Всичко за сломяването на банкeрския произвол общо, специално и тотално сломяване . Народът отвръща на удара !!!

 

Отзиви на читателите за качествата на книгата - щракнете и прочете !

 
"Ако човек окраде банка, то той е бандит. Ако банкер окраде човеците, той е финансов гений ! Но попадне ли на мен - митът за гениалността му рухва !" Антибандит - П.Б.

Не си хабете мастилото да принтите жалбата до прокуратурата, защото цялата е от 79 страници и мастилото за принтера и хартията Ви ще струват по-скъпо отколкото да си купите цялата книга.След няколко дни ще я форматирам в сайта и ще стане красива като другите страници от него. Тук сега публикувам всички части от нея, без твърде специфичната й част за измамата на държавния бюджет от страна на банка и застраховател .

 

 

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    

ГР . СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША №2

Относно :

Преценка за съставомерността на огромно множество - серия банкерски деяния, извършени от страна на лица, на които банка „Диамант” АД с ЕИК 999999999  е възложила работа за функци- онирането й в стопанския оборот на страната именно като банка по смисъла на закона .

 

Ж  А  Л  Б  А

от 

 

СЕВАР  ЛЕРОЕВ  АНФАЛОВ     ЕГН 9999999999

адрес : гр.  Пазарджик, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Патриот” № 80

в качеството ми на измамен, изнуден , окраден от банка и непритежаващ никаква изпълнителна, законодателна и съдебна власт гражданин

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР ,

 

           І )  В какво се състои искането ми :

- Ако от настоящата ми жалба с приложените към нея (и придружаващата я искова молба, в която подробно е описан фактическия състав на всички извършени деяния)

·         писмени доказателства и направените разяснения за тяхното значение, смисъл и същност,  и след проверката на автентичността на представени- те Ви писмени доказателства и фактите, които те удостоверяват

прецените, че всичко това в своята съвкупност , представлява „ДОСТАТЪЧНО ДАННИ” по смисъла на НПК, въз основа, на които може да се направят основа- телни предположения, че са извършени престъпления, то :

 

Моля да образувате наказателни (предварителни) производства  срещу тези от посочените в исковата молба и тези от долуизброените лица :

 

1.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на изпълнителен директор и член на Уп- равителния орган „ХХ” на банката  за в периода от започване извършването на описаните деяния до настоящия момент ;

 

2.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на изпълнителен директор и член на Уп- равителния орган „ХХ” на банката  за в периода от започване извършването на описаните деяния до настоящия момент ;

 

3.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на изпълнителен директор и член на Уп- равителния орган „ХХ” на банката за в периода от започване извършването на описаните деяния до настоящия момент ;

 

4.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на председател Управителния орган „ХХ” и член на Управителния орган „ХХ” за в периода от започване извършва- нето на описаните деяния до настоящия момент ;

 

5.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на  заместник- председател Управител- ния орган „ХХ” и член на Управителния орган „ХХ” за в периода от започване извършването на описаните деяния до настоящия момент ;

 

6.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на  член на Управителния орган „ХХ” на банката за в периода от започване извършването на описаните деяния до насто- ящия момент ;

 

7.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на  член на Управителния орган „ХХ” на банката за в периода от започване извършването на описаните деяния до насто- ящия момент ;

 

8.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на  член на Управителния орган „ХХ” на банката за в периода от започване извършването на описаните деяния до насто- ящия момент ;

 

9.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на  член на Управителния орган „ХХ” на банката за в периода от започване извършването на описаните деяния до насто- ящия момент ;

 

10.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на  член на Управителния орган „ХХ” на банката за в периода от започване извършването на описаните деяния до насто- ящия момент ;

 

11.

ХХХ, в качеството му (в качеството й) на  член на Управителния орган „ХХ” на банката за в периода от започване извършването на описаните деяния до насто- ящия момент ;

 

12.

Всички лица от така наречената на банката Вътрешно Контролна служба, заемали длъжности в тази служба за в периода от започване извършването на описаните деяния до настоящия момент ;

 

за които от гореизброените лица установите, че са извършили УМИШЛЕНО някои  и / или всички от описаните в тази жалба и придружаващата я искова молба огромен брой деяния .

 

 

КАТО  МОЛЯ ,

тези от посочените лица, за които от тях установете, че за тях може да се направят ос- нователни предположения, че са извършили УМИШЛЕНО някои  и/ или всички от опи- саните в тази жалба и придружаващата я искова молба огромен брой  деяния

веднага да ги отстраните от длъжност –  за да не пречат на разследването на де- янията им, за да не могат да „заличават следи” и унищожават доказателства за из- вършеното от тях , и също ТАКА МОЛЯ , освен отстраняването им от длъжност, то и

ВЕДНАГА ДА ИМ БЪДЕ НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА , за да не могат те, с оглед на огромната им лична и институционална, финансова и организационна мощ :

·         да пречат на разследването,  да унищожават доказателства и данни за деянията;

·         да разпоредят изтриване на видеозаписите, направени в клоновете на банките им, от които видеозаписи е видно как  жертвите им – нееднократно са правили гласни възражения срещу тези деяния на банкерите и са настоявали за преус- тановяването им ;

·         да правят, каквито и да са опити за неправомерни въздействия върху разс-ледващи полицаи, следователи, прокурори , съдии, вещи лица и прочие длъж- ностни лица от правоохранителните и правораздавателните органи, защото те- зи банкери и банката - от чието име действуват са твърде, твърде богати и имат почти неограничени финансови и организационни възможности за всевъзможни по размер и видове въздействия .

Като бързото задържане под арест на  тези от посочените лица, за които от тях ус- тановете, че за тях може да се направят  основателни предположения, че са извър- шили УМИШЛЕНО някои  и / или всички от описаните в тази жалба и придружаваща- та я искова молба огромен брой  деяния  още повече  е наложително и с оглед на то- ва, че една част от тези банкери са граждани на други държави и , ако те са съучас- твували в извършването на описаните деяния  могат да избягат от България и след това от чужбина, необезпокоявяно - могат да продължат с опитите си да пречат на разследването , да затормозяват и осуетяват разкриването на обективната истина за описаните деяния.

ЗА  КАКВО СТАВА ВЪПРОС ?

Считам, че със своите – описани в исковата молба и в тази жалба - деяния, повечето от половината от посочените длъжностни лица от банката са извършили силно вредоносни за множество клиенти на банката деяния, но твърде полезни за самите извършители деяния, които от обективна страна съвпадат с изпълнителните деяния на множество престъпления, и ако тези деяния са извършено умишлено, то за тяхно- то извършване според все още неотменените закони на България, според които бан- керите нямат имунитет, се носи наказателна отговорност .

 

За Ваше улеснение , то нека тук обсъдим въпроса:  евентуално по кои текстове от Наказателния Кодекс може да бъде повдигнато обвинение на тези лица от бан- ката, които умишлено са извършили описаните в исковата молба и в тази жал- ба деяния .

Ако банката ПРОТИВО-ПРАВНО (без основание в предоставените ви договори  и без основание в закона ) Е ПОВИШИЛА ЛИХВИТЕ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, взели заеми от нея именно по силата на тези договори, ТО ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕДНО С ВЗИМАНЕТО от страна на банката от сметките на тези клиенти открити при нея НА ПО-ГОЛЯМИ ПАРИЧНИ СУМИ за лихви ОТ ДЪЛЖИМИТЕ от тях такива съвпада напълно с изпълнителните деяния на огромна серия престъпления, а именно следните :

 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА – чл. 282, ал.1, 2 и 3 от НК  и чл. 285 от НК – в по-тежките им – квалифицираните им състави , защото вече са настъпили изключително тежки последици

 

Раздел II. Престъпления по служба

 

Чл. 282  (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или пре- виши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.


(2) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем годи- ни, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 .
 

(3) За особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

 

Чл. 285 Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъп- ле ние, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извър- шеното престъпление.

 

 1. Престъплението „Измама” в Особено големи размери, в неговия най-тежък квалифициран състав – чл.211 във връзка с чл.209 , ал.1 и 2  и чл.210, ал.1, т.2, 3,4 и 5 от НК

 

Раздел IV. Измама

 

Чл. 209    (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода до шест години.

 

(2) Който със същата цел използва заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до три години.

 

Чл. 210    (1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години:

2.  ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;

3. ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност;

4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;

5. ако причинената вреда е в големи размери.

(2) В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

 

Чл. 211    Когато измамата по чл. 209, ал. 1 и 2 и по 210 е в особено големи размери, пред- ставляваща особено тежък случай или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години. Съдът може да постанови конфискация до една втора от иму- ществото на виновния.
 

 1. Престъплението „Изнудване” – в  по-тежките му квалифицирани състави – чл.214, ал.1 и ал. 2 , т. 3 НК  - по -тежният състав , защото е извършено от две или повече лица

 

Раздел V. Изнудване

 

Чл. 214 (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага принуди някого чрез сила или заплашване да извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята му и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за изнудване с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до три хиляди лева, като съдът може да наложи конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.

 

(2) За изнудване при условията на чл. 213а, ал. 2, 3 и 4 наказанието е:

.....................................................................................................................................................................

1. по ал. 2 - лишаване от свобода от две до десет години и глоба от четири хиляди до шест хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца;


2. по ал. 3 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години, глоба от пет хиляди до десет хиляди лева и конфискация до 1/2 от имуществото на дееца;
 

Чл. 213а  (2) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева, когато деянието е:

..................................................................................................
4. извършено от две или повече лица ;

 

(3) Наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца, когато:
1......................................................................;
2. са причинени значителни имуществени вреди;
3. деянието е извършено от организация или група или по поръчение на лице, организация или група;
4......................................................................................................................
5. деянието е извършено от или с участието на длъжностно лице;.

 

 1. Престъплението „Самоуправство” – чл. 323 , ал.1 от НК

 

Чл. 323  (1) Който самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно оспорвано от дру- гиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева.

 

Като от страна на лица с контролно-управителни функции, тоест от страна на много от най-висшестоящите в тази банка лица от Управителния орган „ХХ” - лица,  в чии- то функции влизат задължения за осъществяване на контрол върху дейността на по-нисшестоящите от тях – изпълнителни и прочие видове директори, прокурористи, уп- равители на клонове на тази банка, освен горепосочените изпълнителни деяния, то от обективна страна може да са извършени още и изпълнителнителните деяние на престъпленията по :

 

·          „Чл. 285. НК  :  Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да из- върши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление. „

 

И ПО :

 

 • Раздел I. Общи стопански престъпления

 

·          Чл. 219  (1) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

 

·          (2) Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществе- но имущество, и от това са последвали значителни щети на предприятието или на стопан- ството, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

 

·          (3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода до осем години, като съдът мо- же да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

 

·          (4) За престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от една до пет години, а по ал. 3 - лишаване от свобода от една до десет години, като в тези случаи съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7

 

ІІ )  ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

......

Край на първия цитат от жалбата , повече може да прочете в "хартиения" вариант на жалбата .

Начало на нови цитати свързани с престъпленията извършвани с проти- воправното повишаване на лихви .

...............................................................................................................................................

 

 

Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, същите тези въпроси към същите тези лица, може да ги зададе не само съдът, ами и разследващите прокурори. В съда ще им ги задавам аз, по гражданските дела пред публиката в съдебните залите, а в кабинетите на спокойстие, тези въпроси могат да ги задават прокурорите за целите на наказателно то преследване .

 

Мисля, че с тези допълнителни „исторически” сведения за „шетащи” и широко рекла- мирани  в държавата ни  ненаказуеми схеми за измами на фиска, то на Вас  всичко се изясни .

 

И след тези допълнителни сведения за сътворяването и реализирането на този „гениален банкерски план” за измама на фиска и на всичко живо що, то шава и мърда преминавам към :

ІІ „Б” ) ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, относно другите противо-прав- ни деяния

 

Повишаването на лихвите, взимането - от кредитополучателите  по този повод - на по-голями от дължимите суми, начина по който бе осъществено това взимане на тези пари от тях, въпреки тяхното несъгласие да им бъдат взимани тези пари от сметките в банката, вече бяха изключително подробно описани в Глава четвърта от приложе- ната към тази жалба исковата молба и тук няма смисъл да ги преповтарям, само сега тук може да се направи следното допълнение :

 

Почти 100 % от кредитните клиенти на банките нямат необходимия потенциал – като специални познания и способности, нямат опит в жестоката борба с имащи над- мощно положение и огромен опит властимащи дейци, нямат клетите жертви, познания, воля, време, а и смелост и кураж  да се противопоставят на тези по същес- твото на действията си – „добре организирани за постигането на своите забогати- телни цели  престъпни групи” , вмъкнали се на работа в банки ,

 

·         НО АЗ съм едно от малкото изключения, които притежават ВСИЧКО необхо- димоза да „сломят”, да окажат със силата на закона и правото -  подобаващ на деянията и упоритостта на извършването банкерските деяния твърд, безком- промисен и със страшна интензивност отпор – на тези „ добре организирани за постигането на своите забогатителни цели  групи” , вмъкнали се на рабо- та в банки, нещо, което няма да ми е за първи път, а ще е поредния за мен път . 

 

И за в този случай (този огромен брой точно такива типови случаи) се налага от Ваша страна :

1.      Да проверите и изясните безспорно - кои именно длъжностни лица от банка- та са взели решения за изискват от жертвите си по тези кредитни договори, по-голями лихви от договорираните, и кои именно длъжностни лица са разпореди- ли извършването на тези многобройни деяния, с които са причинени и продъл- жават да се причиняват огромни, в особено голями размери имуществени, а и неимуществени вреди на значителен, огромен брой жертви на тази  „добре организирана за постигането на своите забогатителни цели  група”.

2.      Кои именно длъжностни лица от контролните  и висшестоящите органи и от по-нискостоящите органи в тази банка – образували в банката тази доб- ре организирана за постигането на забогатителните си цели група – са взе- ли решенията за извършването и са организирали извършването, са извършили и са разпореждали извършването на всички описани деяния, довели до значи- телно увеличаване на техните доходи, за сметка на значителното „обедня- ване” на техните клиенти .

Вече от самата искова молба сте запознати изключително подробно с тези твърде измамнически договори, сега тук нека за улеснение на разследващите прокурори – да  дам, със съответните мотивировки -  правната квалификация на извършените от страна на посочените „банкови” длъжностни лица деяния, в случай, че са извършени умишлено ! За да тръгнат по-бързо разследванията. За да се разк- рие по-бързо обективната истина, и ако тя е такава, че това са едни неправомерни и противо-правни деяния - да се сложи по-бързо края на тези деяния, а от техните из-вършители  да бъде потърсена съответната накаказателна отговорност, както това бързо стана в Исландия, докато не са станали още самоубийства вледствия тези банкерски деяния .

Колкото по-бързо бъде разкрита и изнесена обетивната истина, и колкото по-бързо бъде сложен край на тази дейност, ако тя е противо-правна – толкова по-малък ще е рискът за цялата банкова система, за да не вземе в противен случай да стане едно лавинообразно недоверие в банките и фалити на много от тях, от което би пострада- ла и самата (дълбоко спяща пред банкерските деяния) държава, тъй като тя е га- рант на влоговете до определен размер .

А и тези мотивирани квалификации на деянията им, ако са  извършили умишле- но, по начина по който ги правя, то ги правя и с оглед на това – да бъдат „безуп- речно обосновани” по съответния безспорен начин доказателствата, за да ня- ма и възможност за шишалкавения, увъртания, опити за извращения на смисъ- ла на закона, опити да бягане от отговорност, опити и за проявя на некомпетен- тост от страна на разследващите, с каквито опити неведнъж съм се сблъсквал в антибандитската ми дейност,  защото тези твърде богати дейци имат средства и лостове да влият върху разследванията срещу тях, та трябва още тук да се опитам да „запуша” всички възможни пробойни  !

Нека разгледаме най-напред изпълнителните деяния на по-общите престъпле- ния . Ще започна с разглеждане на предположението дали те не са извършили престъпления по чл.282 НК .

За безпределната ми безкомпромисност - адекватна на безпределната упори- тост на лицата от банката, както и за безпределната ми яснота  се налага тук , най-напред да си послужа с теорията , а и с практиката, относно това каква е

 • ОБЕКТИВНА И СУБЕКТИВНА СТРАНА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПО СЛУЖБА

Както съм казал на много места в тази ми жалба, всички деяния на банкерите трябва да бъдат осветлени от всички възможни страни, колкото се е възможно по-подробно, за да предотвратя евентуални опити за извращаване на фактите и на материалната истина за същността на банкерските деяния .

 

1 ) От обективна страна квалифицираният състав на чл.282, а.2 НК е осъщес- твен , когато :

а ) или са настъпили значителни вредни последици ;

б) или деянията са извършени от лица заемащи отговорно служебно положение

 

И по отношение на визираните в тази жалба субекти, то лицата - членове Управи- телния орган „ХХ” на тази банка и изпълнителните й директори – заемат възможно най-отговорните служебни положения в тази банка .

 

Да се твърди обратното би означавало, че те членовете на Управителния орган „ХХ  заемат БЕЗОТГОВОРНО служебно положение, което би било възможно – да управляват и ръководят , без да носят отговорност , само, ако биха били монарси в някоя абсолютна монархия, където цялата и всичките видове власти,  произтичат, принадлежат и се осъществяват от абсолютният монарх, и така монархът не отговаря за нищо пред никого .

 

Същото отговорно служебно положение, като членовете на Управителния орган „ХХ, заемат и  лицата работещи в Службата за вътрешен контрол на тази банка, как- то и управителите на всички клонове на банката и всички видове кредитни и други видове инспектори, прокурористи и лица със всевъзможни постове и длъжности в та- зи банка.  Всички изброени лица са длъжностни лица по смисъла на НК .

 

И в конкретния случай, освен квалифициращият признак, че извършителите на дея- нията заемат отговорно служебно положение, то е налице и другият квалифициращ  - деянията им по състава на чл. 282 , ал.2 НК  -признак,  а именно  и признакът :

 

„настъпили значителни вредни последици” .

 

Настъпилите в случая изключително огромни вредни последици са, и от имуществен, и от неимуществен характер .

 

Както е казал ВКС в редица свои тълкувателни решения  , то :

 

Вредните последици могат да бъдат от имуществен или неимуществен харак- тер. Те се изразяват не само в посегателство на обществени или лични имущес- твени права и интереси, но и в създаването на съществени смущения в правил- ното функциониране на държавни органи, обществени организации , частни и обществени стопански организации, в сериозно разколебаване на авторитета и доверието на гражданите в тях .

 

Значението на вредните последици се определя от абсолютната стойност на матери- алните вреди като цяло, както  и от степента на увреждането на  нормалното фунци- ониране на дейността на държавните органи, обществените и стопански организа- ции и решителното разколебаване на доверието на гражданите в тях .

 

В случая, с деянията си банкерите – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНО ПОДКОПАВАТ кредита на доверие, стопанския кредит и името на банката, и доверието на гражда- ните към способностите на тази банка за упражнява занятието си – по установените от закона ред и правила .

 

Това благо, този най- ценен капитал на банката – нейното добро име и довери- ето към нея – е даже изрично защитено от непозволено увреждане, защитено е със заплаха от санкции, защита превидена от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

Глава петнадесета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 152   (2) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, ако деянието не съставлява престъп- ление, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв.

 

КАКТО СЕ КАЗВА :  БАНКА И МУХА СЕ ТРЕПЯТ С ВЕСТНИК ! ! !

 

И именно върху това най-ценно благо, върху този най-ценен  за банката капитал, ТО С ДЕЯНИЯТА СИ БАНКЕРИТЕ НАНАСЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИ ПОРАЖЕНИЯ

И тъй като взети в своята съвкупност – то причинените имуществени и неимуществе- ни вреди, в комплект с обстоятелстата , че всичко това е извършено от възможно най-висопоставени, най-високо отговорните в тази банка длъжностни лица, ТО ТАКА, КАТО , ЧЕ ЛИ Е осъществено изпълнителното деяние на престъплението по чл. 282, ал.3 от НК .

 

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА  съставът  на престъплението по служба – чл.282 НК се характеризира с два признака :

а) пряк умисъл и

б) специална цел .

 

Длъжностното лице трябва да съзнава, че нарушава или не изпълнява определени свои задължения, или че превишава валсттта или правата си . Необходимо е още то да предвижда, че от деянията му могат да настъпят немаловажни вредни последици. (Ако тези длъжностни лица, най-висопоставените банкери не са могли да предвижсат и осъзнават това , ТО ТОГАВА НЕ СА ЗА ТЕЗИ ПОСТОВЕ,  И БИ СЛЕДВАЛО ДА ИМ ВЕДНАГА ДА ИМ БЪДАТ ОТНЕТИ ЛИЦЕНЗИТЕ  .)

 

Длъжностните лица не могат да се оневиняват с обстоятелстото , че и други са знае- ли за извършеното деяние, че са получили съгласието на други лица от учреждение- то, предприятието или организацията .

 

Непредпазливо нарушаване или неизпълнение на служебните задължения или пък превишаване на властта или правата може да бъде основание за търсе- не на наказателна отговорност за осъществяването на някое от престъп- ленията по чл.219, ал. 1, 2 НК и други .

 

ПО-НАТАТЪК АЗ СЪМ РАЗГЛЕДАЛ И хипотезата дали пък не са извършили някое от престъпленията по чл.219, АЛ. 1, 2 НК И ДРУГИ .

 

За субективната страна на престъплението по чл.282 НК е типична и специалната цел, която длъжностното лице преследва  - да набави за себе си или за другиго облага  или да причини другиму вреда .

 

Облагата – може да бъде имуществена или всяка друга полза и изгода . Касае се за всякакво благоприятно изменение на състоянието на дееца или на друго лице, при което се набавя облага .

 

Под причиняване на вреда - трябва да се разбира неблагоприятно изменение в имот- ното състояние на другиго или морални вреди .

 

Преследваната облага или вреда може да бъде за сметка на държавно учреждение, предприятие, организация или отделни граждани .” Край на цитата на ВКС.

Сега вече мога да премина към конктретните деяния  в описвания случай:

1) Деянията по чл.282 от НК , ЧРЕЗ КОИТО КАТО, ЧЕ ЛИ,  те превишават властта и правата си със следните цели :

·         Първа съставомерна цел: да набавят лично за себе си облаги – повече пари,  по-високи заплати и бонуси, постигайки по-високи резултати, чрез незаконното взимане от жертвите на по-високи от дължимите лихви ;

·         Втора съставомерна  цел : да набавят облага и за другигу – за лицата, които са ги избрали на тези длъжности, за подчинените им служители, и за самата уп- равляваната от тях банка повече пари, чрез чрез незаконното взимане от жерт- вите на по-високи от дължимите лихви ;

·         Трета съставомерна цел : умишлено причиняват вреди на жертвите си, взимай- ки от тях незаконно и без правно основание – по-високи от дължимите лихви .

Изискването и взимането от жертвите на банката - на по-голями от договорените лих- ви, представява КАТО, ЧЕ ЛИ именно съставомерното деяние „Превишаване на власт и права” от страна на тези банкови длъжностни лица , ако те не са имали пра- во да я повишават .

Авторитетът на съдебното тълкуване е безспорен и затова тук давам следното тълку- вателно решение ( Постановление – Пленум на ВС №2 / 80 г. ) – за да предотвратя с него двусмислия, протаквания или превратно , или неправилно тълкуване на харак- тера на деянията на тези лица .

ВС в това свое Постановление – Пленум  №2 / 80 г. казва :

 • „Превишаването на власт или права се изразява в извършването на различни действия които ...ИЛИ КОГАТО МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ САМО ПРИ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ ."

И повишаването на лихвите и изискването за заплащането им в този по-голям размер СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ АБСОЛЮТНА И ПЪЛНА ЛИПСА НА ТАКИВА  СТРОГО ОПРЕ- ДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, САМО ПРИ ЧИЕТО НАЛИЧИЕ , ТЯ БИ МОГЛА ДА БЪДЕ ПО- ВИШАВАНА .

Тези строго определени условия в случая биха могли да бъдат например единствено и само Договорен с договора - плаващ лихвен процент (плаващ, променлив по смисъла на чл 39, ал.2  от отменение Закон за банките бил в сила по време на скюч- ването на тези договори през 2005 , 2006 г.и 2007 г. и по смисъла на чл.58, ал.1, т.2 от заменелия ги и сега действуващ Закон за кредитните институции ), какъвто пла- ващ, променлив лихвен процент в тези договори не е предвиден за в настоящите случаи и време на лихвено повишение .

