в заем пари

447

а2.

Договори за учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания, които евентуално могат да възникнат в бъдеще време, след сключ- ването на ипотечния договор- договори за ипотеки за гарантиране връ- щането на пари по заеми, които ще бъдат дадени в бъдеще време

447

Б.

Според начина, по който кредиторът се сдобива с ипотечното право върху недвижимия имот

447

б1.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се „подарява” (дава се, отстъпва се, учредява се) безвъзмездно в полза  на кредитора

447

б2.

Договори за учредяване на ипотеки, с които ипотечното право се продава (се учредява) от собственика на имота на кредитора (в полза на кредитора) срещу опредена сума пари и / или  срещу друга някаква нас- рещна престация

448

2.1.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека „ИЗЧЕЗВА”

454

2.2.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека МОЖЕ ДА се запази

454

2.3.

Изменения в кредитните договори, при които учредената ипотека се запазва

454

3.

Обуславящите иска за разваляне на ипотечния договор 7 (седем) броя факти

472

4.

Обяснение на значението на обуславящите този иск 7 броя факти

474

5.

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КРАЖБИ ОТ БАНКАТА

510

 

 

6.

Девет броя доказателствени искания  към този иск

512

 

7.

Приложения към  този иск

516

 

 

1.

Писмо от банката до кредитополучателя  от 13 ноември 2008 г.

517

 

 

2.

Второ писмо до кредитополучателя, с което е уведомен, че по кримина- лен способ лихвата е увеличена за пореден път

518

 

 

3.

Трето писмо до кредитополучателя, с което е уведомен по какъв начин е извършено криминалното увеличение на възнаградителната годишна лихва

519

 

 

4.

Първата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

520

 

 

5.

Втората страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

521

 

 

6.

Третата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

522

 

 

7.

Четвъртата страница от извлечението от банковата сметка изпратено на кредитополучателя на 13 ноември 2008 г.

523

 

Глава V.

Обстоятелства, на които се основава искът за ОТМЯНА на договора за ипотека

524

 

Обуславящите този иск 3 броя факти и обяснение на значението им

524

 

Глава VІ.

Обстоятелства, на които се основава искът за унищожава-  не на договора за ипотека, поради  деветнадесет-актова (деветнадесет–кратна) измама от страна на банката..

532

 

Обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

533

 

Обяснение на значението на обуславящите този иск 29 (двадесет и девет) броя факти

564

 

Глава VІ І.

Обстоятелства, на които се основава искът за установява- не несъществуване на ипотечно право в полза на банката, тъй като главницата на обезпеченото вземането не се дъл- жи на банката

573

 

Първо фактическо основание

573

 

Второ фактическо основание

577

 

Трето фактическо основание

579

 

Четвърто фактическо основание

582

 

Пето фактическо основание

582

 

А) Приложения към исковата молба - съставени от ищеца

1.

Молба за освобождаване от държавна такса и разноски по производството

584

2.

Декларация за семейното ми положение, материалното и имотното ми състояние

585

3.

Начин на съединяване на предявените искове в случай, че не бъда осво- боден от заплащане на държавната такса

586

4.

Подробни обяснения за определянето цената на исковете, държавната такса и родово компетенния  съд

589

5.

Допълнителни разяснения за допустимостта (позволеността) на иска за разваляне на ипотечния договор и за евентуалната му прекфалификация от страна на съда като иск за отмяна на договора за ипотека

601

 

Б) Приложена към исковата молба практика на ВС и ВКС

1.

ВСИЧКИ ФУНДАМЕНТАЛНИ за сломяването на банкерския произвол РЕШЕ- НИЯ, съотносими за настоящия случай на „ипотечно–кредитни” измами. ОГРОМЕН брой решения на ВС и ВКС

След „ипотечно-кредитните” решения са приложени още :

619

2.

Определението за определянето на родово компетентия съд по общата цена на предявени в условия на обективна кумулативност исковете – Определение № 308 / 2009 г. по ч. т. д. 148 от 2009 г.., ВКС, І т.о.

642

3.

Определението за определянето на родово компетентия съд по индивидуалната цената на най-скъпия иск при предявени в условия на обективна кумулатив- ност искове - Определение № 1424 / 2011 г. по гр.д. № 722 / 2011 , ВКС, ІІІ г.о.

647

4.

Решение № 8 по гр.д. № 1011 / 2011 г. ВКС , ІV г. о. - при обективно съединя- ване на искове, някой от които е подсъден на окръжен съд и производството не може да бъде разделено, производството по всички искове следва да се разглежда като родово подсъдно на окръжния съд

649

5.

Как се описва недвижим имот - за улеснение на съдията по вписванията, при вписването на исковата ми молба : Определение № 531 / 2010 г. на ВКС по гр. д. № 402 / 2010 г., I  г. о. 

652

6.

