Всичко за сломяването на банкeрския произвол общо, специално и тотално сломяване . Народът отвръща на удара !!!

"Ако човек окраде банка, то той е бандит. Ако банкер окраде човеците, той е финансов гений ! Но попадне ли на мен - митът за гениалността му рухва !" Антибандит - П.Б.
 
 

 

Колективни и индивидуални искове срещу банка "Великата" Европейска банка .

Председател на инициативния комитет за предявяването на колективните искове срещу тази банка ще е авторът на книгата .  Той ще е председател и на комитета за организираното , съгласувано-кородинираното  предявяване и на хилядите индивидуални искове срещу тази банка .

Ако имате желание да се включите в колективен иск срещу тази банка или да предявите индивидуален такъв, попълнете долния формуляр .

Преди да започнете с попълването му си отговорете на следния :

Въпрос № 1: Имате ли доверен Ви, способен и компетентен в тази  -кредитно-ипотчена материя юрист ? - Ако отговорът Ви е "Да", то няма нужда да си губите времето с попълването на този формуляр, а се обърнете към познатия Ви, компетентен и доверен Ви юрист. Разбира се, че България има немалък брой такива .

Ако отговорът Ви на първия въпрос е "НЕ" продължете с попълването на формуляра .


Въпрос № 2:
  ДА НЕ
Прочетохте ли книгага "Всичко за сломямане на банкерския произвол" ?

Ако отговорът Ви на втори въпрос е "НЕ" може да продължите с попълването на формуляра, но в такъв случай няма да е сигурно, че следващите Ви отговори ще са с необходимата - за извършване на първоначалната преценка за евентуалното  Ви включване в колективни и / или за предявяване на индивидуален иск - степен на съответствие с обективното положение, относно  противозаконността на кредитния и / или ипотечния договор който сте сключили с тази банка .

Въпрос № 3:
  ДА НЕ
Имате ли сключен договор за кредит с тази банка ?

Ако отговорът Ви на втори въпрос е "ДА" може да продължите с попълването на формуляра, като отговорите на следващите въпроси от №4.1 до № 4.8.

Ако нямате сключен договор за за кредит, но имате сключен договор за ипотека продължете с попълването на формуляра с даването на отвовор на въпрос № 5., на който отивате като щрак нете тук !

Въпрос № :

4. Какви "дефекти" считате, че има договорът Ви за кредит с тази банка ? От какви пороци считате , че страда договорът Ви за кредит с тази банка ?
  ДА  
4.1. Противоречи на закона, поради наличието на някое или всичките фактически основания (причини, факти) описани в книгата ?  
4.2.- На този договор му липса предписаната от закона форма, поради наличието на някое или всичките три фактически основания (причини, факти) описани в книгата ? (Напр. липсва му някой от задължителните за договорите за банкови кредити реквизити .)  
4.3.Заобикаля закона, поради постигането с него на една или няколко като описаните в книгата непозволени цели, или други като тях - също непозволени цели  ?  
4.4. Накърнява добрите нрави, поради наличието на някое или всичките седем фактически основания (причини, факти) описани в книгата ?  
4.5. Липса му основание (кауза), поради наличието на някое от фактически основания (причини, факти) описани в книгата?  
4.6. Договорът е привиден, поради наличието на някое от фактически основания (причини, факти) описани в книгата ?  
4.7.- С този договор предварително са уговорени начини за удовлетворяване на кредиторите, различни от тези, които са предвидени в закона - като, или подобно на описаните в книгата ?  
4.8.- С този договор се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията - като, или подобно на описаните в книгата ?  