Ето за Ваше улеснение и текстовете от тези два посочени специални акта :

Закон за банките , чл. 39. (1) При отпускането на кредити банката задължително предоставя на своите клиенти правила за делова дейност, които съдържат :

1.       данни за общите разходи по заема (лихви, такси комисионни и други ) и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят ;

2.       метода за изчисляване на лихвата, ако периодичните лихвени задължения не са пропорционална част от годишния лихвен процент ;

3.       допълнителните задължения, свързани с разплащанията ;

4.       размера на ефективния лихвен процент, изчисляван по начин,  определен от Централната банка .

(2) В случаите на потребителски заем банката е длъжна при неговото сключване  да предоста- ви на заемателя в писмена форма сведения относно прилагания текущ лихвен процент,  изразен  като годишен лихвен процент, размера на дължимата от заемателя сума, критериите  за определяне на плаващ лихвен процент, ако такъв е прилаган , както и другите разходи .....”

 

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Глава седма. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАНКИТЕ И МЕЖДУ БАНКИТЕ И ОБСЛУЖВАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА

 

Чл. 58  (1) При отпускане на кредит банката предоставя безплатно и в писмена форма на клиента своите условия по кредитите, които съдържат най-малко

:
1. данни за общите разходи по кредита (такси, комисиони и други разходи, пряко свързани с договора за кредит) и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят;


2. лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за изчисляване на лихвата, както и условията, при които може да се променя лихвата до пълното погасяване на кредита;


3. допълнителните задължения, свързани с разплащанията;


4. условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.
 

(2) Разходите по кредита се определят изрично и изчерпателно с договора за кредит, включи- телно за случаите на предсрочно погасяване.

 

Чл. 59  (Обновен: бр. 44 година 2009 )(1) Банката обявява условията по влоговете и кредитите в помещения, до които клиентите имат достъп.
 

(2) Условията по влоговете и кредитите се формулират ясно и по разбираем за клиентите начин.

(3) При поискване от клиентите банката предоставя и допълнителна информация за условията по влоговете и кредитите, включително относно условията, реда и сроковете за изплащане на гаранти- раните размери на влоговете.

               

И  така стигаме до проверката на договорите, които имат силата на закон за страните по тях.

 

И, ако при тази проверка се окаже, че няма действащ, договорен плаващ лихвен про- цент – тоест, ако при тази проверка се окаже, че ги няма „ТЕЗИ СТРОГО ОПРЕДЕ- ЛЕНИ УСЛОВИЯ”, само, при чието наличие би можело да се повишава лихвата, то в такъв случай КАТО, ЧЕ ЛИ следва  ДА ЗАПОЧНЕ НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНОТО ПРЕ- СЛЕДВАНЕ  НА тези  длъжностни „банкови” лица по отношение извършването от тях- на страна на престъпления по чл.282 и 285  от НК .

 

Изключително подробни разяснения за тези измамнически и противоречащи на зако- на договори , вече бяха дадени в исковата молба и тук няма да бъдат преповтаряни .

 

Същите – изключително подробни обяснения – защо никога не са били налице„ТЕЗИ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ”– само при , чието наличие би можело да се повиши лихвата по тези кредити – вече бяха дадени в исковата молба и тук няма да бъдат преповтаряни .

 

Нито еврото е станало национално платежно средство, нито курсът му спрямо лева е променен, нито пък е бил повишен Евролибора , или основният лихвен процент на БНБ, само, при които кумулативно дадени условия - в договорите , то  лихвата може да бъде променена и да стане по-висока от договорирания процент.

 

И след като никога не са били налице „ТЕЗИ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ” само, при чието наличие би можело да се повиши лихвата по тези кредити, то увели- чаването на лихвата на по тези кредити без наличието на „ТЕЗИ СТРОГО ОПРЕДЕ- ЛЕНИ УСЛОВИЯ” , КАТО ЧЕ ЛИ  безспорно съвпада с изпълнителното деяния на престъплението превишаване на власт и права . 

 

Всичко това би било чудесно за всички клиенти на банката, които също като мен счи- тат, че лихвите са били повишени противозаконно (без правно основание), и че от сметките им в банката са им вземани (откраднати) повече пари, отколкото те дължат, и така да си отдъхнат, като вече виждат, че банкерите могат да бъдат съдени по този текст на чл. 282 от НК  , ако тук го нямаше едно голямо „НО” .

 

А това едно голямо „НО” е решение № 235 от 10.12.2003 г. по Наказателно дело №73 / 2003 г. Трето наказателно отделение на на ВКС,  с което Върховният Каса- ционен Съд е решил, че :

 

·         „Когато длъжностното лице не изпълни, наруши или превиши функциите си по ръководенето, стопанисването, управлението или запазването на повереното му имущество или възложената му работа в организацията, основана на частен капитал и от това последват значителни щети за нея, то НЕ отговаря за прес- тъпления по служба. „

 

Лошо,  до тук много лошо за жертвите на банката, но по-нататък, пък ВКС продъл- жава така:

 

·         „Което пък обаче не означава, че при същите факти подсъдимият не е из- вършил други престъпления .”

 

Или по силата на това решение, значи по тези текстове от НК – за престъпленията по служба – чл.282 НЕ може да се търси наказателна отговорност , ако длъжностното лице НЕ Е ОРГАН на власт – като министър, кмет, председател  на общински съвет, областен управител, полицай и пр. или, пък  ако длъжностното лице не работи във властнически органи, каквито са например държавните и общинските органи .

Лошо,  до тук много лошо за потърпевшите от лихвените повишения. По този текст, по който всичко така напълно съвпадаше с банкерските деяния,  то от банкери- те  не може да се търси наказателна отговорност .

Но все пак е видно, че тази добре организирана за взимане на по-високи от дължимите лихви престъпна група, то по силата на тези договори не е имала право нито да увеличава лихвите, нито пък да взима от сметките на жертвите,  повече пари, отколкото те дължат .

 • Т.е.  все така си e видно, че тази добре организирана за постигане на забо- гатителните си цели престъпна група не е имала право да причинява тези имотни вреди (загуби на пари) на тези клети жертви и следващите от тях болки, ядове, страдания и помисли за самоубийста .

Тогава трябва да търсим по кои други текстове от НК може  да бъде проверено дали банкерите не са извършили визираните в тях изпълнителни деяния .

............................................................................................................................................

 

Все пак , както за да улесня другите органи след мен, така и за да избягна и други въз- можни начини за оправдание, те пък свързнани с това, че  началото на тази серия про- тивоправни деяния беше извършено от лица, работещи за една банка  - „Бисер” АД , после тази серия противоправни деяния продължи от лица работещи в друга банка, в банката правоприемик  „Димант” АД  са нужни и следните  обяснения :

И така, да започна с поименното „разплитане” на въпроса кои възможни лица, на които банката е възложила работата, какви деяния са извършвали по едно или друго време, какви противоправни деяния може да представляват тези техни действия и бездействия, ако са умишлени,  и какви евентуални вреди са причинявали на клиен- тите  с тези свои деяния .

И така - най-напред : самото сътворяване на тези договори за кредит с тази измамническа –за бюджета – схема, замислена за осъществяване с реализирането на тези договори, със -,  и благодарение на наличието всички посочените по-напред в исковата молба - тяхни измамнически клаузи,  и съглашения между банката и застра- хователя, както и с клаузите „индулгенции за бъдещите й грехове”, с които банка- та се е подготвила за безнаказаните бъдещи злоупотреби спрямо тези кредитополуча- тели, както и с изготвянето на измамническите планове , как да укриват от ипотекар- ните длъжници (третите лица - собственици на ипотекираните имоти)  вида и характе- ра на договорите за кредит , по които те стават ипотекарни длъжници - всичко това става по време на съществуването на банка „БИСЕР” АД – през 2005 г. , и тогава отговорността на тази банка се ангажира от изпълнителните й директори , както  и всички по-надолу от тях стоящи в йерархията на банката, провели и реализи- рали тези планове .

И с отговорността за тяхните действия и бездейстия вече е ангажирана банката правоприемник – банка „Диамант” АД , в която , чрез сливането си в (с) нея ка- то съвпупност от права , задължения и фактически отношения - е прекратила съществуването си като отделен субект на правото самата банка Бисер” АД .

Така, че тази банка правоприемник банка „Диамант” АД – щом е правопремник и на фактическите отношения, правата и задълженията на банка „Бисер” АД – то вече, нейните длъжностни лица отговорят за осъществяването на дейностите по нас- ледените (приетите) от банка Бисер” АД  - кредитни и други видове договори .

А също така, то и всички тези физически лица, на които банка „Бисер” АД е била въз- ложила извършването на работа, продължиха работата си като такива и на същите постове (длъжности) и в банката правоприемник - банка „Диамант” АД .

След това новата серия деяния,  изразяващи се в продължаване от възползването на заварените  и сключените от банка „Диамант” АД – посочени договори за кредит и следващите ги ацесорни такива договори за ипотеки, степента на което възползва- не от тези измамнически договори , във вреда на кредитополучателите и ипотекарни- те длъжници, бе увеличена със без правното основание повишаване на лихвите по тези кредити - деяния извършени вече от лица, на които банката правоприемник - бан- ка „Диамант” АД е възложила извършването на работата .

И тези лица, които вече съставляват една голяма част от състава на тази банка „Диа- мант” АД, то всъщност от гледна точна на логиката и на стореното от тях - пред- ставляват една добре оранизирана за постигането на забогатителните си цели престъпна група, оглавявана и ръководена,  както от лица от управителния орган „ХХ”, така и прикривана от - и осигурявана със бездействието на лица от   „Спящата” им служба за вътрешен контрол, която по-добре да е наречена служба за външен контрол, следяща не за вътрешните злоупотреби, а да не би да бъде пропуснато на някой клиент да не му бъде увеличена лихватата .

И ето защо цялото това множество лица , на които банката е възложила работата – представлява такава добре организирана за извършването на тези  деяния група .

Така например, то лихвите се увеличават, променят, определят с решение на управителния орган „ХХна банката . Така е според устава на банката .

Е, това нали е колективен орган . Значи за лихвените деяния, отговорни са тези лица от  членовете на управителния орган „ХХ”, които са гласували и приемали тези „лих- вени решения” . Това са преките извършители на тези деяния, довели до причинява- нето на огромни вреди на тези кредитни клиенти на банката, вреди причени с лихве- ните „повишения” .

В един евентуален наказателен процес, те може и да могат да се оправдават с та- ка наречената „колективна безотговорност”, но на което оправдание с едно мое тълкуване, използвайки едно решение на ВКС аз съм сложил също край . 

Да, но отговорни също така за осъществяването на тези деяния - „лихвени деяния” са и най-малко двама от изпълнителните директори на банката , които привеждат в изпълнение тези противо-правни решения, актове, а те - изпълнителните директори,  имат дадената им от закона възможност да откажат извършването на тези действия, когато те явно им налагат извършването на противоправни деяния .

И след като тези двама от изпълнителните директори  не са се възползвали от тази им възможност, значи „са съгласни” с извършването на тези „лихвени деяния” и са съучастници в извършването им .

А едно и първото по важност от задълженията на изпълнителните директори е - преди да приведат в изпълнение едно или друго решение на управителния орган „ХХ”,

 • е да го проучат – и проверят дали то не противоречи на закона, или на по- етите договорни задължения и чак тогава  да го привеждат в изпълнение .

А , ако не са извършили тази преценка за законосъобразността на решенията на упра- вителния орган „ХХ”, значи не са си изпълнявали служебните задължения в такъв случай  и с това им бездействие, с тези им деяния – ако са умишлени, са виновни по смисъла на НК -  с осъществяването на това изпълнителното деяние – бездейст- вието си - причиняват вреди на кредитополучателите и ипотекарните длъжници и набавят облаги за себе си и за представляваната от тях банка .

А , ако пък при тази преценка за законосъобрзаността на решенията на управител-ния орган „ХХ” са установили тяхната противозаконност и въпреки това са ги привели в изпълнение, то в този случай, пак са виновни по смисъла на НК  -  причинили са вреди на кредитополучателите и на ипотекарните длъжници и набавят облаги за себе си и за избралите ги на тази длъжност, та пак да ги изберат, за своите подчинени и за представляваната от тях банка, чрез деянието „бездействие”, когато е трябвало да действуват като възпрепятствуват реализирането на тези лихвени решения за повишения .

Лесно се проумява всичко това !

 • АКО ТОЗИ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН „ХХ” БЕШЕ ВЗЕЛ РЕШЕНИЕ ДА КОНФИ- СКУВА В ПОЛЗА НА БАНКАТА ИМОТИТЕ НА ТЕЗИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕК- ТОРИ, ДАЛИ ТЕ ТАКА БЕЗРОПОТНОТО БИХА ГО ПРИВЕЛИ В ИЗПЪЛНЕ- НИЕ ТОВА РЕШЕНИЕ ? – АМИ ! БИХА ВДИГНАЛИ ПАТАРДИЯ ДО НЕБЕТО!

Има и трета възможност ! Аз не знам какво е решавал управителният орган „ХХ” !

 • Както съм казал и на други места в придружаващата тази жалба искова молба, то аз действувайки от името на кредитополучател през 2008 г. с надлежно изда- дено ми от него нотариално заверено пълномощно, могократно ходих по банкер- ските офиси, но Банкерите многократно и упорито отказаха да ме снабдят с решението, с акта, от който да е видно, кой и в какво си качество е взел решение за увеличаване на лихвите по тези кредити ! 

(Както казах, знам, че тази анонимност  е характерна за мафиотските струк- тури, но не знаех , че и банките си служат с такива прийоми .)

В устава на банката е записано, че лихвената политика се определя от управителния орган „ХХ”. Но може управителният орган „ХХ”  да не е  решавал да се повишават лихвите по тези кредити.

И въпреки липсата на такова решение за повишаване на лихвите, то двама от изпъл- нителните  директори  може да да са разпоредили по собствено усмотрение, да се взимат по-високи лихви по тези кредити . Е, тогава, пак именно самите те – двама от изпълнителните директори са преките  извършители на тези деяния, като разпореждат увеличаване на лихвите, без да има необходими предпоставки за това по тези креди- ти .

Вече в исковата молба, аз съм  дал за прокуратурата частното си тълкувателно стано- вище , какво представлява в този случай, колективният орган – управителния орган „ХХ” – при хипотезата, че именно управителният орган „ХХ със свой акт, със свое решение е постановил повишаването на лихвите по тези кредити .

Тълкуванията от частни лица е един позволен способ за изясняване смисъла и съдържанието на един, или друг закон и неведнъж именно аз съм бил този , който съм променял в една или друга насока съдебната практика с такива давани от мен - по повод деяния на други власт-имащи лица - тълкувания на закона, след което те по- еха към подсъдимите скамейки .

А, пък дали след мен съдът ще приеме това тълкуване за правилно, това вече е друг въпрос, но аз искам прокуратурата да го  „поднесе” на съда, така, както аз сега ще го изтълкувам, пък да видим какво ще реши най-накрая ВКС. .

Така,  да започвам : Та, ако този управителен орган „ХХ” е взел такова Незаконно (без правно-валидно основание) решение за повишаване на лихвите по тези кредити, тогава всеки един от членовете на управителният орган „ХХ”, който е гласувал за приемането на това решение (на тези решения) трябва да бъде разследван за евен- туалното му подвеждане под наказателна отговорност , ако е действувал умишлено .

И аз искам от прокуратурата да бъдат разследвани за евентуалното им подвеждане под наказателна отговорност тези лица от  членовете  на управителният орган „ХХ”, на банка „Диамант” АД именно в това им качество, ако именно те  - със свое решение, със свой акт са решили да се повишат лихвите по тези кредити . Защото те именно в това си качество, като членове на този орган, взимат Незаконни, правно-не- валидни решения за повишаване на лихвите по тези кредити .

С, което всъщност, ако са приели УМИШЛЕНО такова решение, те  извършват всички деяния, съвпадащи с изпълнителните деяния на :

 • измамата, самоуправството, общите стопански престъпления , изнудването, и пр. други описани от мен.  И, ако са извършени с евентуален умисъл, умиш- лено или предумишлено от тях, значи те са осъществили множество съста- вомерни деяния (престъпления) .

Ако само един човек, бе взел това решение в качеството си на длъжностно лице, то тъй като то той е само един – тоест – не представлява колективен орган, това лице несъмнено ще носи наказателна отговорност за тези свои деяния  .

Е, ами тогава, ако в качеството си на член на колективен орган, пак извърши същите съставомерни деяния, защо да не носи наказателна отговорност ? Какво като дейс- твуват тези лица във  и като колективен орган на управление ? Това имунитет ли е някакъв ?

 • Та нали, ако, като членове на колективен орган не носят наказателна (и граждан- ска ) отговорност за деянията си – за гласуванията си, за решенията си  в този орган – ТО ТАКА – ВСЯКА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, ЩЕ СИ РЕ- ГИСТРИРА НЯКАКВА ФИРМА – ООД,  АД И ПРОЧИЕ.

Ще се самоназначи, или ще бъде назначена от още по-високопоставени лица -  като членове на управителния орган „ХХ” и прочие други колективни органи на управле- ние, и вече като членове на такива колективни органи – ще започнат да взимат реше- ния да измамят и окрадат по някакви завоалирани начини цели групи граждани, кли- енти и контрагенти на тази тяхна фирма и така фактически , то организираните дей- ци , ще са намерили един „непробиваем щит” за ненаказуемостта си, за недосе- гаемостта им от ръката на закона .

Надали нашият Наказателен кодекс (а и гражданското ни законодателство) има такъв смисъл и значение. Надали такива „имунитети” на извършители на незаконни де- яния, извършители организирани в колективни органи за управление  е искал да даде законодателят .

 • ТА ТОВА БИ БИЛО НАПРАВО СЪВЪРШЕНЕН АБСУРД,  БИХМЕ СЕ ПРЕ- ВЪРНАЛИ В РАЙ НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ОРГАНИЗИРАНИ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ .

Та затова сега, прокуратурата като прочете и жалбата ми срещу тези лица и в случай, че те са приели УМИШЛЕНО такива Незаконни (без правни основания)  решения за повишаване на лихвите по тези кредити, то  искам обвинението срещу членовете на управителният орган „ХХ”,да бъде формулирано и квалифицирано от прокуратура- та така :

Че, ако са действували умишлено, като , ако са знаели , че лихвата по тези кре- дити НЕ може да бъде увеличена

 • преди еврото да е станало национално платежно средство и  преди да се е променил официалният му курс спрямо лева, или преди да повишен Ев- ролибора , или основният лихвен процент на БНБ,

то  тези лица, тези негови членове, всъщност представляват една чудесно орга- низирана престъпна група, действуваща не като едноличен орган за управление, а като колективен орган за управление .

И като организирани в тази такава по форма и вид на съществуване - престъпна група – приемат решения за извършване - и разпореждат извършването на поре- дица, серия, множество престъпления срещу клиентите на банката .”

А, ако пък от протоколите на събранията им се установи, че някое от тези лица не е гласувало за извършването на престъпления, не е решавало да се извършват прес- тъпления и не е разпореждало извършването на престъпления, то това лице трябва да бъде изключено от състава на тази престъпна група .

И в този случай – когато има лица от управителният орган „ХХ”, които не са гласува- ли за извършването на тези престъпления, които с гласуванията си не са давали съг- ласие за извършването на престъпления и с гласуванията си не са извършвали прес- тъпления, то тогава обвинението може да бъде например формулирано  и квалифи- ци рано така :

„Оределен брой лица – от управителния орган „ХХ”,, са образували престъпна група, действуваща в състава на управителния орган „ХХ и с гласуванията си, с действията и / или с бездействията си,

·         бездействия, като не се противопоставят на извършването на престъпления, или бездействия - с които не разпореждат лихвите по тези кредити да бъдат изклю- чени от взетото решение за общо повишаване на лихвите по кредитите отпуснати от банката  

в състава на този орган са извършвали и са разпореждали извършването на описаните от мен деяния  измама, самоуправство, рекет и пр. с цел набавяне на облаги за себе си и причиняване на вреди на клиентите на банката.”

Но засега аз нямам на разположение  решенията, актовете на управителният орган „ХХ”,, (а правителствените „органи за борба с противоправните явления” никак не ме подпомагат, когато става въпрос за банки и банкери) и затова не знам и не мога да знам, кой от тях по какъв начин е гласувал и затова  прокуратурата трябва да установи това .

И сега във връзка и с пълното изясняване на понятия „добросъвестно или недоб- росъвестно” използване на служебното положение, „виновност” или „невиновност”, с действия или бездействие се причинява непозволеното увреждане на огромен брой клиенти на банката, то се налага да цитирам трето по ред решение на ВС , разясня- ващо всичко това .

По някои въпроси по приложението на чл. 49 ЗЗД . Постановление №9 от 28.ХІІ. 1966 г. , Пленум на ВС .

„..Отговорността по чл.49 ЗЗД е за вреди, причинени виновно от лицата, на които е възложено извръшването на работата . Вината се изразява в умишлено или в по непредпазливост (б. а. - значи  и неумишлено) причиняване на вредата . В НЯКОИ СЛУЧАИ СЕ КАСАЕ ЗА

 • НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕ- НАТА РАБОТА,
 • А В ДРУГИ СЛУЧАИ ДО НЕВЗЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО .

Вредите се считат причинени при изпълнение на възложената работа не само,  когато са резултат на действие, но и когато настъпят в резултат на бездействие на лицето, на което е възложена работата . За възложителите бездействието е основание за отговорност за увреждане, когато то се изразява в неизпълнение на задължения, произтичащи от закона, от други правила и от характера на въз- ложената работа .”

И веднага тук, с оглед логическата връзка на изложенията на доводите ми и с на пос- тановеното с това решение, трябва да изложа и съображенията си за вината на едни или други лица, на които банката е възложила изпълнението на работата , които са длъжностни лица по смисъла на НК .

Съгласно чл. 10 (1) от Закона за кредитните институции, то „Банката се управлява и представ- лява съвместно най-малко от две лица, от които поне едно владее български език. Те не могат да възлагат цялостното управление и представителство на банката на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия” това са  изпълнителните й директори !

За лихвените повишение и другите деяния (описани вече по-напред), спрямо креди- тополучатели и ипотекарни длъжници, чрез чието извършване, то ипотекарните длъж -ници и кредитополучателите са били подведени (измамени) да сключат едни противо- речащи на закона, на добрите нрави, и измамнически спрямо кредитополучателите и ипотекарните длъжници договори, и с тези измами , целящи увреждането и на инте- ресите на кредитополучателите и ипотекарните длъжници главни договори (кредит- но-застрахователни договори) и акцесорни договори (договори за ипотека ) и за само- то сътворяване на тези измамнически схеми и алгоритми за бъдещи взимания на по- вече пари от клиентите, отколкото те дължат, за измамата на държавния бюджет, за измамите и на конкуренцията, и за самото сътровяване на тези договори с това им съдържание – то  вина, със действия – сътворяването на тези договори и провежда- нето на действия по въвеждането за ползване на тези , противоречащи  на закона до- говори,  или чрез бездействие - непротивопоставяне, неизпълнение на задължения – да проверят тяхната законосъобразност, преди да ги налагат на пазара, то  вина

 • имат изпълнителните директори на банка „Бисер”АД и изпълнителните директори на застрахователя „Спокоен Живот” АД, които са били такива, заемащи тези длъжностти по време на сключването на тези договори през 2005 г., 2006 и 2007 г., както и всички длъжностни лица, във всички кло- нове на банката, непосредствено склонявали гражданите към сключва- нето на тези договори и сключили с тях тези договори от името на бан- ката .

Но също така вина за продължаване на възползването от привидната сила на те- зи противоречащи на закона договори и увеличаване на причиняваните с тях вреди - имат и изпълнителните директори на правоприемника на банка „Бисер” АД - настоящите двама от изпълнителните директори на банка „Диамант” АД  (някои от тях за отличната си работа като частни банкери вече бяха назначени в пра- вителствени банки) и ето защо :

ПЪРВО:

 • ако са били добросъвестни и не се бездействували в едно направление, а именно, ако са изпълнили най-напред задължението си - дейността на бан- ката, а и техните действия да не противоречат на закона
 • е трябвало да проверят за законосъобразността на заварените от тях до- говори от банка „Бисер” и действията, КОИТО СЕ НАЛАГА ДА ИЗВЪРШ- ВАТ , ИЛИ ДА НЕ ИЗВЪРШВАТ по силата на тези договори .