Определението за освобождаване от такси и разноски на „сиромаси” – Опреде- ление № 133 / 2010 г. по ч. гр. д. № 60 / 2009 г.  ВКС, Първо г.о. 

655

 

В) 

Жалба до Главния Прокурор за преценка за съставомер- ността (престъпността) на огромното множество проти- во-правни банкерски деяния и за евентуалния арест на виновните от управляващите банката лица                                  657

1.

Доводи и контра-доводи за извършени престъпления по служба – преви- шаване на власт и права

659

2.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извършени многократно „Данъчни измами” - данъчни престъпления по :

 • чл. 253 , ал.1 и ал.2 от  НК, чл. 255 , ал.1,  т. 2, т. 5 и т.6 от  НК,  чл. 255 ”а”  и  чл. 256 , ал.1 НК

664

3.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършена многократно имуществена (обикновена) „Измама” - престъпление по :

 • чл. 209  , чл. 210 и чл. 211 от НК

701

4.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали са  извърше- ни  многократно общо-стопански престъления -  престъпления по :

 • чл. 219, ал.4 НК

Пълно подкоповане на кредита на доверие в банката с противо-правните си деяния, предизвикали серия съдебни процеси срещу банката

711

5.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Самоуправство” - престъпление по:

 •  чл. 323 , ал.1 от НК

713

6.

Доводи и доказателства необходими за преценяване дали е  извършено многократно престъплението „Изнудване” („Рекет”)  - престъпление по:

 • по чл.214 ал.1 и ал.2  НК, извършено при условията на чл. 213 „а” , ал.2 и ал. 3 НК

713

 

В1) Приложения към жалбата до Главния Прокурор

 

 

1.

Автентичната рекламна брошура на банката, с която тя пропагандираше бюджето- измамническия ефект на своите „творения” и НАГЛО  обяснява механизма, по който със сключването на договора за кредит ще бъде из- мамен бюджета .

С която брошура в допълнение на това са извършени още 10 броя измами.

664

2.

Автентично удостоверение,  с което съучастникът на банката в организи- рането и извършването на данъчните измами- застрахователят,  затаява истини от значение за целите на данъчното облагане

668

3.

Автентичен- официален отговор на банката, с който се признава противо- правното ( криминалното ) увеличение на лихвите по кредитите

734

 

Вместо епилог - Разделяй и Владей (Кради) !

736

 

Допълнително към книгата, след нейния прочит, при необходимост и желание за това може да бъдат предоставени по споразумение още и  използваните от самия автор на книгата следни други :

Приложения :

1. Затвор или свобода? Банкери, изберете сами !

Адресирано до обиращата Ви банка писмо (придружаващото исковата молба и жалбата до прокуратурата писмо ) с :

разяснения на същността и характера на банкерските деяния и вредните последици от тях ;

предложение за сключване на извънсъдебна спогодба за прекратяване на договорните отношения , заличаване на ипотеката и изплащането на пола- гащите се обезщетения от страна на банката ;

разяснения на последиците за банката и за представляващите и управля- ващите я лица (неминуем затвор и финансов крах) в случай на отказ от извън- съдебна спогодба .

ІІ. Договор за спогодба с банката за :
 

заплащане на полагащите Ви се обезщетения ;

 

прекратяване договорните Ви отношения ;

 

заличаване на учредената в полза на банката ипотека .

 

0000

 
  начало - вижте книгата

 
резюме на цялата книга

 
цел и задача на книгата


ипотечен договор незаконна ипотека ли е вашата? разберете това


договор за кредит незаконен договор ли е вашият ? разберете това


 
за кого е предназначена


как е написана книгата

от кое , как и защо печелите

 
как се използва книгата от вас

 

писък и вой на банките за спиране на делата

 
безплатна консултация с адвокат


супер важно за вас заематели

 

какво получавате и какво печелите

 

съдебни дела срещу банки

цена на индивидуално съдебно дело срещу банка

цитати от книгата :

незаконни лихви на банките

жалба до Главния прокурор срещу банкерските деяния

 

кога и как бе създаден този труд

 


кой има смелостта да напише книгата

Лекции по право

 Поръчай книгата на промоционална цена 

 

 
 

 Цялата книга  Цел и задача на книгата  За кого е предназначена  Как е написана  Къде е вашият шанс  Как се използва  Безплатни консултации  Контакт

 Онлайн проверка - недействителна ипотека ли е вашата  Онлайн проверка - незаконен  кредит ли е вашият  включете се в съдебни дела срещу банките  

 Супер важно за вас заематели  Какво получавате и какво печелите  Колективни искове срещу банки  Кога, защо и как бе създадена, цитати  Поръчай книгата

 
241 245

Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата

0

Реклама:    Всичко за обучение на кучета | Дресиране на куче | Трюфели | Кучета за трюфели | Куче за трюфели | Как да обуча куче за търсене на трюфели  

 

Обратно към върха на страницата