Въпрос № :

5. Какви "дефекти" считате, че има договорът Ви за учредявне на ипотека в полза на тази банка? От какви пороци считате , че страда договорът Ви за ипотека с тази банка ?
  ДА  
5.1. Нищожен (противозаконен) е , тъй като е нищожен (прогивозаконен) самият договор за кредит, поради описаните в книгата фактически основания (причини, факти)?  
5.2.  В договора за ипотека не е посочено (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД) - обезпеченото вземане, поради наличието на описаните в книгата някой или всичките 5 (пет) броя положителни факти и 61 (шестдесет и един) броя отрицателни факти  
5.3. в договора за ипотека не е посочен (по смисъла на чл.167, ал.1 и 2 от ЗЗД) - падежът на обезпеченото вземане, поради наличието на описаните в книгата някой или всичките 19 (деветнадесет) броя отрицателни факти ? (Напр. в самия договор за ипотека , то за някои от частите- главница, погасителни вноски, различните му видове лихви, такси, комисонни, разноски, неустойки и пр., от които се състои  обезпеченото вземане не е посочено, не е ясно кога трябва да се плащат / връщат от кредитополучателя)  
5.4. В самия договор за ипотека  не е посочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД) размерът на лихвите, въпреки, че такива са уговорени, поради наличието на описаните в книгата някой или всичките  17 (седемнадесет) броя отрицателни факти. (Напр. в самия договор за ипотека , то за всички или за някои от всевъзможните и различните му видове лихвив не е посочен техният точен размер и е невъзможно той да бъде изчислен въз основа данните, съдържащи се в нотариалния акт, с който е скючен договора за ипотека )  
5.5. В договора за ипотека не е посочен (по смисъла на чл.167, ал. 1 и 2 от ЗЗД)  - кредиторът, поради наличието на описаните в книгата някой или всичките  9 (девет) броя факти ?  
5.6. Договорната ипотека е недействителна (няма такава, не съществува такава) тъй като в ипотечния договор съществува неизвестност за размера на сумата, за която се учредяв ипотека.

(Напр. въз основа на написаните в в договора за ипотека данни, не може да се изчисли във всеки един, който и да е било произволно избранмомент точно каква сума се дължи. Не може да се изчисли, във всеки един, който и да е било произволно избран момент  точно каква сума се дължи за една или друга част от обезпеченото вземане, която трябва да бъде платена - в този произволно избран за изчисленията момент-  на банката, за да не прибегне тя до продажбата на имота. 

Учителят Ви по математика или професорът Ви по математика, не може въз основа само на договора за ипотека да реши тази задача :

  •  Колко пари се дължат - в който и да е било избран за изчисленията момент на банката ?
 
5.7. Договорната ипотека е недействителна (няма такава, не съществува такава) тъй като в ипотечния договор съществува неизвестност за тъждеството на обезпеченото вземане, поради наличието на описаните в книгата някой или всичките 58 (петдесет и осем) броя факти. ( Т.е . няма пълно - сто процентово съвпадение между това, което е написано в договора за ипотека и това, което е написано в договора за кредит. Има, едно, две, три , или 58 - петдесет и осем -  несъвпадения между това, което е написано в кредитния договор и това което е написано в ипотечния договор.)  
5.8. Договорната ипотека е недействителна (няма такава, не съществува такава) тъй като в ипотечния договор, съществува неизвестност за тъждестовото на имота ( Напр. така е описан в ипотечния договор имотът, че един , двама или трима таксиметрови шофьори не могат да го отрият въз основа на даденотото му в ипотечния договор описание.
  • Е по същия начин , въз основа на описанието на имота в нотариалния акт , с който е учредена ипотеката няма да може да го открие и съдията- изпълнител, затова и в този случай ипотеката е недействителна. Ще се чуди съдията , кой имот да описва и продава ? )
 
5.9. Договорната ипотека е недействителна (няма такава, не съществува такава) тъй като в ипотечния договор, съществува някаква или няколко неизвестности за личността на кредитора , поради наличието на описаните в книгата някой или всичките  факти сочещи за такава неизвестност .  
5.9. Посоченият в договора за ипотека кредитен договор не съществува. (Напр. съществува някакъв друг - с други данни и параметри, но не точно този, който е написания в ипотечния договор .  