И щом не са установили тази тяхна противозаконност и ПРОТИВОЗАКОННОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО ТЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ СА ИЗВЪРШИЛИ, ИЛИ НЕ Е ТРЯ- БВАЛО ДА ИЗВЪРШАТ  уж по силата на тези договори, и щом не са установили, че няма, че не са налице в материалната действителност,  изискуемите условия и предпоставки за увеличаването на лихвите по тези кредити, значи :

 • умишлено не са изпълнили това си задължение и имат вина за продължа- ване на вредоносното и противоправното използване на тези договори,

имат вина за :  както казва Върховният съд – ЗА НЕВЗЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИ- ТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО, или за прекратява-  не на увреждането , или за недопускане на увреждането . 

Дори напротив – ВЗИМАТ МЕРКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ ПРИ- ВИДНОТО ИЛИ РЕАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ТЕЗИ ДОГОВОРИ, като прове-  ждат решения за незаконно повишаване на лихвите по тях .

А, ако бяха добросъвестни и изпълняваха задълженията си, първото от всички, които е:

·      ТЯХНИТЕ И НА БАНКАТА ДЕЯНИЯ И ДЕЙНОСТ ДА НЕ СА НЕЗАКО- НОСЪОБРАЗНИ .

Са щяли да установят измамническия – спрямо бюджета поне -  характер на тези договори (то може би те са установили това, но умишлено са продължили да се въз- ползват от съществуването на тези договори с цел облаги за тях самите и за тези, ко- ито са ги избрали на тези постове с чудесни и огромни заплати, с цел облаги и за бан- ката, и за причиняване вреди на кредитополучателите и на ипотекарните длъжници), и са щяли :

 • да установят тяхната незаконосъобразност, измамническите клаузи в тях, и противоречието им със закона , и са щяли да установят, че в материална- та действителност ги няма  изискуемите условия за увеличаването на лих- вите по тези кредити,

и тогава нищо не им е пречило (като едни, ползващи се с доверието на три прави- телства по ред хора), като се стремят да намалят вредите от самото съществува- не на тези договори, да ги обявят за развалени ( договорите за кредит, могат да бъдат обявени за развалени и за това им разваляне изобщо не се изисква съдеб- ния ред ) .

·         или да преговарят с кредитополучателите, как да ги прекратят по взаимно съгласие, и  да преговарят с кредитополучателите и ипотекарните длъжни- ци, как те да бъдат овъзмедени за причинените им вреди и да ги овъзмез- дят от собствените си пари, които са взели в повече, а не от парите на бан- ката, и след като преустановят привидното или реалното действие на тези договори за кредит и договорите за ипотеки, то и да дадат и съгласието на банката за заличаване на всички договорни ипотеки, сключени за обезпе- чаване на вземания по тези бюджето- и всичко живо измамващи договори .

Но те нищо от това не са направили в посока на предотвратяване на увреждане- то, а с радост са направили всичко възможно за увеличаване на увреждането – причиняването на вреди на клиентите на банката и набавяне на облаги за себе си, за лицата,  които са ги избрали на тези високи постове, за подчинените им служители и за самата представлявана от тях банка .

Но тъй, като както вече казах и по-напред, за да не пропусна някое от лицата, на кои- то банката е възложила извършването на работата, и които лица се явяват преки из- вършители на деянията, с които се причиняват вреди на клентите и се набявят обла- ги за банката и нейните длъжностни лица – то за лихвените деяния, повишаването на лихвите без правно основание, и причинените с тези и с другите противоправни деяния – действия или бездействия – вина имат лица от управителния орган „ХХ , тъй като според устава на банката именно този управителен орган „ХХ определя лихвената политика на банката.

И в случай, че има такова решение, акт на този управителния орган „ХХ” за увели- чаване на лихвите, и ако в него изрично е казано, че и лихвите по тези кредити трябва да бъдат увеличени – значи тези лица от управителния орган „ХХ” , които са гласували за такива решения - с действия съпричиняват, съучаствуват, заедно с два- ма от изпълнителните директори – в извършването на всички причинени на жертвите вреди с него, или пък :

·         ако няма в този акт, решение, изрично разпореждане , че по тези кредити лихва- та няма да се увеличава, тоест, ако в този акт не е предвидено , че той не се отнася и не се прилага за лихвите  по тези кредити, то тогава с бездействие от страна на тези лица от членовете на управителния орган „ХХ” е станало съу- частието – в извършването на всички причинени на жертвите вреди с него, и та- ка , разследване с цел евентуалното повдигане на обвинение следва да бъде предприето и срещу тези други членове от управителния орган „ХХ”, освен изпълнителните директори, които са гласували за приемането на посочените ре- шения .

За изследването на въпроса за тяхната евентуална вина е нужно да се знае структу- рата на управление на банката, и нейния устав . Най-напред – то структурата на уп- равление на банката е дадена в самия Закон за кредитните институции , бил в сила вече по време на извършване на описаните деяния – незаконното увеличаване на лихвите по тези кредити  :

 

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (в сила от 01.01.2007 г.)

 

Глава втора. УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКА

Чл. 7  (1) Банката се учредява като акционерно дружество и доколкото в този закон не е предви- дено друго, за нея се прилага Търговският закон.
(2) Минимално необходимият внесен капитал при учредяването на банка е не по-малък от 10 млн. лв.
(3) Вноските срещу записаните акции до минимално необходимия капитал по ал. 2 могат да са само парични.
(4) Банката може да открива повече от един клон в отделно населено място, включително в населеното място, където е седалището й.
(5) Вписаните в търговския регистър седалище и адрес на управление на банката трябва да съвпадат с мястото, където се извършва реално управлението й, и да се намират в държавата, където банката дей- ствително упражнява дейността си.

 

Чл. 9 Уставът на банката трябва да съдържа освен данните, предвидени в Търговския закон, и данни за сделките, които тя ще извършва, пълномощията за подписване и представляване на банката, как- то и данни за начина, по който ще се извършва вътрешният контрол на банката.

 

Чл. 10  (1) Банката се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, от които поне едно владее български език. Те не могат да възлагат цялостното управление и представителство на банката на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да управляват банката, като присъстват лично на адреса й на управле- ние.
(3) Юридическо лице не може да бъде член на управителен съвет или на съвет на директорите на бан- ката.

Съгласно закона за кредитни институции, който препраща към разпоредбите на Тър- говския закон - касаещи акционерните дружества – тази банка  има следната ...”ХХ” система на управление, което облекчава задачата за евентуалното ангажиране на наказателната и съответно, и на гражданската отговорност на длъжностните й лица !

 

Тази й система за управление се състои от управителния орган „ХХ” , в чийто със- тав са и тези - най-малко две лица – които управляват и представляват банката.

 

По-специално, тази банка се представлява и управлява от най-малко три лица, което е видно от състава и структурата на управителния орган „ХХ” , и  ето го поименно този  :

Управителен орган „ХХ                             

1.      ХХХ, председател на управителния орган „ХХ

2.      ХХХ, заместник-председател на на управителния орган „ХХ

3.      ХХХ, изпълнителен директор и член на управителния орган „ХХ

4.      ХХХ, изпълнителен директор и и член на управителния орган „ХХ

5.      ХХХ, изпълнителен директор и член  на управителния орган „ХХ

6.      ХХХ, член на управителния орган „ХХ”

7.      ХХХ, член на управителния орган „ХХ”

8.      ХХХ, член на управителния орган „ХХ”

9.      ХХХ, член на управителния орган „ХХ”

10.   ХХХ, член на управителния орган „ХХ”

11.  ХХХ ,член на управителния орган „ХХ”

Та всички от тези високопоставени лица, които са гласували за приемането на посо- чените решения за увеличаване на лихвите по кредитити отпуснати с упоменати бюд- жето-изманически – противоречащи на закона - договори, трябва да бъдат акуратно разследвани за евентуалното им подвеждане под наказателна отговорност за деяни- ята им , за действията им , ако са приели такива решения за увеличаване на лихвите по тези  кредити, или за бездействията си, ако са приели такива общи решения за по- вишаването на лихвите , но с тях и в тях не са упоменали, че

 •  увеличаването на лихвите не се отнася за кредитити отпуснати по силата на разглежданите бюджето-измам- нически, противоречащи на закона договори ,

и така с действия са извършили всички тези силно вредоносни деяния, или с бездейс- твия не са предотвратили извършването на всички тези силно вредоносни деяния, защото, заради това евентуално бездействие – е прието решение за повишаване на лихвите и по тези кредити,  за което по- вишение обаче ГИ  НЯМА НАЛИЦЕ  „ТЕЗИ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА (ДОГОВОРА) УСЛОВИЯ” – само , при чието наличие,  лихвите по тези кредити могат да бъдат повишавани .

Та е видно най-напред , че тази банка се представлява и управлява от три лица,  а именно от :

1.      ХХХ, изпълнителен директор и член на „ХХ”

2.      ХХХ, изпълнителен директор и член на „ХХ”

3.      ХХХ, изпълнителен директор и член на „ХХ”

Две от тези три лица, чрез своето управление представляват банката и ангажират от- говорността на банката пред трети лица, и щом като те я представляват,  управляват и ангажират, то безспорно те трябва да бъдат акуратно разследвани за евентуалното им подвеждане под наказателна отговорност за  - деянията (действията и /или без- действията им) , които са довели до взимане на Незаконно (без наличието на правни основания за това) по-висока лихва от кредитополучателите по тези кре- дити .

Именно с техните управляващи и изпълнително-разпоредителни действия (актове) банката незаконно е започнала да изисква и събира от жертвите си – по-високи от договорираните лихви . Без управляващо-разпоредителните действия (актове) на две от тези три лица, това не може да стане !

Ако по някакво невероятно стечечение на обстоятелствата това е станало без тяхни актове, ТО ТАЗИ БАНКА ВЕДНАГА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАТВОРЕНА, И ДА Й БЪДЕ ОТНЕТ ЛИЦЕНЗА, щом като разпореждания за взимане на увеличени лихви се изда- ват не от лицата посочени в търговския регистър като нейни изпълнителни директори и щом като се управлява не от лицата посочени в търговския регистър като нейни изпълнителни директори .

·      ЗНАЧИ ТЯ - при такова допускане - ПО НЕИЗВЕСТЕН МИ НАЧИН Е ОВЛАДЯНА ОТ НЕИЗВЕСТНИ СУБЕКТИ (НАЙ-ВЕРОЯТНО ОТ НЯКАК ВИ СВРЪХ-СПОСОБНИ ОРГАНИЗИРАНИ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ) , КОИ- ТО ПОД ПРИКРИТИЕ ДЕЙСТВУВАТ ОТ ИМЕТО НА ИЗВЕСТНИТЕ НИ НЕЙНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ И ОТ ИМЕТО НА ИЗВЕСТНИ- ТЕ НИ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ Й ОРГАНИ.

Но, ако банката не е завладяна от неидентифицирани субекти, то в такъв случай две от  тези три лица, двама от тримата й изпълнителни директори  – безспорно тряб- ва да бъдат задълбочено и акуратно разследвани за евентуалното им привлечане към осъществяване на наказателната им отговорност, ако са действували или бездейству- вали умишлено, а не просто ей така, по една чиста случайност се е стигнало до тези така тежки, вредни последици за посочените жертви на банката, които пък едновре- менно с това предствляват такива приятни облаги да всички длъжностни лица от тази банка.

И тъй като с тези им деяния са причинени огромни по значението си вредни последици за огромен брой хора, което е квалифициращ признак на множество престъпления по НК, те би следвало да отговарят по най-тежките им състави , ако при разследването не се установи, че всичко описано е станало напълно случайно и без никакъв умисъл за облагодетелствуване и придобиване на неследващите се за длъжностните лица от банката имотни облаги .

И тъй като ще трябва да бъдат разгледани правните и фактичеките обстоятелства за търсене на наказателна , а и на  гражданската им отговорност в едни колективни искове за заплащане на обезщетения за непозволено увреждане и от другите членове на  управителния орган „ХХ”, които са извършили с действия или бездей- ствия описаните по-горе вредоносни деяния,  тоест – от лица действуващи в колекти- вен орган на управление , то

 • за да се избягнат евентуални опити за оневиняване от тяхна страна и от страна на огромните им екипи високо-платени банкови юристи, за чиято издръжка оти- ва една немалка част от повишените лихви,

 • тук трябва да бъде даден отговор на въпроса – „ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ТЪРСИ  НАЗАТЕЛНА ОТГОВОР- НОСТ И СЪОТВЕТНО ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЛИЦА, ДЕЙСТВУВАЩИ В КОЛЕКТИВЕН ОРГАН ?”

(Въпросът за гражданската им отговорност  при действие в колективен орган е много важен за следващия, подготвен им от мен грандиозен процес, който към датата на пускането на пазара на тази книга вече тръгна .

И с „писъци и вопли”, с нови лъжи и измами банкерските юристи искат неговото спиране, с което целят изтичане на абсолютната давност за тези деяния .

·         БАНКА ИСКА СПИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ СРЕЩУ НЕЯ !!! ЧУДО НЕВИЖДАНО !!! Досега жертвите на банките искаха банките да спрат делата си срещу тях, сега стана обратното.

Така е ! НИЕ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЪЮЗ НА АНТИБАНДИСКИТЕ СИЛИ ИМАМЕ ПОДАВЛЯВАЩО ПРЕВЪЗХОДСТВО ПО СПОСОБНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ.  И стига правителствата да не взимат страната на банките и банкерите в тези спорове, те нямат никакъв шанс пред нас .

В моята огромна, антибандитска практика съм намерил, селектирал и подредил съ- ответните тълкувателни решения на ВКС по тези казуси и затова най-напред, сега ще ги изложа тук, за изяснение на теорията, подкрепена със съдебната практика и после вече пак ще се върна към въпроса за евентуалното търсене на конкретната наказател- на и гражданска отговорност на всички членове на  управителния орган „ХХ”, та парите за обезщетенията на жертвите да бъдат взети не от банковите резерви, които всъщност пак са нашите пари – на спестителите, а да бъдат взети  от личните пари и имущества на виновните - от тази банка  - длъжностни лица . !

Най-напред – пак за тези, трима изпълнителни директори, които представляват и уп- равляват банката и ангажират отговорноста й пред трети лица , за да не се правят опити и те да бъдат оправдавани , ето какво казва ВКС за тях :

Точка 3., изр. 3 – Постановление на ВС- 2 / 80 г. :

„ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОНЕВИНЯВА С ОБСТОЯТЕЛСТВО- ТО, ЧЕ И ДРУГИ ЛИЦА СА ЗНАЕЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ДЕЯНИЕ, ЧЕ Е ПОЛУЧИ- ЛО И СЪГЛАСИЕТО И НА ДРУГИ ЛИЦА ОТ УЧРЕЖДЕНИЕТО, ПРЕДПРИЯТИЕТО ОРГАНИЗАЦИЯТА” . Такива възражения са основателни само в случаите , когато е осъ- ществено в изпълнение на неправомерна заповед, издадена по установения ред , АКО ТЯ НЕ НАЛАГА ОЧЕВИДНО ЗА ДЕЕЦА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !

Значи :

·         Дали и другите лица от управителния орган „ХХ” са знаели за увечичаването на лихвите или не, дали те са си дали своето съгласие за това увеличаване или не, то тези трима изпълнителни директори не могат да се оправдават с това знание или незнание, съгласие или липса на съгласие от страна на другите членове на управителния орган „ХХ” - за увеличаване на лихвите по тези кредити .

·         И второ : то, пък на тези трима изпълнителни директори никой не може да им издава заповеди какво да правят и какво не. Те са тези, които издават запо- веди до по-долустоящите от  тях лица .

·         И трето: ако, пък дори под някаква форма им е била издадена такава заповед, акт на управителния орган „ХХ”, който те трябва да изпълнят, то тъй като ед- на такава заповед, акт – за повишаване на лихвите по тези договори налага ОЧЕВИДНИ ЗА ДЕЕЦА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ , очевидни са, защото вдигането на лихвите без правно  основание е очевидно престъпление, то тя не подлежи на изпълнение , защото им налага извършването на очевидно за тях престълнение !

·         Още повече , че пък и решенията на този управителен орган „ХХ” СЪВСЕМ не са заповеди за тези трима изпълнителни директори . Тези изпълнителни директори са такива специфични и самостоятелни органи – длъжностни лица, че на тях никой не може да им издава заповеди, с които да  бъдат задължавани да извършват едно или друго действие .

Така, че те в никакъв случай не могат да се измъкват от наказателна и гражданска от- говорност, под какъвто и да е било предлог . А,  ако пък кажат, че не са знаели закони или не били разбирали добре тези договори, то незнанието на закона – не е, и не може да бъде оправдание,  иначе само лица  с дипломи за юристи – ще носят наказателна и гражданска отговорност.

А, ако пък кажат, че не са знаели за тези договори, пак не е оправдание – длъжни са да ги знаят ! Щом не ги знаят, защо и как тогава вдигат лихвите по тях, по тези неизвестни им договори ?

Тогава не изпълняват служебните си задължения и принципите на добросъвестността, които им задължения и писани правни норми налагат – да се запознаят с тях, с тези договори  – преди да вдигнат лихвите по тях !

Сега преминавам към разглеждане на въпроса за евентуалната  назателно-правна и следващата се от нея, или и без нея - гражданската отгворност на другите членове на управителния орган „ХХ” на тази банка, които не са изпълнителни директори на бан- ката .

Най-напред ще докажа, че те са длъжностни лица по смисъла на НК, независимо, че са членове на  колективен орган. И като докажа , че те са длъжностни лица, е ясно, че те носят и гражданска и наказателна отговорност за деянията си, ако с тях извършват престъпления ! За целта ще използам едно тълкувателно решение на ВС, в което ясно и подробно е описано, кои субекти имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния Кодекс  . А това е ТР – 73-74 г.  – ОСНК

Всички те са длъжностни лица по смисъла на чл. 93  , т.1, буква „б” НК .  Започвам с цитата на това тълкувателно решение :

Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този кодекс в следния смисъл:

1. " Длъжностно лице" е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно :

б) РЪКОВОДНА РАБОТА ИЛИ РАБОТА, СВЪРЗАНА С ПАЗЕНЕ ИЛИ УПРАВ- ЛЕНИЕ НА ЧУЖДО ИМУЩЕСТВО В държавно предприятие, кооперация, обществе- на организация, ДРУГО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ...” (Тази банка е юридическо лице . )

В т. I  на споменатото решение се казва :

„Законът изисква изпълнението на службата или работата да е възложено на длъжностно лице. Изпълнението на тези задачи или функции може да бъде със зап- лата или безплатно , временно или постоянно. Възлагането на тези задачи или функ- ции може да бъде със заплата или безплатно, временно или постоянно. ВЪЗЛАГАНЕ- ТО обаче трябва да бъде извършено съгласно установения или допустим закон, пра- вилник, устав, наредба  и др. ред . Възлагането може да бъде с назначение, С ИЗБОР, с трудов договор ... 

ТРУДОВОТО възнаграждение не е необходим елемент от понятието длъжнос- тно лице .. Длъжностните лица по смисъла на закона са и гражданите, привлечени на работа на обществени начала в управлението на държавата, в стопанския и общест- вения апарат ...

Не и необходимо лицето да изпълнява службата или работата ТРАЙНО – НЕП- РЕКЪСНАТО . То е длъжностно лице и когато временно или периодично изпълнява същите, щом са налице и другите условия на дадена категория длъжностно лице. Сле- дователно в чл. 93 НК е дадено определението на длъжностно лице , което важи, както , когато , то е посочено от закона като субект на престъплението, така и ко- гато е обект на посегателството .”

Видно е, че и председателят на управителения орган „ХХ” и неговият заместник , и всички останали членове на този управителен орган „ХХ” отговорят на опре- делението за длъжностно лице .

 - Изпълнението на СЛУЖБАТА И РАБОТАТА ИМ СА ИМ ВЪЗЛОЖЕНИ ;

-  Изпълнението на тези задачи и функции те ги извършват срещу възнаг- раждение определено им от устава и общото събрание на акционерите на бан- ката . Макар, че за длъжностното им качество е без значение дали изпълнението на задачите и функциите е заплатено или не. Също така е без значение дали те ги изпъл -няват временно или  постоянно .

- ВЪЗЛАГАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО СЪГЛАСНО УСТАНОВЕНИЯ ЗАКОН :

- Закона за Кредитните Институции - Чл. 7   (1) Банката се учредява като акционерно дружество и доколкото в този закон не е предвидено друго, за нея се прилага Търговският закон., След тази бланкетна разпоредба следва и самият Търговски закон :

Раздел IX. ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Видове органи

Чл. 219 (1) Органи на акционерното дружество са:

1. общо събрание на акционерите;

2. съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет и упра- вителен съвет (двустепенна система).

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 235  (1) Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно, освен ако уставът предвижда друго.

(2) Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да пред- ставляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограничения на представителната власт на съвета на директорите, на управителния съвет и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по от- ношение на трети лица.

Права и задължения

Чл. 237 

(1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функции- те си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

И ТРЕТО : възлагането е извършено и  по силата на Устава на Банката, чл. БО, ал.А и ал. Б ,  и чл. БЖ от Устава на Банката . Ето ги тук тези разпоредби от Устава на Банката :

Чл. БО . (А) Свободните места в УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН „ХХ” се попълват в съответствие с установените в настоящия Устав изисквания за избор на УПРАВИ- ТЕЛНИЯ ОРГАН „ХХ” .

(Б) Членовете на управителния орган „ХХ” имат еднави права и задъл- жения в съответния съвет, независимо от :

1. вътрешното разпределение на фунциите между тях ;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представител- ство на Изпълнителните директори ;

 

А, ето и част от правата и  задълженията на този Управителен Орган „ХХ” , произтичащи от същия този Устав на Банката :

 

Чл. БЖ . (А) Членовете на Управителния Орган „ХХ” СА ДЛЪЖНИ при из- пълнение на задълженията СИ ДА ПОСТАВЯТ ИНТЕРЕСИТЕ на Банката и на НЕЙНИТЕ КЛИЕНТИ над своите собствени интереси .

 

Чл. ББ. (А) УПРАВИТЕЛНИЯТ ОРГАН „ХХ” :

1. определя общите насоки в дейността на Банката в кредитната, ЛИХВЕНА- ТА и счетоводната политика ;

- И, така възлагането на задачите и функциите на членовете на управителния орган „ХХ” в случая е станало с  ИЗБОР . 

Сега пак преминавам към разглеждане на ТР – 73-74 г. – ОСНК .

В т. II , буква „б”  в това ТР – 73-74 г. – ОСНК е пояснено още :

„ б) РЪКОВОДНА работа  е тази работа, която се изразява в стопанско-разпо- редителна, организационно-ръководна, или организационно-възпитателна дейност. По своето предназначение такава работа обикновено ангажира волята на повече лица било при отправяне на задачите, било при изпълнението им . ДЛЪЖНОСТНОТО КАЧЕСТВО НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ЗАЕМА РЪКОВОДНА РАБОТА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОО, ЧЕ В НЯКОИ СЛУЧАИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ТО ДЕЙСТВУВА В КОЛЕКТИВЕН ОРГАН .

ТОВА Е : ДЪЛГО, НО  ЯСНО И ТОЧНО !

Или от всичко разгледано до тук е безспорнно ясно и видно, че всички членове на уп- равителния орган „ХХ” са длъжностни лица, които са на ръководна работа, свър- зана с пазене или управление на чуждо имущество в юридическо лице ...” (Тази банка е юридическо лице), възлагането на които им функции и задължения е станало с ИЗБОР .

Така, че по отношение и на останалите членове на управителния орган „ХХ”, които не са изпълнителни директори на банката – също трябва да се проведе пълно и ща- телно разследване за евентуално търсене на наказателната и гражданската им от- говорност за това деяние – незаконното повишаване на лихвите и незаконнното им взимане в по-голям размер от договорения такъв от жертвите на банката по тези до- говори, ако те са приемали такива решения за увеличаване на лихвите по тези кре- дити .  Или пък са приемали решения за общо повишаване на лихвите по кредитите раздадени от банката, без да са упоменали , че тези общо-лихвени повишения НЕ СЕ ОТНАСЯТ за лихвите по заемите раздадени с тези специални, бюджето-измамни- чески договори .

Те, тези членове на управителния орган „ХХ”, те са тези длъжностни лица,  които съгласно устава на банката , взимат решението за повишаването на лихвите и по те- зи договори , ето го това им правомощие произтичащо от Устава на банката :

„Чл. ББ. (А) Управителният Орган „ХХ”   :

1. определя общите насоки в дейността на Банката в кредитната, ЛИХВЕНАТА и сче- товодната политика ; „

Така, че и на тези лица от управителния орган „ХХ”, които евентуално са приемали споменатите по-напред решения въз основа, на които е станало повишаването на лих- вите по тези бюджетно-измамнически договори за кредит, в едни евентуални след- ващите процеси - трябва да им бъде повдигнато същото обвинение и също трябва да им бъде предявен граждански иск за обезщетяване на вреди от непозволено увреж- дане, което следва да бъде повдигнато най-малко на двама от изпълнителните дирек- тори, а именно обвинения за всички възможни наказуеми деяния, защото не са има- ли никакви фактически и правни основания да повишават лихвата по тези договори , а за предявяването на колективните граждански искове срещу тях е без значение умишлено или неумишлено са действували и / или бездействували .

И тъй като с тези им деяния са причинени огромни по значението си вредни последици за огромен брой хора, което е квалифициращ признак на всички възможни състави от НК , по които от тези длъжностни банкови лица може да се търси наказателна отговорност,  то те би следвало да отговарят по най-тежките им състави, ако са действували умишлено .

А, ако пък по някакъв начин, високоплатените им юридическите им екипи (за чиято издръжка отива една немалка част от повишените лихви) успеят да докажат, че те лично не са действували умишлено с цел измама, самоуправство, изнуд- ване, и пр., така , че да не отговарят по съставите на измамата, самоуправство- то, изнудването, то може да бъда направен опит наказателната отговорност от тях да бъде бъде потърсена по чл. 285 НК и за общите стопански престъплeния по чл.219 НК .

 

 Чл. 285   Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.

Та, ако , членовете на управителния орган „ХХ”  искат да се оправдават, че само из- пълнителните директори носят отговорността за тези деяния, че те на своя глава били вдигнали и събирали по-висока лихва, то тогава, би им прилягало именно об винението по чл. 285 НК и за общите стопански престъпления - допуснали са тези изпълнителни директори да увеличават и събират по-високи от договорираните лихви, а тези члено- ве на управителния орган „ХХ” могат по всяко време да сменят тези изпълнителни директори и да сложат на тяхно място такива, които няма да вди- гат и събират по-ви- со ки от договорираните лихви,  и щом не са ги сменили, значи съзнателно са допус- нали тези изпълнителни директори да извършат тези вредоносно-съставомерни дея- ния и в случай на евентуални такива оправдание , то за този случай би им прилягало обвинение именно по чл.285 от НК  и обвинение за съучастие в престъпления по чл.219 НК и  209 НК (измамата, че се дължат по-високи лихви) .

А за гражданската им отговорност в случая, служи решението на Върховния съд, че вредите може да бъдат причинени и с бездействие, и те са бездействували , като не са се противопоставили на деянията на изпълнителните директори . Бездействували са членовете на управителния орган „ХХ” и така НЕ са направили нищо на намаля- ване на вредите .

 

Та, ако след разследването установите, че всичко описано не е плод на неле- па случайност, им повдигнете обвинение по всички предложени Ви от мен текстове от Наказателния Кодекс-за данъчи престъпления, за измама, самоуправство, изнуд- ване, общостопански престъпления и допустителство,  пък съдът да решава по кой член следва да отговарят

А може да отговарят едновременно и по всички, за извършването в идеална съвкуп- ност и на всички състовомерни деяния.  


Лицата от  Управителния орган „ХХ” съучаствуват в незаконното повишаване на лихвите (съучаствуват в "сътворяването" на  измамите , че се дължат по-високи лихви), а после продължават и с деянията си по чл. 219 НК - съучаствуват на  изпъл- нителните директори да събират (крадат) тези незаконно, по-високи лихви от жерт- вите на банката  по тези договори , с което подкоповат кредита на доверие в банката

И тъй като ВКС  е решил че престъпленията по служба не се отнасят за длъжностни лица в организации с частен капитал , то за допустителство по чл.285 НК, тези лица не могат да отговарят, и затова ще трябва да отговарят като съучастници в другите противоправни деяния, ако са действували или бездействували умишлено, а за об- що- стопанските престъпления по чл. 219 НК , дори и да се действували неу- мишлено пак ще трябва да отговарят, ако тези деяния са извършени от субектив- на и обективна страна, а не само плод на моите „фантазии” .

·         А , за да проверим дали са плод на моите „фантазии” аз предлагам да направим следния публичен следствен експеримент  :

·         С пускането в оборот на тази книга, ще разглася публично кои са тези бан- ки , за да видим какво ще се случи .

Спадне ли доверието на клиентите в тях – значи с тези свои противо-правни деяния, то длъжностните банкерски лица са подкопали сериозно кредита на доверие в банките им и следва да понесат наказателната отговорност по този текст на чл.219 от НК . 

Не спадне ли кредитът на доверие, повиши ли се притокът на клиенти,  значи няма да отговарят за престъпление по чл. 219 НК , тъй като с тези свои деяния са повиши- ли кредита на доверие в банките им и в такъв случай би трябвало да ми платят крупни суми за рекламата, която ще им направя, благодарение, на която ще се уве- личи притокът на клиенти към банките им .

А има ли още длъжности лица от тази банка, които следва да бъдат евентуално привлечени към осъществяване на наказателната отговорност за незаконното повишаване и незаконното взимане на по-високи лихви  от жертвите на банката по тези бюджетно –измамнически договори ?

Ами като се четат законите и банковия устав, е видно, че има още една категория такива длъжностни лица от тази банка,  които също следва да бъдат разследвани за евентуалното повдигане на обвинения за това незаконно повишаване на лихвите, и за сътворяването и продължаването на използването на тези измамнически – проти- воречащи на закона  договори за кредит

И тази категория, тези длъжностни са от така наречената им служба за вътрешен контрол .  Ето какви задължения са вменени на тази служба, респективно на длъж- ностните лица от тази служба :

Устав на банката :

Разел „ДА”Вътрешен контрол

„Чл. ВЭ. (А) Управителният Орган „ХХ” осъществява общ вътрешен кон- трол в Банката и определя организационните структури на специализираната служ- ба за вътрешен контрол, нейния числен състав, професионална квалификация и дру- гите изисквания към инспекторите по вътрешен контрол с оглед на разумните потре- бности на контрола и в рамките на бюджета, определен от Управителния Орган „ХХ”.

Значи още веднъж е видно, че освен лицата от другите служби, то отново и  целият Управителен Орган „ХХ”  носи отговорност за вътрешния конрол в банката, щом като на него му е възложена тази функция – да осъществява общ вътрешен контрол .

Чл. ВА. (А) Специализираният вътрешен контрол на Банката се осъществява от специализирана служба за вътрешен контрол, чието ръководство се избира и ос- вобождава от Общото събрание на акционерите по предложение на Управителния Орган „ХХ”  .

Чл. ВБ. (А) Специализираната служба за вътрешен контрол извършва дейността си с щатни банкови служители – инспектори по контрола . ...

(2) Специализираната  служба за вътрешен контрол извършва незави- сима оценъчна дейност за ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА („б.а.  значи, измамата на бюджета е най-законосъобразната дейност в България”) и съот- вествието с вътрешните нормативни актове на извършваните банкови сделки и свър- заните с тях операции, като имат задача да проверяват :

1. реално съществуване на активите и наличието на ефикасна защита срещу загуби, използване в неефективни направления, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТ-РЕБИ ;  .........           

9.  ТОЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ и поетите от Банката за- дължения.” ( Б.а. видно е колко супер точно е изпълнила банката договорите и за- дължението си , че не може да променя лихвите по тези договори , ако не са настъпи- ли по-напред посочените събития.)

Е, КЪДЕ И КАКВО Е ПРАВИЛА ТАЗИ СЛУЖБА , ТА НЕ Е ЗАЩИТИЛА КЛИ- ЕНТИТЕ на банката ОТ ТЕЗИ ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ СПРЯМО ТЯХ извър- шени с това незаконно увеличаване на лихвите по тези договори и изобщо с пускането на пазара на този ПРОТИВОЗАКОНЕН банков продукт ?

КЪДЕ И КАКВО Е ПРАВИЛА ТАЗИ СЛУЖБА, та не е следяла за точното изпълнение на тези договори от страна на Банката, при което им точно изпъл- нение тя няма право да вдига лихвите по тези договори ? И няма право въоб- ще да продължава да използва тези противоречащи на закона бюджето-измам- нически договори .

Видно е, че тези длъжностни лица пък не са изпълнили възложените им функции, ЗА КОЕТО НЕИЗПЪЛЕНИЕ И ТЕ СА ИМАЛИ МОГЪЩИ МОТИВИ за това – повече пари за банката, повече пари за самите тях и т.н. . 

И така , че и тези личности трябва да се разследват за евентуалното предявяване на обвинение за съучастие във всички противозаконни деяния, довели  да причиня- ването на всичките тези вреди  на бюджета и всички тези вреди на жертвите на бан- ката, вреди причинени с данъчни престъпления, измама, самоуправството, изнудва- не, общите стопански престъпления

Мисля, че до тук с така изяснената от мен фактическа обстановка и вътрешно-нор-мативните актове на банката  и разгледаните тълкуватели и обикновени решение на ВКС може да се направят следните изводи :

Ясно е, тези лица не носят наказателна отговорност по чл. 282 НК „Престъпления по служба” тъй като според цитирането решение на № 235 от 10.12.2003 г. по На- казателно дело №73 /2003 г. Трето наказателно отделение на ВКС – отговорност по него носят само длъжностни лица, работещи в органи на власт, или които самите те представляват такива органи на власт по смисъла на закона – като министри, кме- тове,  областни управители, председатели на общински съвети,  полицаи, и прочие други лица, заемащи държавни и / или общински служби .

Тогава трябва да проверим дали, освен  за съучастие в извършването на  данъчни престъпления не може да бъдат разследвани и за евентуалното осъщестяване на тяхната наказателна отговорност и по други състави на НК, защото е все така вид- но, че с описаните им деяния са причинили тежки  имуществени вреди на ог- ромен брой граждани, като едновременно с това са набавяли за себе си и за „дру- гиму” неполагащи им се облаги, и едновременно с това – с тези свои деяния много сериозно, много тежко са подкопали кредита на доверие в банката , който е основ- ният й капитал .

Начинът, по който си причинили тези огромни имуществени – недвижимо-имотни и парични вредни последици  на потърпевшите клиенти на банката им напълно съвпа- да  с изпълнителното деяния на престъплението „Измама”.

Преди да пристъпя към аргументирането на това ми мнение, то нека първо в харак- терния ми - тотален „противо-банков” - стил да изясня от чисто теоретична , а и от практическа гледна точка (чрез съдебната практика ) – как стоят в тези случаи въп- росите, подлежащи на изяснение, когато с едно деяние или с повече от едно деяния са извършени повече от едно престъпление .

В описания случай, ако можеше да отговарят за престъпления по чл.282 НК, то освен с „превишаване на властта и правата” с цел набавяне на блага за извършителите и причиняване вреди на жертвите, то набавянето на благата за извършителите и при- чиняването на вредите на клетите жертви, се осъществява по един особен начин,

 • който напълно съвпада с изпълнителното деяния на престъплението „изма- ма”, поради , което, ако престъплението по чл.282, ал.3 НК с наказание от три до десет години лишаване от свобода, бе по-тежко наказуемо от престъп- лението „измама”, би погълнало престъплението измама по чл.211 НК .

Но наказането за престъплението „измама” чо чл.211 НК – е лишавана от свобода от три до десет години и КОНФИСКУВАНЕ ДО ЕДНА ВТОРА ОТ ИМУЩЕСТВО- ТО НА ВИНОВНИТЕ ! 

(Аз да бях законодател, бих предвидил конфискуване на цялото им имущество, за да не остане нищо като облага за тях от извършването на такива деяния . А при това положение всеки има стимул да извършва измами, защото съдът може да конфиску- ва само една втора от придобитити с измами имущества, и другата една втора ПАК си остава на разположение на самите закононарушители, на техните съпруги, съп- рузи , деца и т.н.,  които вледствие на тези придобити с измами имущества пари , ценности и пр.  ПАК СА ПО-ДОБРЕ ОТ ЖЕРТВИТЕ НА ТЕЗИ ДЕЯНИЯ, КОИТО СЛЕД ОГ-РАБВАНЕТО ИМ УМИРАТ ОТ ГЛАД И СЕ САМОУБИВАТ ОТ ОТЧАЯНИЕ . )

 • Или в случая, срокът за лишаването от свобода и по двата състава – чл. 282, ал. 3 НК и чл. 211 НК е еднакъв – от три до десет години затвор , но за „изма- мата” се предвижда още и КОНФИСКУВАНЕ ДО ЕДНА ВТОРА ОТ ИМУ- ЩЕСТВОТО НА ВИНОВНИТЕ .  Така, че за измамата наказанието е по-тежко, отколкото е наказанието предвидено само за престъпления по служба .

И за в случая дори и да не беше това решение на ВКС, което забранява от лица, кои- то не са органи на власт или не работят във властнически органи , да се търси нака- зателна отговорност по чл. 282 НК, то

 •  като се приложи правилото, че специалните състави изключват приложението на общите, то така пак стигаме до извода (и без да използваме решения на ВКС),

 • че ако тези лица са действували  умишлено, тъй като способите и начините, по които набавят облаги за себе си  и причиняват вреди на клиентите на банката напълно съвпадат с изпълнителното деяние на престъплението „измама”, то в такъв случай би следвало да носят отговорност по текствовете на „Изма- мата”, а не по текста за престъплението по служба – чл.282 НК .

ТАКА ,ЧЕ ТУК, ПРИ НАПРАВАТА НА ТОЗИ ЛОГИЧЕН ИЗВОД, ЖЕРТВИТЕ НА БАНКАТА МОГАТ ДА СИ ОТДЪХНАТ.  ЗАЩОТО :

 • АКО ТЕЗИ БАНКОВИ ДЛЪЖНОСТНИ  ЛИЦА СА ДЕЙСТВУВАЛИ УМИШЛЕ- НО, ВСЕ ПАК ИМА ТАКЪВ ТЕКСТ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС , ПОД ЧИЙ- ТО СЪСТАВ МОГАТ ДА СЕ ПОДВЕДАТ ТЕХНИТЕ ДЕЯНИЯ .

И понеже има многовариантост на възможните преценки от страна на съда – какви наказания следва да им бъдат наложени, и не може предварително да гадая какви наказания ще им наложи съдът, то нека аз си разгледам и обоснова, защо според мен, ако банкерите са действували умишлено, те са извършили и престъплението „измама в особено големи размери, пък съдът да си  решава, как да ги накаже, в случай, че им повдигнете обвинение.

И нека тук за по-добра нагледност отново припомня, визиращите „измамата” текстове от НК .

Раздел IV. Измама

 

Чл. 209    (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода до шест години.

 

(2) Който със същата цел използва заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до три години.

 

Чл. 210    (1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години:

2.  ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното из- вършване;

3. ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на негова- та длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валу- та в наличност;

4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;

5. ако причинената вреда е в големи размери.

(2) В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имущест- вото на виновния.

 

Чл. 211    Когато измамата по чл. 209, ал. 1 и 2 и по 210 е в особено големи размери, пред- ставляваща особено тежък случай или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години. Съдът може да постанови конфискация до една втора от иму- ществото на виновния .

 

А, за да не могат пък високоплатените им юридически екипи (за чиято именно изд- ръжка нека не забравяме, че отива една немалка част от противо-правно повишени- те лихви) ,

 

·         непрекъснато мислещи, какви нови и нови клопки на жертвите си да направят - я витиевати (неразбираеми) формулировки да използват, даващи им по-късно възможност за пълен произволя с по-ситен шрифт да напишат в договорите заробващи клаузи , всички които деяния сами по себе си пред- ставляват опити за измами (а опитити за престъпнения също се наказват според НК, които опити за измами кой знае защо никой от така наречените пра- вителствени антибандитски служби вече години наред не желае да разследва и предава за повдигане на обвинения от страна на прокуратурата), а ако пък при тези опити за измами (със и чрез изполването на дребните шрифтове) бан- керите са успявали  да постигнат желаното от тях – значи вече са из- вър шили не само опити за измами, ами са извършили и самите измами .

 

използващи бруталната действителност в България, и честото стъписване на съди- лищата – пред такива богати и с огромни възможности дейци – да се опитват да ги отърват  и измъкват от обвиненията в „измама”,  да не вземат да се пробват нап- ример, с оправдания, че „имотната облага” и „имотната вреда” – са понятия , касае- щи само недвижими имоти и вещни права върху такива, то най-напред -за предотвра- тяването на такива помисли - веднага ще си послужа с тълкувателната практика ва ВКС по тези отвратителни престъпления . 

 

ТР №34 / 1979 г. – ОСНК .

„Не е спорно в теорията и съдебната практиката, ЧЕ ПРЕДМЕТ НА ОБИК- НОВЕННАТА ИЗМАМА ПО ЧЛ.209 НК – МОГАТ ДА БЪДАТ КАКТО ПАРИ, ВЕЩИ И ДРУГИ ЦЕННОСТИ, така и недвижими имоти или други имуществени права . „

Така, че каквито и по вид имотни облаги - пари, по-високи заплати, бонуси, премии ,други ценности, ипотекирани в полза на банката им недвижими имо- ти и пр. -  да са целяли и да си набавят и да продължават да си набавят тези длъж- ностни лица, с осъщественото от обективна страна изпълнително деяния на прес- тъплението измама – незаконно повишаване и незаконното прибиране на по-висока лихва, и използването на противоречащи на закона бюджето-измамнически договори, то все попадат по ударите на този текст (деянията им все се подвеждат под състава на този текст, ако са ги извършили умишлено) защото   :

1.      съставомерната цел на тези лица е да набавят за себе си имотни облаги - па- ри, по-високи заплати, бонуси, премии ,други ценности, както да наба- вят имотни облаги и / или за други (за техните началници и подчине- ни ), за самата управляваната и  използвана за личното им обогатява- не от тях банка -по-голями парични печалби , повече парични  приходи.

2.      като пък изхождайки от изводите направени въз основата на законите на фор- малната логика , то не изключвам  възможността – длъжностните лица от банката -  да са целяли и да продължават да целят – многовариантни, тотални измами :

3.      тоест , чрез поставяне на жертвите на банката в невъзможност да плащат незаконно по-високите лихви – то самите те – тези длъжностни лица на банката или самата им банка – да „сложат” ръка  ( да откраднат, да наба- вят ) на безценица, на по-ниски от пазарните цени, ипотекираните в пол- за на банката „недвижими имоти” на жертвите им ;

4.      а освен това, като поставят  жертвите си в тази невъзможност да плащат незаконно по-високите лихви, то тези от тях, които не могат да ги плащат, да са принудени в допълнение към всичките си други имотни вреди да претърпят, да  заплатят на банката и грандиозни по размер неустойки , които неустойки, за каквото и да е неизпълнение по тези договори, бан- ката -  пак с извършени от обективна страна измами - си е гарантирала с всевъзможни клаузи за заплащането на всевъзможни, но грандиозни по размер неустойки от страна на кредитополучателите , и ако не могат да ги заплатят тези неустойки, то пък да бъдат взети на безценица (чрез  подставени на банките лица, както вече много банки имат специални агенции за имоти) – ипотекираните в полза на банката недвижими имоти .

Така, че съставомерните ( измамнически ) цели в случая може да са многова- риантни.

Като пък методът, начинът и средството за за набавянето на тези имотни облаги е именно, чрез съставомерното последствие, съставомерното деяние:

·         „причиняване нему” („нему”-  причиняване на измамените жертви) на имотни вреди  (загуба на пари, вещи имоти, ценности от страна на жертвите) или „ на другиму” (имотни вреди и на други – трети лица) -  ипотекарните длъжници,  ко- ито са ипотекирали свои имоти в полза на банката – за гарантиране на кредити- те на жертвите .

А съставомерното последствие, съставомерните цели  – се постигат   - и със съста- вомерното деяние  - и възбуждане, и въвеждане на някого в заблуждение !

Възбуждат заблуждение в жертвите си , че дължат по-високи лихви  и под- държат упорито и настойчиво  това заблуждение вече  години наред , като и през ум не й идва на тази добре организирана за постигане на целите си група, че все пак може да се натъкне, рано или късно на такъв като мен , който няма да се стъписа и уплаши от „легендаризираното им могъщество” и ще се опита  да сложи край на противоправната й  дейност .

Те, банкерите умишлено (или може би по случайност, това ще го решавате Вие) възбуждат заблуждение у жертвите си, че дължат ново-измислените, по –високи  лихви, като заблуждението го възбуждат по следната :

·         алгоритмично изработена  от професионални психолози технология :

със оказването в един или друг момент от самата процедура на сключването на този договор – до неговия краен срок – на съответните физически и психологически въз- действия върху жертвите (кредитополучателите и ипотекарните длъжници), въздейс- твия, целящи точно определено поведение от страна на посочените жертви и жертви- те наистина се държат по предварително планирания и очакван от извършителите на описаните деяния - начин .

И ето как започна и как бе осъществена, и продължава да се осъществява тази част от предварително добре обмислената технология за набавяне на неследващи им се имотни облаги ,която част в придружаващата тази жалба искова молба - за краткост съм нарекъл  „Лихвената измама” .

 

1.

Първо действие : „Опипване на почвата” – проверка на реакциите на жертвите, проверка на способностите и възможностите им да се защитят, или проверка на невъзможността  и неподготвеността им за ефикасно противопоставяне на обира им .

През април месец 2008 г. банката изпрати на кредитополучателите, на физическите адреси по местоживеенето им – писма .  (Тези им адреси банката ги знае от сключени-те договори . )

Със съдържанието на писмата банката уведомяваше жертвите си (кредитополуча- телите), че във връзка с промените на лихвената политика на банката, те трябвало да се обърнат към съответния обслужващ ги клон, в който са сключили договорите си за кредит . В който клон следвало да бъдат уведомени с колко и как точно се е повиши- ла лихвата по техния конкретен кредит.

2.

Аз - ищецът - ипотекарният длъжник - Севар  Лероев  Анфалов, придружаван от Ханко Буранов, който бе снабден със съответното нотариално заверено пълно- мощно от кредитополучателя – Лушко Пенгаров Боргенов на 29 април 2008 г. оти- дохме с това писмо в ръка в клона на банката в град Пазарджик, при  кредитния инспектор Билар Кледеров.

Той прочете това писмо и ни каза, че такива циркулярни писма били изпратени изобщо на всички клиенти (кредитополучатели ) на банката.  И каза, още , че по този вид кредит, отпуснат с този вид договор на кредитополучателя  Лушко Пен- гаров Боргеновнямало промяна на лихвения процент, която информация съвпадаше с моето мнение по въпроса, а именно:

 •  че по тези договори не може да се променя при съществуващите условия , вече договорирания при сключването на договора - лихвен процент .

3.

Да, но в действителност той - кредитният инспектор Билар Кледеров не ни бе ка- зал истината. Лихвата  по тези кредити, отпуснати с тези договори  е била увеличе- на осем дни по-рано - още от 21  април 2008 г., както е видно от приложените изв- лечения от заемната сметка на кредитополучателя, извлечения издадени му и дадени му девет месеца по-късно, чак на 13 ноември 2008 г. и то пак по един правно- невалиден начин, по-нататък това е обяснено подробно.

А с тези писма и с тези отговори на кредитните инспектори, банката е целяла да постигне две неща .

Психологически да подготви, да обработи жертвите си, че може да бъде променян едностранно от нейна страна лихвения процент по този вид кредити и едновре- менно да провери, да види какви ще са реакциите на жертвите й по този вид кредити и жертвите по сключените за тяхното обезпечаване ипотечни договори . 

И, ако установи , че от тяхна страна няма сериозни реакции (сериозен отпор)– във вид например – сезиране на правоохранителни и правораздавателни органи, с жалби и искове против тази банка, във връзка с това, без правно основание повишаване на лихвения процент по тези кредити ,

 • то по-нататък, банката да си продължи безнаказано да си осъществява планирания обир срещу тях .