Ако на никой от въпросите от № 5 до №5.9 не сте отговорили с "ДА", то в долното поле опишете дали са налице някои от основанията, описани в книгата, при чието наличие, договорът за ипотека може да бъде развален (отменен) . (Напр.- по криминален начин променяне на договорени лихви, и по криминален способ променяне от страна на банката на същността, състава, характера и размера на обезпеченото вземане, или други от описаните в книгага огромен брой причини - факти )

Въпрос № :
  ДА НЕ
6. Имате ли средства за заплащане на държавната такса за образуване на дело, която е един процент от данъчната оценка на имота - на иск за "изчезване" на ипотека ?
6.2. Запознати ли сте от книгата "Всичко за сломяването на банкерския произвол" , какви приблизително трябва да са Ви доходите и имущественото Ви състояние и/ или здравословното Ви състояние за да бъдете осводобен от заплащането на таксата и разноските ?
6.3. Ако нямате средства за заплащане на държавната такса за образуване на дело, ще попълните ли молба-декларация за освобождаване от такси и разноски и декларация за семейното и имущественото Ви състояние, като публикуваните в книгата "Всичко за сломяването на банкерския произвол" ?
6.4. Ако нямате средства за заплащане на държавната такса за образуване на дело, но пък и доходите и имущественото Ви състояние е такова, че не може да бъдете освободени по традиционните способи от такси и разноски, бихте ли се съгласили за прилагането на уникални такива, за "без-таксовото"  Ви отърваване от банкреския произвол , чрез образувавено и воденето на съдебни процеси ?
6.5. Страх ли Ви е  ?
6.6.  Ако вече сте били лишен от имота си, то след прочита на книгата "Всичко за сломяването на банкерския произвол" , считате ли, че противозаконно сте били лишен от имота си -
  •  поради противозакоността на учредената ипотека - било то, поради противозаконността на кредитния договор, било то породи поради противозакоността на договора за ипотека, било то поради друга . посочена в книгага причина за недействителността на ипотеката

В долното поле напишете точното и пълното наименование на договора Ви за кредит, номера му (ако има такъв), датата и мястото на сключването му и /или датата и мястото на сключване на ипотечния договор .

В долните полета напишете данните за връзка с Вас :

Трите ви имена 

Фирма

E-mail

Тeл

Адрес с пощенския код

Моля.свържете се с мен възможно най-бързо  !


 
 

 
  начало - вижте книгата

 
резюме на цялата книга

 
цел и задача на книгата


недействителна ипотека ли е вашата ? разберете това


недействителнен договор за кредит ли е вашаият ? разберете това


 
за кого е предназначена


как е написана книгата

от кое , как и защо печелите

 
как се използва книгата от вас

 

писък и вой на банките за спиране на делата

 
трябва ли ви консултация с адвокат


супер важно за вас заематели

 

какво получавате и какво печелите

 

съдебни дела срещу банки

цена на индивидуално съдебно дело срещу банка

цитати от книгата :

незаконни лихви на банките

жалба до Главния прокурор срещу банкерските деяния

 

кога и как бе създаден този труд

 


кой има смелостта да напише книгата

 Поръчай книгата на промоционална цена 

 

 

 

 

 Цялата книга  Цел и задача на книгата  За кого е предназначена  Как е написана  Къде е вашият шанс  Как се използва  Трябва ли ви консултация  Контакт

 Онлайн проверка - недействителна ипотека ли е вашата  Онлайн проверка - незаконен  кредит ли е вашият  включете се в съдебни дела срещу банките  

 Супер важно за вас заематели  Какво получавате и какво печелите  Колективни искове срещу банки  Кога, защо и как бе създадена, цитати  Поръчай книгата

 
Hit Counter Дизайн и поддръжка : Петър Богданов  и  www.antimafia.com  © 2010. Всички права запазени . Обратно към върха на страницата

Реклама:    Всичко за обучение на кучета | Дресиране на куче | Трюфели | Кучета за трюфели | Куче за трюфели | Как да обуча куче за търсене на трюфели  

 
Обратно към върха на страницата