Ако пък възникне някаква реакция,  то току вижте , банката веднага би се оправдала с грешки в компютърните програми , които изчисляват лихвите и т.н.. ( На което бих отговорил :  „да де ,ама ние нямаме договори с компютрите, и с програмите на банка- та, а със самата нея като субект на правото” . )

И в този първи момент, при тези устни (гласни) отговори от страна на кредитните инспектори – то няма и как да ги има тези реакции от страна на кредитополучател- ните и ипотекарните жертви на банката. Няма реакции пред банката и до право- раздавателни и правоохранителни органи, защото :

·    най-напред – по описания начин, кредитополучателните и ипотекарните жертви бяха устно (гласно) излъгани от кредитните инспектори , че нямало повишение на лихвите по тези кредити и едновременно с тази лъжа, то :

·   кредитополучателите и ипотекарните длъжници НЕ бяха снабдени от страна на банката с правно-валидни, в писмен вид – актове, решения на банката – за увеличаване на лихвите по тези кредити .

(Навсякъде посочвам, че и ипотекарните длъжници трябва да бъдат уведомявани от страна на банката за тези промени, с оглед на това – ипотекарните длъжници да могат да упражняват своите права по член  151 от Закона за Задълженията и Договорите с текст: „ Ако залогът или ипотеката обезпечават чуждо задъл- жение, собственикът на заложената вещ или на ипотекирания имот може да проти- вопостави на кредитора всички възражения, с които разполага длъжникът, както и да иска прихващания с вземания , които длъжникът има срещу кредитора .” . )

Актовете, решенията за повишаването на лихвите, които според устава на бан- ката се приемат от съвета на директорите й – с такива до ден днешен банката не е снабдявала и не е снабдила жертвите си – кредитополучателите и ипоте- карните длъжници , въпреки, че тези й задължения произтичат по силата на закона, който вече го цитирах .

А, ако пък в договорите не е изрично упоменато как следва да бъдат уведомявани кредитополучателя и ипотекарния длъжник – тогава ще се приложат субсидиарно разпоредбите на други граждански закони – например на ГПК – изпращане с пре- поръчано писмо с обратна разписка, с нотариални покани и прочие .

И така, може да се каже, че „черно на бяло” – жертвите на банката – кредитополу- чателите и ипотекарните длъжници, не бяха снабдени и продължават да не са снаб- дени с правно-валидни решения (актове) на банката за увеличаването на лихвите по тези кредити .

4.

Така жертвите не бяха и все още не са снабдени с банковите актове за повишава- нето на лихвите, от които актове жертвите да могат да узнаят, да разберат, кой, кога в какво си качество и на какво договорно или извън-договорно правно основание – е решил да увеличи лихвите по тези кредити и да промени по този начин същността и размерите на обезпечените с ипотеки вземания .

Ако жертвите имаха тези актове, то те можеха да се опитат да проведат едни нор- мални търговски преговори, в които да посочат своите евентуални възражения на другата страна по тези договори за ипотеки  – банката .

Но , на жертвите - кредитополучателите и ипотекарните длъжници се дават само глас- ни, устни разпореждания . От богатата ми антибандитска дейност знам, че този начин на действие е характерен за мафиотските структури . Но не знаех, че се из- ползва и прилага вече и от банки, действуващи на територията на България .

Така се затормозява възможността за ангажиране на гражданско-правната отго- ворност на банката и наказателно-правната отговорност на съответните й длъж- ностни лица, които са извършили тези деяния  .

И въпреки , че лихвите са били повишени още през април месец на 2008 г . и на 21 април 2008г. банката вече бе извършила първата кражба на пари от креди- тополучателя под предлог увеличаване на лихвата, то 8 (осем) дни по-късно – на 29 април 2008 г., кредитополучателят и аз ипотекарният длъжник бяхме излъгани, че това не е станало.  И тъй като при тези посещения на банковите клонове – банката не ги снабди с посочените правно-валидни актове за повишаване на лихвите, нито пък с извлечения от заемната сметка на кредитополучателя (та поне от извлеченията да можем да разберем нещо) и тъй :

· като и кредитополучателят държи винаги по разплащателната си сметка, от която става обслужването на кредита – една по-голяма резервна сума пари, и към този момент банката все още не беше – „дръпнала” от сметката толкова по- голямата лихва, каквато тя стана през ноември месец на 2008 г. , то в този момент – жертвите на банката бяха успешно заблудени, че лихвите по кредитите не са увеличени, когато всъщност вече, банката е била взела такова решение и го е привела в изпълнение .

И с тези действия от страна на банката, при така създаденото от нея положение, то така първоначалните реакции на „по-будните”, „по-непримиримите” - жертви са притъ- пени, „успани са” , ако използвам  жаргонния език на професионалните измамници .

Вниманието на жертвите е отклонено, притъпено, но все пак банката успява да им създава в съзнанието  една представа, една мисъл, че все пак  има някакъв правно-валиден механизъм за увеличаването на лихвите по тези кредити. Които правно-ва- лид ни механизми – те - жертвите- кредитополучателят и ипотекарният длъжник може и да не могат да проумеят, знаят и разберат, защото те все пак не са спе- циалисти – в тази сложна материя .

И именно , заради това, че те не са специалисти в тази сложна материя, може да им се „набие в съзнанието”, че все пак някъде из законовите дебри може и да има основания въз основа , на които банката може да им увеличава лихвите, макар, че според  договорите  за кредит и ипотека, основания за повишаване на лихвите – няма

Но все  пак някъде из законовите дебри може и да има основания, банката да им увеличава лихвите в тези уж критични за банките времена, станали критични именно пак , заради световно известни измами извършени от други, още по-голями банки .

 • Така с действията си тези банкери – възбуждат заблуждение, създават представа в съзнанието на жертвите си за една неистинска (заблудителна) действителност, различаваща се от материалната истина, различаваща се от истинската действителност, която материална истина е, че жертвите по тези договори, не дължат нови, по-високи лихви .

Банкерите не само възбуждат тази заблуда, но и упорито я поддържат вече повече от четери години. Упорито – защото в тези банкови клонове, към които с тези си заблу- дителни писма препращат жертвите си, уж за повече информация и разяснения, то се оказва, че тези „разяснения” служат само, за да бъдат още по-силно, заблудени жертвите !

Защото жертвите като отидат в тези клонове и дори като направят опити да разкрият да оспорят тази заблуда, да изяснят тази заблуда, да разберат как и защо е възник- нала тази заблуда, то в тези клонове, по-нискостоящите в йерархията банкери не пра- вят нищо за съдействие за разкриване и разнищване на заблудата, просто  казват следното на жертвите :

        „-О, няма грешка, нашите юридически екипи в централното ръковод- ство, добре познават тази материя, те са специалисти, такива са ви дого- ворите, че трябва да плащате по-високи лихви. А на нас така ни е наредено от ценралното ръководство на банката, такава е компетентната преценка на централното ръководство на банката.

Те не грешат, те не могат да грешат, те са непогрешими, трябва да плащате тази нова, по-висока лихва, защото в противен случай, знаете, последствията за вас са неприя- тни. (Така е , докато разнищим тези деяния, последствията за жертвите са твърде неприят- ни и ако не плащат тези незаконно по-високи лихви, може и без имотите си да останат ,  още по-неприятни последствия . )”

Но, ако тези банкери – висши и по-нискостоящите в йерархията, не действуваха в пъ- лен синхрон, по отношение на въвеждането на жертвите си в заблуждение, и упорито- то поддържане на това заблуждение , БИХА ВЗЕЛИ ДА ПОКАЖАТ НА ЖЕРТВИТЕ СИ – АЗ СЪМ ИСКАЛ ТОВА – КОЙ ИМЕННО ВИСШ БАНКЕРСКИ СЛУЖИТЕЛ  Е ВЗЕЛ ТОВА РЕШЕНИЕ , БИХА ВЗЕЛИ ДА МИ ПОКАЖАТ ЗАПОВЕДТА, РЕШЕ- НИЕТО, АКТА, С КОЙТО ОТ СТРАНА НА БАНКАТА Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ДА СЕ СЪБИРАТ ОТ ЖЕРТВИТЕ ПО ТЕЗИ ДОГОВОРИ – ПО-ВИСОКИ ЛИХВИ .

Та като видя този акт, решение, заповед – да го прочета и да не съм вече в заблуда, и да видя, прочета и разбера дали в този акт се упоменава изрично, че и по тези договори, трябва да се събира по-висока лихва,  и ако в този акт се упоменава това, или пък ако не се упоменава изрично, че по тези договори , не трябва де се изискат по-високи лихви – ТО ДА УЗНАЯ КОЙ ОТ ВИСШИТЕ БАНКЕРИ ГО Е ПОДПИСАЛ, СЪСТАВИЛ, И ТАКА ДА РАЗБЕРА :

·   КОЙ ОТ ВИСШИТЕ БАНКЕРИ НЕ СИ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА ( УМИШЛЕ- НО НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДА ПОСОЧИ, ЧЕ ПО ТЕЗИ ДОГОВОРИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВАТ ПО-ВИСОКИ ЛИХВИ, ИЛИ

·   КОЙ ОТ ТЕЗИ ВИСШИ БАНКЕРИ  Е РЕШИЛ ДА ИЗМАМИ И ОКРАДЕ ТЕЗИ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ ,  АКО Е ПОСОЧИЛ , ЧЕ И ПО ТЕЗИ ДОГОВОРИ – ТРЯБВА ДА СЕ ВЗИМАТ  ПО-ВИСОКИ ЛИХВИ .

И след като се запозная с този акт на тези висши банкерски служители,  и така след като  узная имената тези висши служители, то да взема да отида лично при тях за изясняване на тези заблуди, и ако не поправят грешката си, то още тогава за взема да ги упътя към прокуратурата и да направя имената им обществено достояние , за да бъдат предпазени от контакти с тази банка българските граждани .

Но – по-нискостоящите в йерархията банкери по никакъв начин не искат да съдей- ствуват за това, и по никакъв начин не съдействуваха за изясняването на тези заб- луди. Под предлог, че това са вътрешно-банкови документи, актове, и че  жертвите са били вече подписали тези договори, с които договори банката била имала право да си вдига лихвата, то по-нискостоящите в йерархията банкери никак не съдействуваха за изясняването на тази заблуда, а съдейсвуваха за възбуждането й и утвърждаване- то й , и за упоритото й поддържане .

И омагьосаният, измамнически кръг е затворен. Който е влязъл в него, няма как да излезе вече от него  без помощта на правораздавателните органи. Висшите банке- ри, като твърде високопоставени спрямо нас личности на недостъпни върхове, с пис- ма та си препращат жертвите  към по-нискостоящите в йерархията банкери по клоно- ве и клончета. ( Кой съм аз да дръзна да обезпокоявам тези висши банкери с тяхните „харвардски”, „оксфордски” и „кеймбрийджийски” образования ? )

По-нискостоящите в йерархията банкери, не съдействуват да разберем какво е точно решението на висшите банкери и кои от тях са го взели, НЕ СЪДЕЙСТВУВАТ ДА РАЗБЕРЕМ КОИ ОТ ВИСШИТЕ БАНКЕРИ  СА СЪТВОРИЛИ ТЕЗИ ЗАБЛУДИ И ИЗМАМИ – и така възбуденото у жетрвите заблуждение упорито се поддържа с мито- ве за непогрешимостта на висшите банкерски личности (представляващи по същест- во добре организирана - за постигането на целите си  група), като:

-          по този начин на жертвите не се оказва никакво съдействие и не се дава никаква възможност, да се опитат да изяснят , да спрат, да предотв- ратят, да се противопоставят в един търговски диалог, като стра- ни по договор, на  тази заблуда, на тази отвратителна измама , да я спрат – преди банката да е обявила за продан ипотекираните имущества, в случай , че жертвите откажат да плащат по-високите лихви, до изясняването на заблуда- та, до изясняването на мъглата около почти обожествения ореол на тези вис- ши и непогрешими банкови личности , на тази добре организирала се в банка група ;

-          също така, не ни е известно някой от по-нискостоящите в йерархията банкери от клонове и клончета, да е уведомил висшите банкерски лич- ности, че някои жертви смятат, считат, че ги въвеждат в заблужде- ние, та по този начин по-нискостоящите в йерархията банкери да подпомогнат малко жервите, за предотвратяване и спиране на заблудата и да предотвратят вредните имотни последици за жертвите !

Значи по описания  до тук начин се осъществява измамата спрямо, такива по-ком- петентни и по-непримими със заблуждаването им жертви като нас.  И, които жертви са опитвали все пак, са правили опити да изяснят и предотвратят заблудата, измамата и да спрат неизпълнието на договорите от страна на банката .

А спрямо другите жертви, които нямат моите антибандитски способности, измамите са станали още по-лесно, по описания в ал. 2 на чл.209 от НК начин :

Чл. 209    (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода до шест години.

 

(2) Който със същата цел използва заблуждението, неопитността или неосведоменост- та на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от сво- бода до три години.

 

По отношение на другите жертви по тези договори, банкерите направо си използват съществуващата -   неопитност и / или неосведоменост  на тези други жертви  и още по-лесно ги въвеждат в заблуждение.

 

Заради неопитността им (в тези твърде специфични и обемисти и сложни банкови, застрахователни, и пр. правни и противо-правни материи, заради неопитността им в тълкуването на договори и други правни норми) – жертвите са си заблудени лесно, че и те , като всички други кредитни клиенти на банката– трябва да плащат тези по-високи, но незаконни по отношение на тях лихви .

 

И заради тази неопитност на жертвите, умело използвана от банкерите,  по време, когато всички подобни, служещи си с измами кредитни инсти- туции вдигат лихвите по всички кредити, то на жертвите по тези дого- вори се причиняват тези имотни вреди , а заедно с тях и неимущеествени вреди от причинените им болки и страдания .

 

А относно използването на „неопитността” , искам да дам следния пример :

 

„Колко от жертвите по тези договори имат изобщо, каквато и да е била „ОПИТ- НОСТ” в сключването и тълкуването на тези твърде спецефични по рода си банкови и едновременно с това и застрахователни договори и изобщо в сключ- ването на каквито и да е било банкови договори ?

 

-          То това да не им е занятие на тези жертви , за да имат някаква „опитност”

 

-          Колко от тези жертви имат „опитност” в тази твърде спецефична и обе- миста материя, касаеща професионалното познаване на редица правни норми, опитност, изискваща притежаването на специфични професио- нални умения , необходими за тълкуването, и за правилното разбиране на правни норми, договори и пр. ?

 

-          Май от всички тези жертви само аз притежавам тези способости !

 

Като и аз самият, чак в последствие разбрах, че тези организирани банкови гру- пи, освен ипотеки на имоти, изискват като „обезпечение” и подписването на за- писи на заповеди и едва в момента на подписването им, поднасят и тези запи- си на заповеди и договорите в пълния им текст, а преди това само някакви об- щи условия дават за прочит, но не дават за прочит проекто-съдържанието на тези договори .

 

Тоест жертвите се поставят в една невъзможност – предварително и обстойно да се запознаят със съдържанието на договорите, да правят консултации за техния смисъл и значение, ако им се виждат неразбираеми или  със заложени капани !

 

Изобщо технологията на измамата е алгоритмично изработена , със оказването в един или друг момент от процедурата по сключването на тези договори - на съответ-  ното физическо и психическо въздействие върху  жертвите,  въздействие целящо точно определено поведение на жертвите и жервите наистина се държат по предвари- телно предвидения от банкерите начин .

 

-          Ако тези хора не бяха толкова богати и на такива постове, нямаше да ги наричаме банкери, а съвем друго, но когато едни хора станат бога- ти, чрез поредиците си от подобни деяния , те вече са високопоставе- ни личности с ореоли на непогрешими и почтени субекти  .

 

А юридическите „отбори” на тези банки – тези организирани банкови групи – имат изключително висока опитност, подготвеност, притежават тези специални профе- сионални умения , които им позволяват лесно и по всевъзможни начини да заб- луждават жертвите си, лесно да използват неопитността на жертвите си :

 

·         я текстове със дребен шрифт  ще сложат на заробващите кла- узи, които като непрочитаеми с  дребния си шрифт, представ- ляват нов начин за осъществяване на измамите ,

 

·         я някакъв друг разход по кредитите ще скрият зад витиевати и умишлено неясни и многосмислени изразни фрази,

 

·         я в последния момент ще поднесат на жертвите си да подпишат някакъв нов документ,  за чието съществуване жервите не са предполагали и нямат време да изчетат и проумеят .

 

ВЪОБЩЕ , ЕДНА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ОРГАНИЗИРАНИ В БАНКИ ГРУПИ ОТ ХОРА, В ПРЕОБЛАДАВАЩАТА СИ ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО,  САМО С ТОВА СЕ ЗАНИМАВАТ – КАК ДА ВЪВЕЖДАТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЖЕРТВИТЕ СИ .

 

Друг нагледен пример :

 

Колко от неспециалистите в медицината (колко от хората без медицинско образо- вание) могат да диагностицират правилно и своевременно едно свое сложно забо- ляване, както са сложни тези договори за неспециалистите в правото ?

 

Почти николко ! Та НЕспециалистите в медицината, лесно могат да бъдат заблудени от специалистите в медицината, че са болни от едни или други сложни за диагностициране болести !

 

И, ако  специалистите в медицината започнат да използват тази неопитност на НЕспециалистите в медицинските науки – лесно могат да използват тази им нео- питност, за да ги въведат в заблуждение и да ги накарат да заплащат скъпи , но ненужни лечения, високи хонорари, да купуват скъпи лекарства от подставени лица, каквато вече – за съжаление - стана масовата практика и в медицината .

Изобщо, „Нейно Величество Измамата” е на висока почит в държавата ни и за съ- жаление е широко разпространена навсякъде.  Или така на неопитните лесно могат да им бъдат причинени всевъзможни, многовариантни и тежки имотни (имущест- вени) и неимуществени вреди от притесненията, болките, ядовете, страданията, униженията и подигравките, на които са подложени .

 

Е, точно по този нагледен начин стои и въпросът с осъществяването на тези измами от страна на опитните , специалистите, професионалните дейци, работещи вътре в банките – в областта на банковото, застрахователното, облигационното, вещното право, както и в областта на психологията и въздействието върху поведе- нието на жертвите. Които клети жертви – в ни най-малка степен не притежават, каквато и да е било опитност и познания в тези сфери на човешката дейност.

 

От моя гледна точка, мисля, че до тук с така изяснената от мен фактическа обстанов- ка и правна страна на описаните деяния е безспорно, че посочените длъжностни лица са извършили от обективна страна изпълнителното деяния на престъплението „изма- ма” в квалифицирания му, най-тежък състав по чл.211 от НК , а дали те са извър- шили и от субективна страна това престъпление – т.е. дали са имали съзнанието , че с тези свои деяния измамват своите клиенти, то това ще трябва да го решите Вие  въз основа на разследването .

Може да са имали съзнание, че така трябва, че това не е забранено на територи- ята на България:

Като използваш неопитността на някого да вземе да го заблудиш, че ти дължи по-ви- соки лихви . И заедно с това, като използваш надмощното си положение, породено от доверчивостта на този човек да си открие при тебе сметка, то по един самоуправ- ствен способ - имайки достъп до неговите пари  -  да му вземеш пари, които той не ти дължи, и за които доверилият ти парите си човек, все так ти оспорва правото да му вземаш тези негови си пари, които той не ти дължи .

Знам ли какво са мислили ?

Според мен фактите сочат, че от обективна страна, то освен изпълнителното деяние на престъплението измама  е извършено многократно и изпълнителното деяние на общо-опасното стопанско престъпление по чл. 219, ал.4 НК .

Или както съм казал и по-напред, нека разгледам всички възможни хипотези, пък след Вашето разследване, преценявайте под кои точно състави се подвеждат и квалифи- цират деянията им и как следва да бъдат наказани извършителите им, ако са дейст- вували умишлено, като се надявам , че никой от разследващите няма да забрави

 

·         ПЪРВОТО ПРАВИЛО ВЪВ НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО. ИМА ЛИ МОТИВ, ПОД- БУДА, СЕ СЧИТА, ЧЕ ДЕЯНИЕТО Е ИЗВЪРШЕНО УМИШЛЕНО ДО ДОКАЗВА- НЕ НА ПРОТИВНОТО .

 

А подбудите, мотивите в случая са налице – сериозни, значителни, огромни па- рични потоци във формата на отлични заплати, премии, възнаграждения, бону- си, лукс, разкош, дивиденти и прочие имотни облаги за всички извършители на тези деяния, както и мотив за оцеляване сред конкуренцията в тези времена, което е още един сериозен мотив – запазване на работата и работните им места.

 

·         Т.е.  представете си ситуацията обърната наопаки на традиционна, при която гледаме как се обират банки.  А сегашната, обратна ситуация е следната :

Не банкерите се жалбат, че са обрани, а клиентите на банката се жалват, че бан- керите са обрали (откраднали) парите им.

 

Само се поставете на мястото на един човек, който, ако сега отиде и си вземе - без съгласието на банкерите - от някой банков сейф тези пари, които счита , че банката е взела неправомерно от него – 5-10-15 000 лева .

 • КАКТО БИХТЕ ПОСТЪПИЛИ С ТОЗИ ЧОВЕК, ПО СЪЩИЯ НАЧИН ПОСТЪПЕТЕ С БАНКЕРИТЕ, КОИТО НЕПРАВОМЕРНО И БЕЗ СЪГ- ЛАСИЕТО НА ТЕЗИ ТЕХНИ КЛИЕНТИ СА ВЗИМАЛИ ТЕЗИ ПАРИ ОТ ТЯХ, КОИТО ТЕ НЕ СА ДЪЛЖАЛИ .

И така, нека тук разгледам общоопасното стопанско престъпление по чл. 219, ал.4 НК

 

Раздел I. Общи стопански престъпления

 

Чл. 219  (1) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлени- ето, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имущество- то или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

 

(2) Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на ли- ца, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено иму- щество, и от това са последвали значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.
 

(3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода до осем години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

(4) За престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо осо- бено тежък случай, наказанието е по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от една до пет години, а по ал. 3 - лишаване от свобода от една до десет години, като в тези случаи съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7

 

1 ) ЕТО ГИ СЪСТАВОМЕРНИТЕ ИМ - от обективна страна - ПО ТОЗИ ТЕКСТ ИЗ- ПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЯНИЯ :

 

Висшестоящите длъжностни лица (банкерите) не са положили достатъчно грижи и за ръководенето и за управлението на възможената им работа .

 

2 ) ЕТО ГО И СЪСТАВОМЕРНИЯТ РЕЗУЛТАТ :

 

От неполагането на тези грижи, настъпват значителни щети за предприятието ми (за банката им), които щети се изразяват в подкопаване на търговското доверие в банка- та, подкопава се доброто търговско име на банката, а за една банка това е възможно най-голямата вреда !  Защото банките се крепят, съществуват и развиват именно и само въз основа на доброто си търговско име, на доверието на клиентите в тях, и добрата им търговска репутация . Загуби ли това, подкопае ли се доверието в доброто й име, то   една банка губи всичко, благодарение на което е възмож- но нейното съществуване !

 

·         НЕКА СИ ПРЕДСТАВИМ, КАКВО ЩЕ ЗАГУБИ БАНКАТА, КАТО НАПРАВЯ АБ- СОЛЮТНО ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ ТЕЗИ ДЕЯНИЯ НА ТЕЗИ БАНКЕРИ, И ТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ  ГО НАПРАВЯ ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ДОС- ТОЯНИЕ ИМЕННО И ТОЧНО ПО ТОЗИ ПОДРОБЕН, УБЕДИТЕЛЕН, НЕДВУС- МИСЛЕН  И ЯСЕН НАЧИН !

А не като умишлено си служа в тази книга със измислени имена, А КАТО НАПИША ИСТИНСКОТО ИМЕ НА БАНКАТА, така както съм направил в конктретно пода- дената до съда искова молба и конктретно адресираната до Главния прокурор  жалба , КОПИЕ ОТ КОЯТА ЖАЛБА ОЩЕ НИКОЙ СЪД НЕ ВИ Е ИЗПРАТИЛ , ама аз сега Ви я изпращам с тази книга, и освен с нея ще Ви я изпратя и лично .

 

(Ще я изпратя и на финансовия министър, защото искам да ми заплати като премия, също като на държавните служители при него -  5 % от размера на разк- ритите от мен данъчни измами. )

 

Да видим какво ще се случи с тази банка, та да видим дали банкерите и техните юри- дически консултанти ще  дръзнат да оспорят, че – доброто търговско име – е възмож- но най-ценният и най-голямият капитал за една банка .

Значи трябва да се провери при разследването, дали умишлено или неумишлено бан- керите са извършили изпълнителното деяние и на това общостопанско престъпление, чрез :

 

·         с противо-законното – без правно основание повишаване на лихвите,

 

·         с без правно основание, по един измамен и едновременно с това и самоуп- равствен начин взимане на повече пари от клиентите им, отколкото те дъл- жат

 

·         и със самото сътворяването на такъв договор, чийто публично рекламиран ефект и негова цел е измамата на бюджета ,

 

за чието му квалифицирането му под възможно най-тежкия състав, за подвеждането му  под състава на чл.219, ал.4 с текст :

 

(4) За престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо осо- бено тежък случай, наказанието е по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от една до пет години, а по ал. 3 - лишаване от свобода от една до десет години, като в тези случаи съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7

 

то квалифициращият признак и за умишленото, и за неумишленото деяние – все е един и същ , а именно : особено големи размери, представляващо особено тежък случай”.

 

А, че случаят е много тежък, това  надали това ще оспорят самите банкери, чиито съ- щи тези техни  „великолепни” юристи  увещават съдилищата с молби и заклинания, да бъдат спирани делата срещу банката, наместо да се изправят така храбро, сме- ло и „компетентно”, както храбро, смело и „компетентно” повишаваха без правно основание лихвите, храбро и смело и „компетентно”  взимамаха повече пари от хора-  та, отколкото те дължаха, и храбро, смело и  „компетентно” рекламираха през 2005 г. и следващите години бюджето-измамническата цел и бюджето-измамническия ефект  на този вид  договори .

 

Та така, че след като направите надлежното и акуратно разследване и от него разбе- рете умишлено, или ей така, от невежие, от незнание, по така наречената непредпаз- ливост са извършени тези деяния, то преценете тогава, дали и какво обвинение може да им бъде повдигнато и по този текст – за умишлена или за неумишлена, невежа безстопанственост .

 

Когато ги избират на тези им високи постове блестят с компетенност и познания, по-умни и по-компетентни от тях няма, а когато дойде време да отговарят за деянията си , то все , поради незнания, неинформираност, недоглеждане, забравяне - сиреч все с  неведение, некомпетентност ,  неин- формираност и недостатъчен за извършването на работата им интелект се оправдават .  

 

Но и това не е всичко, което може да са извършили с деянията си :

 

С деянията им от обективна страна безспорно се очертават и признаците на още един престъпен състав – този на „Самоуправството”  – чл. 323 , ал.1 от НК

 

Чл. 323  (1) Който самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева.
 

Тези банкери – самоволнопо собствена воля и желание и по собствена преценка, но, не по установения от закона ред ( в случая законът това е бюджето-измамни- ческият договор за кредит, който договор е закон за страните по него ) осъществя- ват едно оспорвано от другиго (този другиго съм аз  в качеството ми на пълномо- щник на една от кредитополучателните им жертви, и още един другиго, пак аз - в качес- твото ми на ипотекарен длъжник - втора жертва,  сме оспорвали многократно в кло- новете, към които са ни препратили висшите банкери с писмата си до нас ) това чуж- до (чуждо на самите банкери право, но принадлажещо на банката им) предполагаемо право – да повишават лихвите по тези договори и да взимат без наше съгласие пари от сметките ни за тези незаконно повишени лихви . .

 

И следователно, ако не са извършили никои други по-тежки престъпления, то те трябва да бъдат разследвани, дали пък не са извършили и от субективна страна това прес- тъпление – самоуправство, защото повишават лихвите без да имат право и ни взи- мат повече пари, при положение, че ние го оспорваме това им право – да ни пови- шават лихвите и по собствените им  усмотрения да ни взимат повече пари, ко- гато си пожелаят това - без нашето съгласие,  и без да сме сключвали анекси към кредитните договори, с които анекси също надали  щяхме да им позволим това .

 

И най-накрая остава  да разгледам въпроса, относно това дали с разглежданите им деяния, тези банкери, не са извършили и едно от най-гнусните престъпления, а имен- но престъплението „Изнудване”, което престъпление „Изнудване” е възможно най-тежко наказуемото от всички тези, които едно евентуално разследване може да уста- нови, че са извършени .

 

Раздел V. Изнудване

 

Чл. 214 (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага принуди някого чрез сила или заплашване да извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята му и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за изнудване с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до три хиляди лева, като съдът може да наложи конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.

 

(2) За изнудване при условията на чл. 213а, ал. 2, 3 и 4 наказанието е:

.....................................................................................................................................................................

1. по ал. 2 - лишаване от свобода от две до десет години и глоба от четири хиляди до шест хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца;


2. по ал. 3 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години, глоба от пет хиляди до десет хиляди лева и конфискация до 1/2 от имуществото на дееца;

Чл. 213а  (2) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева, когато деянието е:

..................................................................................................
4. извършено от две или повече лица ;

 

(3) Наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца, когато:
1......................................................................;
2. са причинени значителни имуществени вреди;
3. деянието е извършено от организация или група или по поръчение на лице, организация или група;
4......................................................................................................................
5. деянието е извършено от или с участието на длъжностно лице ;.

 

Значи става въпрос да се провери при разследването дали банкерите не са извърши- ли престъплението „Изнудване”  по чл.214 ал.1 и ал.2  НК, извършено при услови- ята на чл.213а , ал.2 и ал. 3 НК с предвидено -за този квалифициран състав на при-нудата - наказание :

 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ОТ ПЕТ ДО ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ и глоба от пет хи- ляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца, когато:

1......................................................................;
2. са причинени значителни имуществени вреди;
3. деянието е извършено от организация или група или по поръчение на лице, организация или група;
4......................................................................................................................
5. деянието е извършено от или с участието на длъжностно лице ;.

 

Нека за улеснение, тук да напомня пак ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА ОТНОСНО ТОВА  ОТВРАТИТЕЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ .

Най-напред с квалифициращите го като много тежко наказуемо престъпления призна- ци, като щом е много тежко наказуемо,  значи законодателят го е определил като тако- ва именно, и заради и много тежките  вреди – имуществени и неимуществени – причи- нявани на жертвите – в случая – кредитополучателите и ипотекарните длъжници .

 

В случая  квалифициращите признаци са  три . Тези три признака, увеличават болките и страданията причинявани на мен и на мене подобните жертви .

 

 1. причинените на жертвите по тези договори имуществени вреди са „значителни имуществени вреди” (размерът на незаконнно повишената лихва нарастна с повече от един и половина пъти, с толкова пъти нараства и рискът от невъз- можността за обслужване на кредита с толкова пъти още нараства и рискът, заплахата за отчуждаването на ипотекираните имоти  ;

 

 1. деянията са извършени от организация или група или по поръчение на ли- це, организация или група  (организацията, групата са хора, които са част от ръ- ководния състав на банката, а кои са именно тези дейци, то това Вие трябва да го установите, защото на мен ми бе отказано снабдяването с интересуващите и представляващи законен интерес за мен актове и решения на тези свръх-висше- стоящи банкери)  ;

 

 1. деянията са извършени от, или с участието на длъжностни лица (та всички банкери са длъжностни лица, които при всичко това, една част от тези банкери са се организирали в такава и в тази именно група, която група хора е сътворила тези бюджето- измамнически договори и впоследствие е осъществила и планираното за осъществяване, набавяне на по-високи, но не следващи им се имотни обла- ги  ) .

 

Съставомерните им цели -  ДА НАБАВЯТ ЗА СЕБЕ СИ ИЛИ ЗА ДРУГИГО ИМОТНА ОБЛАГА - трябва да бъдат припомнени с оглед  осъществяване на по-добрата логи- ческа връзка при разглеждането на въпроса дали са извършили от обективна страна  тези действия спрямо клиентите на банката по тези кредитно-застрахователни дого- вори и спрямо такива като мен, които с ипотечни договори, са ипотекирали имотите си за обезпечаване на вземанията по тези бюджето-измамнически договори.

·         Първа съставомерна цел : да набавят лично за себе си именно Имотни об- лаги – по-високи заплати и бонуси, постигайки по-голями парични потоци, чрез незаконното взимане от жертвите на незаконно по-високите лихви ;

·         Втора съставомерна  цел: да набавят Имотни облаги и за другиго – повече пари за тяхните началници, повече пари  и за техните подчинени служители, по- вече пари и за управляваната от тях банка повече пари за всички тези субекти  набавяни , чрез незаконното вземане на повече пари от жертвите , незаконнно  по-високите лихви .

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА  ИЗНУДВАНЕТО, изтезанията, измъчването на жертвите СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С НЯКОЛКО ОСОБЕНОСТИ .

Преди всичко съществено е значението на СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВОЛЯТА НА ЖЕРТ- ВИТЕ , защото те предприемат ПОВЕДЕНИЕ ПРОТИВНО НА ВОЛЯТА ИМ

Това съдържание е точно определено. В тези случаи жертвите – кредитополучателите и ипотекарните длъжници -  имаме ясна представа за фактите на обективната действи- телност .

И ЕТО КАКВО КАЗВАТ ЖЕРТВИТЕ (ИЩЦИТЕ ) В ИСКОВИТЕ СИ МОЛБИ ДО СЪДА, ЕТО КАКВИ СА ТЕХНИТЕ  ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ :

„Нещо повече – аз , като жертва съзнавам, че нашето поведение противоречи на интере- сите ни, но извършваме и пропускаме да извършим, и претърпяваме нещо про- тивно на волята ни от страх, че ако НЕ ИЗВЪРШИМ ИСКАНОТО ОТ ДЕЙЦИТЕ, ис- каното от банката, исканото от лицата, на които банката е възложила извършва- нето на тези противоправни деяния,  то в такъв случай за нас ще настъпят още по-неблагоприятни последици - още по-неблагоприятни имотни, имуществени и неиму- ществени вреди .

·         Тук способността на нас - жертвите да вземаме решения при познаване на нещата е засегната , поради това, че ние трябва да избираме от две злини  по-малката.  

Сега да преведа, казаното до тук на език понятен за банкерите и юридическите им екипи, както и за обществеността в България .

Съдържанието на волята на нас - жертвите – е да НЕ се плащат незаконно по-ви- соки лихви, и съдържанието на волята ни от момента в който разбрахме, че сме измамени, и че с измами сме склонени да сключим едни бюджето-изманически , противоречащи на законите и на интересите ни договори, то съдържанието на во- лята ни Е ИЗОБЩО да прекратим използването на имотите ни като обезпечение  за вземания на банката по тези бюджето-изманически договори,  и да се отървем от привидната или реалната сила на тези с измами сключени измамнически договори и да преустановим тяхното реално и /или привидно действие, но това няма как да стане само с наши волеизявления и така бързо и внезапно , както бихме искали .

Това съдържание на волята ни – е ясно изразено. Ние имаме ясна представа за фактите на обективната действителност,  ясно съзнаваме, че със , чрез измами сключени измамнически договори, имотът ми вече е започнал привидно или ре- ално да служи като обезпечение за вземания на тази банка, че кредитополучате- лите не дължат по-високи лихви, ясно съзнаваме, че те - банкерите незаконно и противоправно са вдигнали лихвите и незаконно и противоправно банката иска от кредитополучатели да ги плащат в по-висок процент .

·         И така, по един  противозаконен начин, то за имотите на ипотекарните длъжници започва да съществува още по-висок риск, още по-голяма заплаха за незаконно посегателство върху имотите им – за отчуждаването им от страна на банката, защото по-високите лихви, означават по-трудно обслужване на кредитите и по-лесно достигане до възможност за отчуждаване на ипотекираните имоти .

·         Съща така – нещо повече, ние съзнаваме, че това поведение -  плащането от кредитополучателите на тези незаконно по-високи лихви  противоречи и на техните интереси,  и на интересите на ипотекарните длъжници , и че това поведение от наша страна – да НЕ прекратим (НЕпрекратяването) едностран- но от наша страна на изпълнението на привидните или реално породените ни , чрез измами задължения по тези договори , поради липсата на възмож- ност да го прекратим едностранно договора за ипотека (това става чрез съд)  – ПРОТИВОРЕЧИ НА МОЯ ИНТЕРЕС, противоречи и на интереса на  кредито- получателя ;

·         Но ги извършваме тези действия - аз ипотекарният длъжник търпя, всичко това, всички тези противопранни деяния -  силно увреждащи интересите ми, търпя го до сега, до момента, в който вече мога да отговоря по подобаващ начин на това безкрайно множество противоправни деяния на банкерите .

·         А опитите ми с нормални преговори с тази банка да преустанови античовеш- ките им противоправни деяния, единственото, което можех да сторя , не дадоха никакъв резултат, само бях  увреден допълнително с нови гаври и унижения от страна на банкерите

·         Кредитополучателите търпят и  плащат НЕзаконните, по-високи лихви, тър- пят и привидното действие на бюджето-измамническите  договори , търпят  от страх, че ако не се съобразяват с тяхното привидно действие, че ако не извършат всички искани от банкерите действия и плащания :

·         то за нас – ипотекарните длъжници ще настъпят още по-неблагоприятни пос- ледици - светкавично, бързо – бързо, без преди да  можем да предприемем, каквото и да е било , като законно допустимо противодействие, то :

·         банкерите ще предприемат продажбата на ипотекираните ни имоти, и няма как да не стане това открадване на недвижимите ни имоти, защото в случай на неизпълнения от страна на кредитополучателите, ще изискат от кредито- получателите допълнително - плащането и на огромни неустойки като свръх-високи наказателни лихви и плащането и на другите свръх-високи неустой- ки, които те са си гарантирали и с подписаните - чрез измама- записи на заповеди, размери на неустойки и записи на заповеди -също укрити от мен, като невписани в договора за ипотека, и за обезпеченията на вземанията за всички тези огромни суми пари, служи ипотекирания ми имот, И КАТО КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ НЯМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПЛАТЯТ ТАКИВА ОГ- РОМНИ СУМИ – СЕ ОТКРАДВА ИМОТА МИ ;

·         Пропускаме да им се опълчим по предвидения от закона начин, чрез търсе- нето на съдебна закрила, защото, докато им се опълчаваме - без да сме се подготвили така - трудно, бавно , сложно, мъчително и за продължително време, както вече това е направено от мен (б.а. – пишещият тази искова мол- ба и тази жалба – ПРОФЕСИОНАЛЕН, но НЕправителствен  АНТИ-БАНДИТ), то банката, банкерите вече ще са  причинили – тези още по-неблагоприятни имотни, имуществени и неимуществени вредни последици за кредитополу- чателите и за ипотекарните длъжници и вече може всичко да се е обезсми- слило  и ВЕЧЕ ДА ЖИВЕЕМ НА ПАЛАТКИ,  ПОСРЕД ЗИМА И

·         така нашата способност, способносттите  на жертвите  да вземаме решения, при познаването на нещата е засегната поради това, че трябва да избираме от две злини по-малката , а двете злини са – едната, по-малката е да търпим всичко увреждащо интересите ни и да вършим това, което иска банката от нас, до в момента, в който вече адекватно можем да отговорим по единствения останал ни възможен начин за това -  по съдебен ред - на всички тези банкерски ,чудовищно противочовешки противоправни деяния .

Сега да продължа с теорията  за това отвратително престъпление .

ИЗНУДВАНЕТО Е РЕЗУЛТАТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.  Престъпният резултат е поведе- нието на жертвата, която жертва извършва, пропуска или претърпява нещо противно на своята воля и чрез това  нейно противоправно формирано поведение - деецът / су- бектът  причинява имотни вреди  на жертвата . 

Вече съм ги описал тези вреди :

·         претърпявам взимането от страна на банката на незаконни по-високи лихви от кредитополучателя, на който съм гарантирал кредита с ипотека на имота си,  с което се увеличава значително рискът за открадването на имота ми

·         плащам недължими по силата на никакви задължения имуществени застра- ховки на имота ми в полза на банката на свързания с банката застраховател,  наложен от нея с  „огън и меч” (С ИЗМАМИ И РЕКЕТ, КОЕТО Е ТЕМА НА СЛЕД- ВАЩИЯ ТОМ ОТ ТАЗИ ПОРЕДИЦА ) ,

·         така ме измами , че направих тази нежелана от мен и  недължима от мен за сключване и плащане имуществена застраховка на имота си в нейна полза ЕДИН ДЕН.....  ПРЕДИ сключването на самите договори за кредит и догово- ри за ипотека,

·         която друга и нова банкерско-застрахователна измама е видна от страница № 8 на представения Ви договор за кредит, на която пише, на коя дата съм бил измамен да сключа недължима от мен имуществена застраховка в полза на банката, при нежелан от мен застраховател ;

·         използвам имота си по угоден за банката, а не на мен начин, от което той се ув- режда,  не мога да извършвам обременяването му с тежести и така търпя нови за мен - по вид и характер - вреди, от които обаче полза има банката  и пр. .

Кредитополучателят плаща по-високи лихви, и тъй като при това ново, изнудваческо положение, не му стигат понякога пари за обслужване на кредита , то и аз съм плащал вместо него доста погасителни вноски, което нямаше да се случи, ако не бяха извършени тези - нови противо-правни деяния с незаконното повишаване на лихвите по тези бюджето-измамнически договори и пр.  .

ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЯНИЕ в случая е „заплахата”.  Изпълнителното деяние се изразява в противоправно мотивиране на жертвите към поведение, което те не желаят. Касае се винаги до въздействие върху ПСИХИКАТА НА жертвите, което според зако- на може да приеме ДВЕ ФОРМИ  - сила и заплашване .

При изнудване, чрез заплашване извършвано с цялата поредица от описани, предва- рително приготвени и планирани действия, и даже и записани в писмен вид заплахи – измамнически клаузи в кредитния договор, неподозиран от мен вид на главния (кре- дитния)  договор, който му вид също не е упоменат в договора за ипотека, измамни- чески и неизвестни за съществуването им от мен клаузи,  укрити от мен, защото не са вписани в договора за ипотека. 

И както е в конкретния случай – субектите (банкерите) застрашават жертвите си с бъ- дещи деяния, със страшни по размер и начин на реализиране неустойки, укрити с измами от мен, като не са вписани в договора за ипотека, които са от естество да изложат на огромна опасност имота ми, защото, ако кредитополучателят не може да ги заплати - тези били ми неизвестни неустойки, имотът ми ще бъде откраднат от банката, също така укрити от мен задължения на кредитополучателя към втори – неизвестнен ми - кредитор, към който втори кредитор , аз не мога да изпълнявам в случай на необходи- мост, задълженията на кредитополучателя и пр. . 

И като следствие от заплахата у жертвите възниква основателен страх от засяга-  нето на тези обекти .

Заплашването се осъществява, чрез действия , систематична и планирана поредица от действия в случая .

 

Заплахата, затова е заплаха, защото е противоправна, ако не беше противоправна, би била напомняне, припомняне на поети задължение и толкова . Заплахата не би била противо- правна, ако не противоречеше на закона (ако не противоречеше на договора, ако въобще съществуваха едни правно-валидни договори, каквито в случая не съществуват.)  Би била в тези случай – напомняне, припомняне на поети задължения, и напомняне какво следва , ако не си изпълняваме задълженията .

 • Но в случая, тя е именно заплаха, защото в тези случаи, не се дължи от моя страна никакво изпълнение и никакво търпение на нищо по нези нищожни и измамнически договори, но използвайки тяхната привидна сила, банката в максимална степен се възползва от тях в моя вреда.

Нито съм длъжен да търпя по-високите лихви изисквани и открадвани от самите кредитополучателите, с което още повече нараства заплахата за отчуждаването на имота ми, нито съм длъжен да търпя изобщо обезпечаването с имота си на вземания по тези измамнически договори

 

Но  банката заплашва, че щяла да предприема действие по принудително събиране на тези свои по-високи лихви, и други свои вземания, които действия вече описахме какви са – и които водят до още по-неблагоприятни имуществени и неимуществени вреди за жертвите .

И в тези случаи, когато деецът няма право да извърши дадени неблагоприятни за жертвите действия,  като му казва, като му съобщава по всички възвожни начини, че ще извърши тези неблагоприятни за жертвата действия, то деецът – банката (лицата, на които банката е възложила извършването на тези деяния ) -  извършва именно ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЯНИЕ  „ЗАПЛАШВАНЕ” .

Иска с писма изпращани по електронната поща, иска и с гласови телефонни обаж- дания кредитополучателят да й плаща тези недължими от него пари, а от мен ис- ка да сключвам и да плащам недължими - по силата на никакъв закон или договор - от мен за сключване,  и недължими от мен за плащане имуществени застраховки на имота ми в нейна полза,  на нежелан от мен, но свързан с банката застрахова- тел , който аз изобщо не го желая, тъй като и той ми е известен с противоправните си деяния, чието проявление също не закъсня .

Ние си знаем, какво ни чака, ако не си изпълняваме договорите, но не знаем, че това същото ни чака, и  когато ги изпълняваме (дори привидните такива договори), но не знаем , че същото ни чака, когато не ги изпълнява самата банка , или когато нямам всъщност никакви договорни отношения с тази банка, поради нищожността и на двата на измамнически договора - и на кредитния,  и на ипотечния .

Които дори да не бяха нищожни, никъде в тях не е упоменато, че аз имам задъл- жения да сключвам и плащам имуществени застраховки на имота си в полза на банката, на всичко отгоре и  при този нежелан от мен, но свързан с нея застра- ховател . 

 

Затова, КОГАТО СМЕ  ЗАПЛАШВАНИ СЪС САНКЦИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СИ ИЗ- ПЪЛНЯВАМЕ ДОГОВОРИТЕ, ТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕ  ИЗВЪРШВА ИЗПЪЛНИТЕЛ-  НОТО ДЕЯНИЕ „ЗАПЛАШВАНЕ” ОТ СЪСТАВА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ИЗНУДВА- НЕ !

В още по-голяма степен това пък се отнася, когато самата банка не изпълнява задъл- женията си, и в още, още по-висока степен това се отнася, когато пък нямам и никакъв правно-валиден договор с тази банка , и в още, още свръх по-голяма степен това се отнася, когато дори на хартията на тези правно невалидни договори никъде не е записано , че аз имам задължения за сключвам и плащам имуществени зас- траховки на имота си в полза на банката, и то при силно при нежелан от мен застраховател .

И супер повече се отнася, когато пък банката ме измами да сключа и заплатя тези скъпи, безкрайно скъпи имуществени застраховки върху имота си в нейна полза - ...ЕДИН ДЕН ПРЕДИ изобщо да се бяха пръкнали на бял свят договорът за кредит и договорът за ипотека .

Ей така, без съществуването на никакви основания, и без съществуването на никакви, дори и най- малки поводи от моя страна – съм изнудван по описания начинНамерила си банката „балък” като мен и си ме изнудва и измамва, както и когато си намери за добре , като в доброто старо - за бандитите - време в България .

 

Тоест – мен, и кредитополучателят ни заплашват и с престъплението самоуправство, банката щяла да предприеме такива самоуправствени действия, при положението,  че тя няма право на тези действия, и чрез, които нови деяния, ще ни се причинят тези нови – още по-голями имотни, имуществени и неимуществени вреди .

Още повече, не само ни заплашват със престъплението самоуправство, но в случая с незаконното взимане на по-голями лихви, то това самоуправство  в този „лихвен” ас- пект бе и реализирано и напълно извършено, както бе реализирано и напълно извър- шено и самоуправството, измамата и рекета , чрез които бях принуждаван да сключ- вам и плащам имуществени застраховки в полза на банката .

Не може при наше, непротиворечащо на закона и на привидните договори поведение да ни заплашват със санкции, с причиняването ни на вреди, които могат да ни бъдат причинявани, и  са предвидени за прилагане, причиняване  само при противоправно поведение от наша страна и то положение, че съществуваха  едни правно-валидни договори, и едни правно-валидни основания (по отношение на повишаване на лихвите например), каквито в случая няма , и по отношение на измамването и изнудването ми да сключвам и плащам скъпи имуществени застраховки в полза на банката , от които накрая се оказах без НИКАКВА полза,

·         когато настъпиха застрахователните събития уж против, които беше застра- хован имота ми, когато на „сцената” се яви свързаният с банката, лика-прилика с нея  застраховател, именно, заради, чиято му лоша слава, не исках да сключвам никакви застраховки с него и не исках да му плащам, каквито и да е било суми, но дълги години измамван и изнудван от банката му плащах тези недължими от мен за сключване и плащане застраховки .

·         А ЧЕТВЪРТИ ВЕЧЕ ПО РЕД ПРЕМИЕР СЕ ХВАЛИ, ЧЕ ИЗМАМИТЕ И ИЗНУДВА- НЕТО ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО БИЛИ ЕДИН ОТМИНАЛ ПЕРИОД В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ . 

Не може например,  един човек да бъде заплашван, че ще бъде лишен от свобода, ако той не е извършил никакво противоправно деяние .

 

Та така и тази банка, и нейните банкери – не могат да ни заплашват със санкции, при положение , че нашите действия или бездействия  не са противоправни . Не могат да ни принуждават и да търпим – взимането от нейна страна на по-голями от дължимите лихви, при положение, че такива по-голями лихви не се дължат от страна  на кредито- получателите .

·         Тоест банкерите ни заплашват с извършването от тяхна страна на проти- возаконни действия, заплашват ни с извършване на престъпления спрямо нас .

С изпращането на тези писма до жертвите, със звъненето им по телефоните, със съ- щата цел,  с които писма и гласови заплахи по телефоните, от жертвите се изисква да заплащат нови, по-високи, но незаконни лихви, и да сключват и плащат недължи- ми имуществени застраховки, то банкерите – ВЪЗДЕЙСТВУВАТ ЖЕСТОКО ВЪРХУ ПСИХИКАТА НА ЖЕРТВИТЕ .

 

·      ЗВЪНЯТ С ЦЯЛАТА СИ БЕЗСКРУПУЛНА НАГЛОСТ, С ИЗКЛЮЧИТЕ- ЛЕН ЦИНИЗЪМ И ДЪРЗОСТ И НА МЕН – ИПОТЕКИРАЛИЯТ ЗА ЧУЖД ДЪЛГ ИМОТА СИ  ГРАЖДАНИН !

 

ДА МЕ ПРИНУЖДАВАТ И ЗАПЛАШВАТ, ЧЕ В ЕДИ КАКЪВ СИ СРОК ТРЯБ- ВАЛО ДА СКЛЮЧВАМ И ПЛАЩАМ ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА ИМО- ТА СИ В ПОЛЗА НА БАНКАТА, ИНАЧЕ СЛЕДВАЛИ НАКАЗАНИЯ, САНКЦИИ . 

 

- И КЪДЕ,  ДОРИ В ПРИВИДНО ДЕЙСТВУВАЩИЯТ  ДОГОВОР ЗА ИПОТЕКА, ИЛИ ДОРИ В ПРИВИДНИЯ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ, ПО КОЙТО АЗ НЕ СЪМ СТРАНА, СА ЗАПИСАНИ  ТАКИВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕН – ИПОТЕКИРАЛИЯТ ЗА ГАРАНТИРА- НЕТО НА ЧУЖ ДЪЛГ ИМОТА СИ ГРАЖДАНИН  ? НИКЪДЕ ?

 

  – НАПЪЛНО МАФИОТСКА РАБОТА !

И в кой подписан от банкерите договор е посочено – първо , че имам такива за- дължение и,  второ, че е предвиден такъв рекетьорски начин за въздействие върху психиката ми, с цел да ме „мотивират” към исканото от банката поведение , което аз не желая !

И КАКВО МИ ОСТАВА ДА НАПРАВЯ ПРАВЯ Г- Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР ? 

·         Да изнамеря законен способ за неутрализирането на тази супер добре орга- низирана и закриляна от бездействието на правителствените служби група и да стискам зъби,  докато ми се строшат от стискане !

·         Или да вдигна на законен бунт всички потърпевши като мен против беззако- нието и набързо да приключим с този безкраен преход  към свобода и правов ред, каквито май няма да доживеем да видим, тъй като не сме дълголетни като орлите и костенурките ?

·         Вие какво бихте ми препоръчали, като човек на закона ? Може ли да се позо- ва на института на крайната необходимост и да вдигна народа на бунт срещу това безправие ?

И при така направеното ми „мотивиране” от страна на банката, съм плащал лично и с мои средства тези застраховки, при този и така посочения ми от банката застрахо- вател, при тези и така посочени ми от него условия, без да имам никакво желание да правя такива застраховки и без да имам никакво правно-валидни, или дори правно-привидни такива задължения !

- И какво е всичко това ?

- АМИ РЕКЕТ, ИЗНУДВАНЕ, БРУТАЛНО, НАГЛО, БЕЗСКРУПУЛНО !

А нашите високопоставени политици (слугите на народа, също като слугите на бан- керите)  пляскат с ръце, посрещат и изпращат с целувки и прегръдки, тези каца- щи и излитащи банкери и застрахователи, с умиление ни говорят какви добри и полезни инвеститори били те за България (само не се разбра какво точно са инвес- тирали, тъй като парите в подарените им на безценица банки, са парите на самия българския народ ) .

Аз като стана един ден премиер (което, ако ми е писано никой не може да предотвра- ти), мисля също да ги посрещам още на летищата, само, че...... с арестантските камионетки .

·         АЗ КАЗАХ, НЕКА СИ ПРЕДСТАВИМ ПОЛОЖЕНИЕТО ТОЧНО НАОПАКИ, Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР!

 

Какво ще стане - ако аз сега например взема да звъня по телефоните на тези банкери и  да им изпращам писма по електронните пощи, и да им казвам, че ще претърпят сериозни имуществени вреди, ако не изплатят веднага исканите обез- щетения, защото според моите тълкувания на договорите и на техните деяния, те са длъжни да платят веднага тези обезщетения и то в посочения им, и изчис- лен от мен размер ?

 

Ще се изсипят при мен полкове полицаи да ме арестуват за изнудване, защото в договорите не е записан такъв начин за изискване на заплащане на обезщете- ния, но НЕ е предвиден и такъв самоуправствен и рекетьорски начин за изиск- ване заплащане на самоуправствено и с измами наложени по-високи лихви , и не е предвидено изобщо, че аз трябва да сключвам и плащам застраховки на имота си в полза на банката .

 

·         НО ЗАЩО НЕ СЕ ИЗСИПАХА ТЕЗИ ПОЛКОВЕ ПОЛИЦАИ ДОСЕГА ПРИ ТЕЗИ БАНКЕРИ , ИЗИСКВАЩИ ПО ТАКИВА РЕКЕТЬОРСКИ СПОСОБИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА НЕДЪЛЖИМИ  ПО- ВИСОКИ ЛИХВИ , и то по тези правно-невалидни, измамнически договори, с които най-напред е измамена и държавата (бюджета) ?

 

От СУБЕКТИВНА СТРАНА изнудването е престъпление, което се осъществява с ПРЯК УМИСЪЛ . Субектът има ясно определа предварителна цел – набявянето на имотни облаги, чрез причиняване на имотни вреди на жертвата, съзнава съдържанието на волята на пострадалия, съзнава, че въздействува върху неговата психика така, че го мотивира да предприеме поведение, което не съотвествува на волята на жертвата и пряко цели предприетото от нея поведение, поведение водещо го до претърпяването на имотни вреди .

 

С изпращането на тези писма, със звъненето на телефоните ни, със същата цел, с ко- ито писма и гласови заплахи по телефоните, от жертвите си изисква да заплащат но- ви, по-високи, но незаконно по-високи лихви и се изисква, аз пък да сключвам и пла- щам недължими за сключване и плащане имуществени застраховки банкерите въз- действуват върху психиката на жертвите, банкерите знаят, че жертвите не искат да плащат тези незаконно по-високи лихви.

 

Банкерите също така  знаят, че жертвите като мен НЕ ИСКАТ да сключват и плащат тези недължими за сключване и плащане имуществени застраховки, това въздейс- твие продължава и в така наречените им банкови офиси, къде жетрвите биват преп- ращани за  по-подробна информация, за по-добра информация, като, че ли сме оли- гофрени, и имаме нужда тези висши банкери да ни наливат мозък в главите, а да- ването на тази „по-подробна информация” представлява по същество единствено и само заплашване със незаконни санкции, заплашване с престъпни самоуправ- ствени действия от страна на банката .

 

Така, че според моето тълкуване и преценка на фактите, то те сочат, че банкерите са извършили от обективна страна изпълнителното деяния „заплашване” на това отвра- тително престъпление „изнудване, и ако при разследването и Вие стигнете до съ- щите изводи и заключения, че тези деяния са извършени умишлено,  следва да им бъде предявено обвинение за извършването и на това престъпление, пък съдът да решава какво наказание да им бъде наложено .

Надявам се, че ще бъдат предприети бързи и адекватни мерки за сломяването на този произвол, за да не започнат в Родината ни отново – по-миналогодишните масови протести срещу този пълен произвол, но сега вече тези протести ще имат и своето дълбоко правно-валидно основание , което вече може да доведе и до едни неп- редсказуеми последици – като пълен крах и фалити на такива банки, други верижни фа- лити на банки , пълна нетърпимост и непоносимост  към всякакви видове банкери – от каквито и да били видове банки .

Аз съм напълно съгласен с настоящия -към февруари 2013 г.- вътрешен минис- тър г-н Цветанов, че,

·         ако подобни хора бъдат арестувани своевременно, това е сигурна гаранция за техния живот, би ги спасило от саморазправи с близките на хора, които посегнаха на живота си и се самоубиха в разцвета на силите си вслед- ствие на подобни на описаните  измами, проивол, самоуправство и ре- кет спрямо тях .

Но бих добавил към думите на министър Цветанов още и следното :

·         Своевременният им арест би бил гаранция не само за техния живот, но би БИЛ ГАРАНЦИЯ ЗА ЖИВОТА НА ХИЛЯДИ ПОТЪРПЕВШИ от деянията им граждани на България , които вече са стигнали до решения да се самоуби- ват от отчаяние, като не могат да се противопоставят по сътворения от мен способ на тези личности .

КОЛЦИНА ХОРА ПОЗНАВАТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ДАДАТ ТАКЪВ АДЕКВАТЕН И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВЕН ОТПОР НА БАНКЕРСКИТЕ ДЕЯ- НИЯ КАТО МЕН ?

·         Мнозина видни адвокати смятат, че направеното от мен е нечовешко, свръх-чо- вешките възможности ! Но, аз го направих именно и заради това, за да се предотвратят едни евентуални кръвополитията в България .

Защото банкерите са икономисти, други са юристи, но аз пък съм и генетик- нау- ка, която юристите не учат и в това е слабото им място. И тази наука учи, че дъл- боко грешат тези, които приемат търпението на българския народ  за простотия и ма- лодушие. Точно обратното – това търпение е израз на миролюбивия характер на българския народ .

А фактът, който е известен вече и на историците е този

 • че най-голямите миролюбци са най-безсрашните войници. Та като един отли- чен генетик, се опасавям да не би отново, както е било в началото на пре- дишния век - тези най-голями миролюбци, да не вземат пак да станат най-безсрашните войници и да вземат да избият набързо причинителите на несгодите им .

Сегашните българи не сме сме пръкнали ей така от нищото. Ами, че ние сме пре- ките потомци на тези същите българи, от които са треперали от страх и ужас всевъз- можни чуждоземни армии, масово изтребвани от по-малочислените от тях, но непознаващите страх българските войници, които след народо-освободителните войни пак са си станали същите всеизвестни търпеливи миролюбци .

·         Та науките на банкерите от университети им може да не сработят в Бълга- рия. Където играта с търпението и нервите на българския народ е като игра с огън върху буре с барут.

Та по-бързичкото арестуване на 100- 200 банкера, не е кой знае колко страшно и опасно нещо, с оглед на това колко много евентуални беди би предотвратило. По света арестите,  и то на много по-високопоставени банкерите зачестиха, това вече не е нещо необичайно и самите банкери вече психологически са подтотвени за така- ва една очаквана от тях развръзка

·         Под въздействия на моя уникален и безкомпросисен труд, те са готови и на облекчаващи душите им самопризнания .

Така например, към тази ми жалба, аз Ви прилагам в писмен вид едно самопризна- ние на банкерите, с което те самопризнават, че наистина са повишили лихвите по тези кредити .

·         Това – самопризнанието - е възможно най-силното доказателство .

В официален документ изпратен ми от банкерите, след като ги снабдих преди съда с исковата молба срещу банката и с тази жалба, която Ви изпращам до Вас, те отго- вориха , че наистина са повишили лихвите по тези кредити, отпуснати с тези бюдже- то- и всичко живо -измамващо договори, само, където, тъй като аз не съм бил са- мият кредитополучател, а ипотекиралият имота си за обезпечаване на неговия кредит човек, не можело да имам претенции относно тези лихвени повишения .

- И КАКВО СТАНА ПОСЛЕ ?

В  отговора си на моята искова молба, явно най-добрият им юрист, като не знаеше за тази моя кореспонденция с висшестоящите банкери, взе, че излъга , че такива „лих- вени” увеличения нямало.  Т.е. в официален документ, какъвто представлява отговора на моята искова молба длъжностно лице от тази банка излъга . Съста- вил е документ с невярно съдържание .

Аз обърнах внимание на съдийката на това, като й казах, че в два официални доку- мента – този който ми изпратиха висшестоящите банкери, и в отговора на най-видния им юрист се съдържа, коренно противоположна информация, относно един и същи факт, което означава, че единият от двата документа е официален документ с невяр- но съдържание .

И казах на съдийката, че в такъв случай незабавно трябва да изпрати тези документи на прокуратурата, за да повдигне прокуратурата обвинение на съставителя на невяр- ния документ,  в изпълнението, на които й съдийски задължения, аз не знам, докъде е стигнала, че на жената голя беля й дойде на главата с това мое „супер голямо  де- ло”, която тя преди три години го раздели на две части – „установителна” и „осъдителна” .

И, по които вече две на брой свръх-дела, то целият юридически отбор на тази банка не може да дава адекватни отговори в поставените от гражданския закон срокове

·         (а питат ли ни нас какво ни е, когато в същите тези кратки срокове трябва да се противопоставяме на исканията на банкерите да ни продават имоти- те),

та си служи с лъжи и нови измами, с което значително облекчи моята работа, защото така нагледно и непосредствено демонстрира на съдийката как сме би- ли измамени ние от самата банка,

И след, чието лесно изобличение, на които нови лъжи и измами, станало пак с изхождащи от самата банка документи, юридическите епипи на банката от София , започнаха буквално да спят пред съдийските кабинети в Пазарджик, където аз разлика от целуващите се банкерите висшестоящи политици не ги чакам с прег- ръдки и с целувки, а с уникални антибандиски трудове, и където пък се разглежда- ше другата част от това супер дело – дали са противозаконни, бандитски, или са си напълно законни ипотечният договор и застрахователно–кредитният договор , чиято основна цел е измамата на бюджета и на всичко живо, което шава и мърда .

·         Като „спането” пред съдийските кабинети бе с цел решението по едното - „уста- новителното” дело, да се използва като предлог за спиране на разглеждането на „осъдителното” дело срещу банката .

Та един вид „подлудих” банката по начин подобен на този, по който тя подлуди множество свои клиенти . И при това „подлудяване” вече започнаха да свалят лека-полека  гарда, тъй като те толкова си могат. И вече работата на прокурату- рата по този случай е изключително облекчена , тъй като има насреща се едни напъл- но омаломощени от „нечовешкия” ми труд банкери .

Та така : не може и двата горепосочени документа да са с вярно съдържание, защото в единия се прави признание, че лихвите по тези кредити са повишени, което банкер- ско самопризнание напълно ме устройва в гражданския процес, а в другия – из- готвения отговор на исковата ми молба – се твърди обратното .

·         Тоест банкерите , напълно омаломощени вече се оплетоха в собствените си лъжи . ЛЯВАТА ИМ РЪКА НЕ ЗНАЕ, КАКВО Е НАПРАВИЛА ДЯСНАТА

Та Ви предлагам да започнете арестите със съставителя на невярния от двата документа. Все отнякъде трябва да се започнат рано или късно тези арести .

Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, знам, че ще Ви е доста трудно да вземете решения за арес- тите на поне няколко банкера. Тази трудност произтича от факта, че въпреки лютите клетви  на предишни и сегашни политици за тяхната неутралност и  равна отдалече- ност от всички субекти на правото, то ние ги виждаме как се прегръщат и „целуват”  уста в уста с всевъзможни кацащи и отлитащи банкери

 

Мнозина управляващи имат за приятели именно банкери. Мнозина банкери станаха банкери, именно заради приятелствата си с най-високопоставените лица в България. Тези висшестоящи български политици не се прегръщат и не се „целуват” с мен и с такива като мен, които сме им като тръни в очите, в петите и къде ли още не.

 

Но сега – (б.а. през 2013 г.) България има късмет за пръв път след 1989 г.  да има за Главен Прокурор адекватна за този пост личност, която идва след добре свършена работа именно от магистратската гилдия, която за пръв път бе публично обсъжда- на, обследвана, коментирана и избрана при конкуренция с други. (Мен да ме пи- тате , още по-добре ще е да Ви избира пряко народа на България, при което положе- ние ще Ви е още по-лесно да арестувате бързо –бързо причинителите на бедите на Вашите избиратели .)

 

В подобно на Вашето положение беше г-н Филчев. Безспорно храбър човек. След напускането на този пост, то по повод бандитски прояви на тогава власт-имащи личности той казваше така :

 

„Решението за извършването на една или друга кражба е взето от целия Мини- стерски съвет като колективен орган на власт. Да, аз го виждам и знам това, като всеки един гражданин на България. Но как да арестувам целия министерски съвет като полицията, на която аз ще издам заповед  да вземе да ги арестува се уп- равлява именно от този министерски съвет. Та тази полиция на мен - Главния Проку- рор взе, че сложи вкъщи подслушвателни устройства .

·         Кой разследващ полицай (дознател) ще разследва министър на власт ? Кой разследващ полицай, ще даде мнение за предаване на съд – на един или друг министър ?

Та нали още преди това, то със способите на власт-имащата измама от института по психология на МВР ще му изнамерят веднага някакво заболяване за неиздържан от него психо-тест и ще дадат заключение за професионалната непригодност на полицая, въз основа на което заключение ще го уволнят веднага и даже  в лудница може да го вкарат насила .”

Е, засега на Вас, за разлика от на г-н Филчев все още се се налага да арестувате пра- вителството. Но г-н Филчев беше прав. Моите уважение към вече бившия премиер, но Изпълнителната власт винаги има надмощие над другите видове власти, какви- то и ще да ни ги разправя:

 

·         че била с вързани ръце, че съдиите били подкупни, че те –правителствените антибандити хващали бандитите, но съдиите ги пускали , прокурорите също като съдиите правили .

 

Ами, какво й пречи на тази изпълнителна власт да хване така самите „пускащите” бандитите съдии и прокурори, че пък тях да няма кой да ги пусне, в случай , че съдиите пускат бандитите, не въз основа на (не-)събраните доказателства, а пора- ди други (финансови например) причини, или поради заплахи към съдиите .

 

Граждани, най-най-обикновени като мен граждани  без да имат грам власт, но имащи  огромен кураж и ум, взеха, че осъдиха сами – в граждански процеси банки за това , че им повишили противозаконно лихвите и и им взимали повече пари от дължимите .

 

И ТЕЗИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ СРЕЩУ БАНКИТЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА НАП- РАВЕНИТЕ ОТ САМИТЕ ГРАЖДАНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И СЪБРАНИ ДО- КАЗАТЕЛСТВА ГИ ПОСТАНОВИХА СЪЩИТЕ ТЕЗИ СЪДИИ, КОИТО ПУС- КАЛИ ЗАЛОВЕНИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ БАНДИТИ.

 

ЗНАЧИ ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ ГОДНИ ДОКАЗАТЕЛ- СТВА за осъждането на една или друга банка за противозаконно извършените от нея обири, ама правителствените служби – не могат да събират годни доказателства за извършването на тези обири . 

 

АМИ ВСЯКО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО БАНКА Е ОСЪДЕНА ДА ВРЪЩА НАДВЗЕТИ ПАРИ – ОЗНАЧАВА, ЧЕ ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА ТОЗИ ГРАЖДАНИ Е БИЛ ИЗМАМЕ, ИЗНУДЕН И ОКРАДЕН ОТ БАНКАТА,

 

·      всички, които измамнически, изнудвачески, грабителски и само- управствени действия, са ги извършили НЯКАКВИ, ДОБРЕ ИЗВЕС- ТНИ НИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ТАЗИ БАНКА, които подхилкващо ни обясняват с менторски тон от телевизионните екрани, защо се нала- гало да бъдат ограбени тези граждани .

 

- И какво остава в тези случаи , като работа за прокуратурата ? Ами, че то гражда- ните (жертвите) и гражданските състави на съдилищата са свършили цялата работа !

 

За прокуратурата остава само една лесна работа по документи, за чието извър- шване НЕ Е нужно да разчита на правителствените служби .

 

Взима си един неподкупен, несвързан с правителството и с банките прокурор цялата документация на банката, чете си я на спокойствие и така разбира кой от банкерите е взел тези решения да се повишават противозаконно (без правно основание) лихвите и да се взимат от сметките  гражданите, въпреки тяхното несъгласие недължими от тях парични суми, и си му предявава всички описани от мен обвине- ния за измама, изнудване, самоуправство и общостопански престъпление – за подкоповане кредита на доверие в банката , чрез извършването, на всички които банкерски деяния – този гражданин е бил окраден, а пък подхилкващите ни се бан- кери са си набавили, чрез тези деяния – неследващи им се имотни облаги .

 • ТОВА Е :  ЛЕСНО И ПРОСТО – без участието на правителството, че където се то намеси, съдиите в повечето случаи винаги „пускат” хванатите от не- го.

Защото от правителствените служби явно така са го хванали, така са го „дърпали и разследвали”, че всичко по него „така се е изпокъсало от тези разследвания”, че за съдите явно не е останало  нищо по този човек, за което и те като правителството „да могат се хванат” , за да не го пускат

 

А, ако някога  и на Вас, също като на г-н Филчев Ви се струва , че се налага ареста на цяло някое правителство – какво пък ? Арестувайте го !  Издайте заповедта за арестта му ! Безпрецедентните ситуации изискват, безпрецеденти мерки .

Ние – народът на България ще изпълним веднага, бързо, смело и сръчно тази Ва- ша заповед. 

А после, ако при изпълнението на тази Ваша заповед с нещо, поради изпълне- нието й сме нарушили същия този закон, по чиято сила досега не бе арестуван нито един действащ банкер и нито действащ един министър, то се надявам, че президентът, като президент на същия този български народ, който е изпълнил Вашата заповед, ще НИ амнистира всички нас, или , ако пък самата ръководена от Вас прокуратура ни повдигне обвинение за това, че сме изпълнили Вашата заповед за арестуването на правителството, то ще пледираме „невинни”, позо- вавайки се на института на крайната необходимост и на Междуранодните кон-венции за защита на основаните човешки права и свободи, даващи ни право на ЗАКОНЕН БУНТ, срещу държаавно органираните НЕЗАКОННО БЕЗПРАВИЕ и НЕЗАКОННА ТИРАНИЯ .

Ако полицията не иска да работи и да арестува правителства, министри и банкери, то в такива извънредни случаи по света, на армията се възлагат нейните функции, чий- то върховен главнокомандващ в България е президентът, който не е подчинен ни- то на правителството, нито на парламента . Та, ако се саморазпусне полицията в отказа си да арестува министри и банкери, армията ще я замести, до сформирането на нова полиция . 

- С какво ни превъзхождат исландците и с какво е по-храбър техният Главен прокурор от Васта техните банкери намериха спокойствие в затворите, а у нас това не може да започне да се случва ?

Да, в България лихвите са по-високи, и това е наистина , заради по-голями рис- кове, отколкото те били в други държави. Но тези рискове се породени именно от тези масови проявления на масово ненаказания банкерски и други видове държавно подпомаган и държавно организиран бандитизъм .

 

·         ДЕМОСТРАЦИОННО НЕНАКАЗВАНИЯТ БАНДИТИЗЪМ ВИНАГИ СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМИТЕ РИСКОВЕ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА ИКОНОМИКА И ДЪРЖАВА .

 

В момента,  в който масовият, с най-голямите вредни за обществото последици бан- дитизъм започне да се наказва бързо и адекватно, в този момент рисковете значително ще намалеят и лихвите по кредитите, както казват и самите банкери,  ще паднат, поради изчезването именно на тези  рискове, заради които лихвите преди това са били високи .

·         А, на който банкер не му изнася , че тук повече няма да може да си разиграва коня, както си иска , че тук вече няма да може безнаказано да гази законите -  прав му път

 

В Китай  ги чакат с удоволствие, ама, тъй като там смъртното наказание за тежките престъпления не е премахнато,  все още там масово разстрелват бандити по стадио- ните, при извършване на престъпления с вреди за повече от един милион китайски юана, което сурово наказване в Китай на банкерския и другите видове бандити- зъм, НИ НАЙ-МАЛКО НЕ ПРЕЧИ НА КИТАЙ да върви стремително и уверено към лидерската позиция в света по могъществото на своята пазарна икономика – без да разчита на помощи, от който и да е било и без да „хлечни” с вдигнати лапички като малко куче-клепарче пред богато господарче .

 

·         ПОМОГНИ СИ САМ, ЗА ДА ТИ ПОМОГНЕ И БОГ , казва нашата мъдра поговорка.

А у нас, заради бездействието по банкерските деяния на правителствените анти- бандитски служби по време  на всички правителства,

·         заради „целувките” и  „прегръдките”  на политиците с кацащи и отлитащи банкери,

·         то да се налага на всеки гражданин по-отделно да води дългогодишни съдебни де- ла като Давид срещу ГолиатГолиат ГГолиат срещу тези недосегаеми в Бълга- рия, заради притежаването от тях на така необходимите за изборните кампании и за благополучието на политиците камиони, вагони с пари - субекти

е нещо напълно и скандално недопустимо, което представлява отказ на държа- вата да изпълнява задълженията си за осъществяване на задължителното на- казателно- правно преследване и на тези субекти – банкерите .

 

И, при който отказ ние сме в пълното си право да й откажем плащането на данъци и да вземем да я разтурим с един национален референдум тази, отказваща да работи държава и да направим друга на нейното място в Нашата Родина, докато все не е изтребен - по едни или други употребявани за това способи - Народа на Родината ни .

 

Г- Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР ,

По времето, когато този пост се заемаше от г-н Филчев, във ВКП (Върховната Касаци- онна Прокуратура) ме познаваха  добре и се шегуваха, че моите жалби се измервали не с броя на страниците си, а по броя на килограмите си .

Шеги, шеги, ама именно по една моя уникална за тогавашното време - от 320 страни- ци жалба, коята нашата преса нарече „Рекорд”, възникнаха първите наказателни дела (още през далечната 2001 г.) срещу общински кметове, и то адвокати, и то от управ- лящи (крадящи) в тогавашния момент партии и срещу председатели на общински съвети.

Образува ги една храбра и с огромен природен интелект прокурорка, която може да я командировате във ВКП , за да приключи бързо разследванията срещу банкери- те. Тя е национално известна прокурорка, защото по телевизиите често я дават с нейните уникални и безпрецедентни дела в Пазарджик .  

В момента в България, опитвайки се да спаси България като национален иденти- тет, тя направи това, което НЕ МОЖА да направи една могъща държава като САЩ напримерПредаде на съд личности, които никой друг никъде не можа да изп- рави пред съд  (Явно тя май сама си „лови” законо-нарушителите и не разчита много-много на правителствените право-охранителни служби.) 

 • Та, ако не беше тази прокурорка да спре доколкото може тези власт- имащи дейци, то в тази община нямаше да остане нищо, което да е не е „оглозкано до кокал”  и жителите й щяха да са се изнесли и те немили-недраги по чужди земи някъде,  да търсат хляб, препитание и спасение от грабежа .

Точно по това време България водеше преговорите с ЕК за присъединяването ни към ЕС . И законът беше такъв, че образува ли един прокурор наказателно дело, то постановлението за образуването му можеше да бъде отменено само от Глав- ния прокурор .

И, ако не го отмени Главният прокурор то влиза в съдебна зала, и каквото съдът реши това е . ЕС пляскаше на България за този безкомпромисен , улесняващ и уско- ряващ наказателното правораздаване ход.

Да, ама само както приключиха преговорите, власт-имащите взеха, че върнаха ведната пак стария закон, по чиято сила, не само Главният прокурор, ами всеки един по-горестоящ над по-нискостоящия прокурор, може да отмени постановленията за образуване на наказателни производства .

И един по-горестоящ от тази прокурорка прокурор веднага взе , че отмени постанов- лението за образуване на наказателно производство срещу общинския кмет и срещу председателя на общинския съвет .

Аз очаквах този ход, и вече се бях заел със съставянето на най-огромния труд в моя живот (сегашният като че ли ще го надмине) - един доклад до ЕК, представ- ляващ „дисекция” на бруталната действителност в България , на безнаказан и брутален  власт-имащ бантитизъм и симулиране на наказателно-правна право- раздавателна дейност . (Гражданското правосъдие си работи. Бързо или бавно, все пак някак си работи.)

В този доклад имаше подробни анализи на законодателството ни и приложени, над- лежно легализирани от мен 140 (сто и четиридесет) официални документа (една част са при Вас, във ВКП), предствляващи безчинсващи заповеди на общински кмето- ве, варварски деяния на областни управители, брутални откази от правосъдие, дивашко полицейско насилие срещу разкривателите на власт-имащия бандити- зъм,  документирани откази на полицията да работи по жалби за опити  за убийства извършени срещу „неприятели” на власт-имащите лица,  и прочие безкрайни доказа- телства,че всъщност властта в България все още представляваше по онова вре- ме една криминална - по своето същество – организация .

Този най-голям труд в моята живот стана в обем от 886 (осемстотин осемдесет и шест страници), преведен на шведски и на английски език, който на първи ноември 2003 г. дадох в Швеция на правителсвото на Швеция - целейки да стане междунаро- ден скандал, а преводът му  на английски език бе предаден на тогавашните послани- ци на страните членки на ЕС .

Въз основа на този доклад бе прието крайното решение за налагане на пред- пазни те клаузи по темите правосъдие и вътрешен ред на България.  В Швеция, мои приятели на държавна служба там ми казаха следното :

„Ние сме напълно наясно със съществуващата държавно-организирана прес- тъпност в България, за дълбоката корупция прояла всички нива на властта. ТО- ВА ИЗОБЩО НЕ Е НОВИНА ЗА НАС.

·         Новината е, че един човек е сътворил такъв грандиозен труд с цел да по- могне на сънародниците си и на своята Родина и да избегне евентуалните кръвополития, които мисли, че биха били неизбежни, като последна мярка за отпор и спиране на несекващия държавно- организирания бандитизъм и явен обир на гражданите на България.

Чудовищно е също така,  че в една страна кандитат-член на ЕС държавната по- лиция „изхвърля” с заплахи за побой и с насилие общински съветник от засе- дания от общинския съвет по заповед на кмет, който може да бъде сменен и който трябва да бъде контролиран според вашите закони именно от същите те- зи общинските съветници, чието „изхвърляне” той разпорежда . 

Щом полицията си позволява такива деяния против тебе, такава високо-еруди- рана и високо-образована личност по време на изпълнението на твоите задъл-жения като общински съветник, и по време на реализирането на твоите полити- чески права, тогава какво ли прави същата тази държавна полиция срещу дру- гите граждани на България , много, от които идват идват тук на цели групи и се оп- лакват от системно полицейско насилие над тях.  

Ние можем много остро да поставим проблема с тези продължващи лъжи и измами от страна на българските власти . Но помисли внимателно и обстойно какво е по-добре :

·         Дали България да остане извън Европейския съюз, поради този несекващ бандитизъм в държавните органи, или все пак да бъде приета така, а пос- ле като страна членка, като й се налага спазването на определени правила и норми, постепенно това положение да започва да се подобрява ?

Това, което сме го направили при нас не е станало за година-две, а сме го правили в продължение на много десетилетия.  И ние сме имали тежни и трудни периоди.

Ние мислим, че ако България остане извън ЕС ще бъде по-лошо за самите българи, отколкото, ако влезе дори и с тези силно корумпирани държавни органи. Така, че това е един от вариантите на едно „соломоновско” решение.

ДА ВЛЕЗЕ, АМА ПОД УСЛОВИЕ :

·         контрол и наблюдение над тези държавни органи, вместо да чакате, някак си от само себе си нещата да се оправят, или пък да вземете с оръжие в ръка да ги оправите набързо, след което ще следват нови отмъщения и така до безкрай. ”

И тогава това го направих, защото при такива демонстрационна закрила от страна на по-висшестоящи прокурори и от страна на полицията за деянията  на власт-имащи закононарушители,  то едиственият начин за нашата защита от пладнешкия обир на цели общини бе бунт, безмилостен, безкопромисен и бърз бунт, след който и спомен да не остане за нито един власт-имащ  крадец, чийто грабителски под- пис обрича на глад  десетки хиляди граждани .

Това, което направих тогава бе последната останала ни възможност за преуста- новяването по мирен способ на пълния произвол,  тиранията, безправието и без- законието у нас .

·         А както са казали мъдреците и „Най-лошият мир е по-добър от най-добрата война”.  Ама пък Роналд Рейгън – митологизираният американски президент казваше, че има неща по-важни от мира и това е дадената от бога свобода на човешкия индивид .

И имено този мой доклад е бил коментиран през февруари 2004 г. от тогавашния пре- зидент, че някакъв българин бил депозирал огромен доклад пред ЕК, който създавал сериозни проблеми пред България за приемането й в ЕС .

Този мой доклад е известен в Интернет пространствоо и под наименованието:

·         Международно правни механизми за принуждаване на съдебната система да фукционира по предназначението си.”

По-късно - през 2011 г.  разбрах, че и сегашният (към март 2013 г.) вътрешен мини- стър г-н Цветанов бил написал някакъв антибандитски доклад, през 2005 г. ли, през  2006 г. ли,  за който му платили 20 000 евро .  Интересното е,  че на мен нищо никой не ми плати, а аз заедно с още един мой съмишленик платихме от скромните ни средства над 30 000 лева, за да го има този доклад  до Еврокомисията и държа- вите членки на ЕС .

И използвам случая, като предполагам, че тази, както много други мои книги ще се чете от десетки хиляди граждани, някой от тях , ако има лично познанство с г-н Цве- танов, то го моля да попита от мое име г-н Цветанов да ме посъветва към кой да се обърна в България или в ЕС, за да поискам и на мен нещо да вземат да ми платят отнякъде за тези мои анти-бандитски трудове , защото :

·         тази анти-бандитска книга се издава на нейната себестойност (т.е. без печалба за автора й), само и само да може са стигне до повече граждани, които имат нужда от нея и 

·         защото и той - г-н вътрешният министър като една високо- морална личност, пос- тавил си също като мен за цел борбата с престъпността ще се съгласи, че не е справедливо – за неговия доклад,  който надали е бил по-голям и по-обстоен от моя,  и надали го е превел на такъв трудничък език  като шведския да  му платят 20 000 евро, а за моя - представяващ пълна „дисекция” за един десет годишен период на положението в България такова, каквото е -  никой нищо не ми плати .

И, ако вземат, че и на мен ми платят отнякъде за тези мои високоинтелектуални анти-бандитски трудове, то с тези пари аз да издам тази книга в огромни тиражи , с което ще свърша работата на цели правителствени анти-бандитски служби .

В този доклад бях приложил и едно изказване – признание на сегашния - към март 2013 г. - премиер г-н Борисов, който като Главен Секретар на полицейското минис- терство тогава заяви, че за съжаление полицията в България не можа да гаран- тира живота на свидетелите. За съжаление и аз мисля, че тя и сега също не може същото , но пък може да гарантира безпрепятсвеното ограбване на българските граж-дани от страна на организирани в банки и други подобни структури държавно органи- зирани и държавно подпомагани престъпни  групи .

И другото, което е се случи впоследствие е твърде интересно, тъй като и Вие г-н Главен Прокурор имате участие в довършването на започнатото тогава от мен човеко-любиво и опазващо гражданския мир в България дело .

След моето заминаване в Швеция скандалът стана. Проблемът за държавно орга- низираните измами  в законотворчеството и държавно покровителствената престъпност е бил поставен остро по дипломатическите канали, като е бил по- сочен и визирания от мен пълен произвол по конктретния случай :

·         как един Окръжен прокурор с „лекота” и възползвайки се от връщането в сила на стария закон,  гаврейки се с обществото в България, гаврейки се с едно уникално СМЕЛО решение по моя жалби на Пазарджишките Окръжни съдии, че заповед за пладнешко-грабителска приватизация е нищожна (пот- върдено тогава и от Вър. Адм. Съд, което сега го използваме масово в различни общини, за да върнем обратно в техните патримониуми на откраднати с подобни заповеди имущества) елиминира двугодишна работа на следствието и Район- ната прокуратура по разкриването и изправянето пред съда на власт-има- щите извършители на един пладнешки обир на цяла една община . 

И планът ми сработи напълно.  Мои съмишленици, действуващи по нашия НЕп- равителствен антибандитски план – подадоха до Пловдивския Апелативен Проку- рор една предварително подготвена от мен жалба ,

 • с приложеното към нея, вече влязло в сила съдебно решение за нищожността на заповедта за грабителската приватизация,

жалба срещу това постановление, с което Окръжен прокурор, бе отменил постановле- нието на тази - сега национално известна - (тогава) Районна прокурорка за обра- зуване на наказателното производството срещу общинския кмет-адвокат и председа- теля на Общинсксия съвет , които за нула време „обезкостиха” цяла една община .

Които власт-имащи личности, за да не им преча в „обезкостяването” на общината регулярно - ту единият, ту другият викаха полиция да ме изхвърля от заседанията на общинския съвет, в който бях избран, както винаги с най-много гласове от всички кандитати .

Полицейски изхвърляния на общински съветник - безпрецедентни по изключи- телния си бандитизъм и дързост, диващина, варварщина, просташко еничарство, наг- лост и мерзост,  дружно , в престъпен сговор извършвани от държавната полиция, от общински кметове и председатели на общински съвети серия престъпления про- тив моите политически и на моите избиратели политически права .

Защитата ни от този държавно организиран бандитизъм можеше да стане само с оръ- жие в ръка от страна на всички мои избиратели, което щеше да запали веднага цяла България, ЗАЩОТО НЕ СЪМ АЗ ТОЗИ, КОЙТО ДА БЪДА УПЛАШЕН ОТ ЕНИЧАРИ ПРЕДАНИ НА ВЛАСТ-ИМАЩАТА БАНДИТСКА СИСТЕМА,  и при който един такъв законен наш отговор на незаконния произвол, сегашното положение може би ще- ше да е съвсем друго, с много по-малък брой власт- имащи крадци в България.

И при този така перфектно сътворен от мен мирен план „ЧУДОТО” СТАНА" Пловдивският Апелативен Прокурор отменил отменителното постановление и така въ- зобновил наказателното производство срещу тези личностти от властта .

Да , ама тези личности – адвокати, били на стаж при действуващи съдии, имаха силни „позиции” в местните съдилища и в тези местни съдилища, след  десет годишни раз- такавания и симулация на съдопроизводствена дейност, и след  като - от една уни- кална в  правораздавателната си дейност окръжна съдийка - бях заличен като осно- вен свидетел и жалбоподател, по чиято именно грандиозна жалба е възник- нало това наказателно дело, така  и не ги осъдиха окончателно в този съд, защото се изчерпаха наказателните състави на този съд .  

 • А тя ме заличи като свидетел, защото по една случайност я заварих на сладки, дружелюбни приказки в нейния кабинет именно със същия този Окръжен прокурор, заради, който трябваше да "пътувам" до Швеция, и който така „умело” бе предотвратил наказателните дела срещу тези власт-имащи личности и я попитах какво прави той в нейния кабинет и започнах да се смея на нейните обяснения . 

И й казах, че тя явно никога няма да гледа безпристрастно делата срещу тези дейци, след като е в такива приятелски отношение с така добре защитилия ги прокурор , защото поговорката казва :

 • „Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си и ти самият !”

И, след като тази съдийка и всички нейни колеги се изредиха по това дело, и така не останаха повече състави от този съд, тогава това дело бе изпратено на управля- вания от Вас Пловдивски Окръжен съд и за кратко време бяха проведени всички необходими съдебно-следствени действия и делото приключи бързо с осъдителни присъди за тези личности от властта.

Така, че тогава управляваният от Вас Пловдивски съд е  свършил започната от мен работа, чието започване стана с жалбата ми „Рекорд” от 320 страници до то- гавашния Главен прокурор г-н Филчев .

Същото се надявам да стане и сега.  Управляваната от Вас Прокуратура на Бълга- рия да довърши така добре започнатата от мен  работа  и да раследва бързо, смело и компетентно всички банкери в България .

С което да ме отървете от необходимостта в близките години, начело на Съюза на Анти-бандискките Сили аз да съм следващият премиер на България, та да взема да свърша най-накрая тази черна работа и безкрайният ни преход да приключи най-нак- рая с внезапното обедняване, по начин обратен на внезапното забогатяване на су- бекти с  „изненадващ” произход на парите - като много от политиците и банкерите ни.  

Към тази ми жалба прилагам:

 1. „Самопризнанията” на банкерите – писмо-отговор на моята жалба до тях, с Изх. № 9300 / 0094 от 10 .02.2011 г. на банка „Диамант”  АД
 2. Цитирания в тази жалба Устав на банка  „Диамант”  АД  .

С уважение и с пожелание за лични и професионални успехи :

 

Дата : 22 октомври 2010 г.

 

Жалбоподател : .........................................

Гр. Пазарджик

 

Севар Лероев Анфалов

 

 

 

  

.

Банка „Диамант”

 

Банка „Диамант” АД

ЦУ – София –Деловодство-Триумф

Вх №.....................................

Изх. № 9300 / 0094...............

Дата ....10 .02.....2011 г.........

 

Банка „Диамант” АД

бул. „Триумф” №480

София 1000

Тел.: + 359 2 хххх ххх

Факс:+ 359 2 хххх ххх

www.bankadiamant.bg

 

ДО

 

ХАНКО ВИХРОВ БУРАНОВ

 

ПЪЛНОМОЩНИК НА

 

СЕВАР ЛЕРОЕВ  АНФАЛОВ

 

УЛ. „ПАТРИОТ” № 80

4400 ГР. ПАЗАРДЖИЖ

 

 

Уважаеми г-н БУРАНОВ,

Уважаеми г-н АНФАЛОВ,

Във връзка с подадена от Вас жалба, заведена в деловодството на Цент- рално Управление на банка „Диамант” АД под № 9300-0094 / 12.01.2010 г. Ви уведомяваме, че в съответствие с Вътрешната процедура на банката е извър- шена проверка по случая.

В качеството Ви на пълномощник Ви информираме, че доколкото увеличението на лихвата е при условията на сключения договор за кредит, по който ипотекарният длъжник не е страна, той не би могъл да има претенции.

След като се запознахме със съдържанието на оплакването Ви информи- раме, че за нас жалбата е неоснователна .

В заключение бихме искали да Ви уверим, че желанието и стремежът на екипа на банка „Димант” АД е да създава и поддържа добри връзки и корек- тни взаимоотношения със своите клиенти .

С УВАЖЕНИЕ :

КАМЕЛИЯ ПОЛИФИПОВА (подпис)  СЕЛИВЕНКА ЦВЕТКОВА (подпис)

„ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ И ЖАЛБИ”    „ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ И ЖАЛБИ

 

Ето с това официално писмо до мен (официален писмен документ) банкерите си признаха, че са увеличили лихвите по тези кредити, а пък после в друг официален документ - в отговора на моята искова молба – най-видният им юрист, ВЗЕ ЧЕ ИЗЛЪГА, че това не се било случвало .

И понеже „жалбата ми не била основателна”, към която цитирана моя жалба, аз им бях изпратил още преди съда копие от „супер исковата  си молба- противо-банко- вия ми юмрук” , ЗА ДА СА НАЯСНО, ЧЕ АЗ НЕ СЪМ „ЛЪЖИЦА ЗА ТАЗИ БАНКО- ВА УСТИЦА”, и за да са наясно,  че не от мен  НЯМА ДА МОГАТ да се измъкнат с поредни порции лъжи и измами какво стана ?

Ами още преди да започнат съдебните дела ( исковата ми молба постоянно си „прави разходки” чак до ВКС по спорове със съда, а не с банкерите, кой съд трябва да я разглежда) банката взе, че през октомври 2010 г. сама заличи ипотеката върху имота ми, когато все още не беше получила от самия съд препис от исковата ми молба.

Ама тъй като това стана пък след като вече бях предявил тези искове срещу банката и банкерите й, то сега и тези дела ще трябва да се разглеждат, защото не бива да изпускаме възможността в публични процеси да се разглеждат и разплитат „деяни- ята”  банкови , от които аз и други така жестоко пострадахме .

И понеже също така  „жалбата ми не била основателна” , то „великите” банкови юристи започнаха да дежурят, пред съдийскити кабинети и с жални вопли да искат спиране на „осъдителните” дела срещу банката само, че „забравиха” да си внесат „гаранциите”, каквито гаранции искат банкерите , когато пък те водят дела срещу доведените  до самоубийства граждани . 

- Ами да, то какво друго им остава, за да замотават делата , докато изтече абсо- лютната давност за деянията на банкерите ?

Какво други им остана, ЗА ДА НЕ СЕ РАЗЧУЕ ПО СЪДЕБНИ ПРОЦЕСИ, по които мисля да ги причаквам с прокурори от чужди държави, (до които също съм под- готвил жалби за деянията на тези от тази плеяда банкери, които не са български граж- дани) ЧЕ банката им е сътворила и организирала „Гениални” схеми за данъчни и други видове  измами.

Е, ТАКА ГИ „СПРЯХА”, ЧЕ СЕГА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА, А И ЦЕЛИЯТ СВЯТ РАЗ- БРАХА  ЗА ДЕЯНИЯТА НА БАНКАТА И ЗА ДЕЯНИЯТА НА ИЗПОЛЗВАЩИТЕ Я ЗА СОБСТВЕНИТЕ  СИ „ЗАБОГАТИТЕЛНИ” ЦЕЛИ БАНКЕРИ,  ДОБРЕ ОРГАНИЗИ- РАЛИ СЕ В  ТАКАВА СЛУЖЕЩА СИ С ПРОТИВО- ПРАВНИ СПОСОБИ ГРУПА .

Нищо не може повече да спрат тези банкери, могат да спрат само съществува- не на банката си . И ДА ЗАГИНА – ВСЕ ТАЯ .  Ако ми е писано да се удавя, няма да се обеся , такава е поговорката в нашия край .  И нищо не могат да спрат, и нищо повече няма да могат да спират,  защото :

копия от този антибандитски труд, заедно с имената на другите жертви на тази банка, съм ги дал на плеяда адвокати, за да подготвят вместо мен (ако аз взе- ма, че загина) масовите колективни процеси срещу тази и срещу  серия други банки, които също съм „сгащил здраво”  в „анти- банковите” ми капани , за което, ако народът на България има желание, то ще прочете за това с следва- щите ми противо-банкови юмруци .

Тези академични противо-банкови юмруци са като асагеите, колкото повече се дърпа жертвата, толкова повече й влиза . Имат същотото действия като банкови- те асагеи насочени срещу клетите им жертви, само, че обърнати наопаки .

И нищо не могат и нищо няма да могат повече да спират тези банки, също така и защото :

в главите на ламите ненаситни ,

като лешояди те нахлули в Нашата Родина

аз „продупчих” с ум и храброст,

толкова дълбоки „дупки”,

от които те ще се оправят,

само, че ......на онзи свят,

откъдето никой се не връща - нито беден, ни богат .”

 

 

 Цялата книга  Цел и задача на книгата  За кого е предназначена  Как е написана  Къде е вашият шанс  Как се използва  Безплатни консултации  Контакт

 Онлайн проверка - недействителна ипотека ли е вашата  Онлайн проверка - незаконен  кредит ли е вашият  включете се в съдебни дела срещу банките  

 Супер важно за вас заематели  Какво получавате и какво печелите  Колективни искове срещу банки  Кога, защо и как бе създадена, цитати  Поръчай книгата

 
241 245

Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата

0

Реклама:    Всичко за обучение на кучета | Дресиране на куче | Трюфели | Кучета за трюфели | Куче за трюфели | Как да обуча куче за търсене на трюфели  

 

Обратно към върха на страницата